Trenčania si pripomenuli 140. výročie narodenia Jozefa Braneckého


//Trenčania si pripomenuli 140. výročie narodenia Jozefa Braneckého

Medzi významné osobnosti nášho regiónu, ktoré svojou tvorbou prerastajú jeho rámec a môžeme ich priradiť k národným osobnostiam, patrí spisovateľ, kňaz, historik a kultúrny dejateľ Jozef Branecký. Rodák zo Skalice si tak zamiloval Trenčín, že mal k tomuto mestu vrúcnejší vzťah ako mnohí Trenčania.

V tomto Roku  odkazu štúrovcov si Matica slovenská a celá kultúrna verejnosť  pripomína okrúhle výročia významných národných buditeľov.  Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV pobočka Trenčín z úcty k Jozefovi Braneckému a jeho štyrom výročiam v tomto roku navrhla rok 2022 Rok Jozefa Braneckého v Trenčíne. Prvým pripomenutím z iniciatívy MO Matice slovenskej v Trenčíne a už spomenutou Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pri SAV pobočka Trenčíne, bol pietny akt pri pamätnej tabuli kláštora piaristov k 140. výročiu narodenia Jozefa Braneckého. Milo prekvapila účasť aj napriek predpovedi daždivého dňa. Počasie nám prialo a začalo mrholiť až po skončení zhromaždenia. Pristavili sa aj náhodní okoloidúci, jeden poznamenal, že je to chvályhodné a pán Branecký si to za to, čo urobil pre Trenčín zaslúži. Všetci zúčastnení nám boli milí a vzácni, nedá mi však nespomenúť Mgr. Juraja Gendiara , SchP– rektora kolégia piaristov v Trenčíne, Mgr. Miroslavu Cíbikovú zástupkyňu riaditeľky a piaristov Ing. Jozefa Žišku, bývalého primátora Trenčína, Ing.Miroslava Bulka, predsedu Slovenskej numizmatickej spoločnosti Trenčín a jej podpredsedu Ing. Jána Dibalu, Jozefa Koreného z klubu  filatelistov Trenčín, predsedníčku trenčianskej odbočky SSS Margitu Ivaničkovú, predsedníčku Krajskej rady Matice slovenskej TSK Žofiu Hrančovú, predsedu Miestneho odboru MS v Trenčíne PhDr. Mateja Mindára, PhD., Ing. Vojtech Brabenca, predsedu Klubu Starých Trenčanov, znalca a šíriteľa tvorby Jozefa Braneckého, Ing. Ladislava Nebusa, zodpovedného za obnovu celej budovy pred začiatkom fungovania Piaristického gymnázia a penziónu,  Mgr. Darinu Tinkovú z klubu Kresťanských seniorov a ešte raz všetkých zúčastnených. Príjemným prekvapením bola vysokoškolská študentka Eliška Šedivá, ktorá oslovila Ing. Miroslava Bulku o informácie a materiály týkajúce sa Jozefa Braneckého, nakoľko bude obhajovať diplomovú prácu a tému Jozef Branecký. S potešením, že sa mladí ľudia zaujímajú o takúto osobnosť, prisľúbil aj  vybaviť návštevu u neteri Jozefa Braneckého pani Jolany Belkovej. Nechýbal ani Ing. Karol Dubovan často prítomný na kultúrnych podujatiach, vďaka nemu je vždy postarané o dokumentáciu formou videa alebo fotografií z podujatia. Patrí mu poďakovanie.

Slávnostné pripomenutie začalo básňou Jána Harantu „Posol vekov“, venovaná J. Braneckému v prednese dlhoročnej členky  výboru MO MS v Trenčíne Jany Polákovej. V príhovore Ing. Miroslav Bulko predstavil Jozefa Braneckého a jeho zásluhu na obnovení rehoľného gymnázia a aktivitách v spoločenskom živote Trenčína. Citoval slová jeho žiaka profesora Matúša Kučeru, že Jozef Branecký urobil z Trenčína historické mesto. Spomenul, že za všetko čo provinciál Jozef Branecký pre Trenčín urobil ho 29. marca 1942 starosta mesta Dr. Ján Zaťko vyhlásil za čestného občana mesta Trenčína a odovzdal mu umelecky vypracovaný diplom. So svojim príspevkom vystúpila Ing. Margita Ivaničková a vyjadrila sa, že čerpala zo životopisu Jozefa Braneckého, ktorý spracovala dlhoročná členka MO MS v Trenčíne, neúnavná prednášateľka, stredoškolská profesorka Mgr. Mária Kubelová. Zdravotné problémy jej  však už nedovoľujú zúčastňovať sa takýchto podujatí. Vo svojom príhovore okrem iného spomenula pamiatky na J. Braneckého v Trenčíne: hrob na všeobecnom cintoríne, Ulica J. Braneckého, Piaristické gymnázium J. Braneckého, pamätná tabuľa na budove kláštora, socha J. Braneckého, pôvodne umiestnená na Mierovom námestí, po rekonštrukcii premiestnená na nádvorie piaristického gymnázia pri refektári. Širokej verejnosti je známa celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. Tento rok vstúpila do 30. ročníka svojho trvania. Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, odbočka Spolku slovenských spisovateľov a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne si natoľko vážia dielo provinciála Braneckého, že od roku 1993 túto súťaž organizujú. V úvode som spomenula 140. výročie narodenia ale pripomíname si aj  60. výročie úmrtia, 115. výročie vysvätenie za kňaza Primície absolvuje v rodnej Skalici a 105 . výročie príchodu J. Braneckého do Trenčína. Dosť výročí na to, aby bol tento rok ako som už v úvode uviedla, rokom Jozefa Braneckého.

Jozef Branecký sa  narodil v Skalici 31.3.1882/spomenula som to v úvode/. Po odchode otca do Ameriky pomáhal  starať sa o dvoch mladších bratov, napriek týmto povinnostiam bol výborným žiakom. Za dobrý prospech ako 13- ročný dostal finančnú odmenu, za ktorú si kúpil husle. Od roku 1895 navštevoval skalické gymnázium a od roku 1899 študoval na levočskom gymnáziu. Začala ho zaujímať história a zdokonaľoval sa v hre na sláčikové nástroje. Po zhoršení rodinnej situácie sa rozhodol pokračovať v štúdiu ako piarista. Chcel sa stať učiteľom. V júni 1907 bol vysvätený za kňaza. Do Trenčína prišiel 23. 8. 1917, provinciál ho vymenoval za rektora piaristického kláštora.  Jozef Branecký v roku 1919 stál pri zrode Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne a v roku 1938 založil v Trenčíne rehoľné piaristické gymnázium. Najtypickejšou vlastnosťou Braneckého bol optimizmus, láska k životu, k ľuďom. Celým svojim dielom od najstarších dejín až po súčasnosť Jozef Branecký vzdáva poctu ľudským cnostiam. Prízvukuje krásu Slovenska, jeho reči, vzťahu k Bohu a k Trenčínu zvlášť. Záver pripomienky patril umiestneniu pamätných vencov na tabuľu a k soche J. Braneckého.

Keďže slovenský národ je povolaný na vyššie méty, najmä naša mládež potrebuje príklady čistého zmýšľania, šľachetných skutkov, vzory, cestou ktorých môže ísť bezpečne, jasné hviezdy čo by ho viedli do Betlehema životnej sviežosti , pružnosti, radosti, blaženosti a duševného pokoja.      /Jozef Branecký „Trenčín – Trnava“ úryvok/.

Jana Poláková, Miestny odbor Matice slovenskej Trenčín

Foto: Ing. Karol Dubovan

 

2022-04-11T13:29:03+00:0011 apríla 2022 |Trenčiansky kraj|
X