Týždeň materinského jazyka


//Týždeň materinského jazyka

„Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, rozkoš, láska svätá, v nej vidím, cítim celok života…“

Pavol Országh-Hviezdoslav

Miestny odbor Matice slovenskej v Lučenci v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom Lučenec, Slovenským literárnym ústavom Matice slovenskej Martin, Spolkom Milana Rastislava Štefánika Lučenec zorganizoval v Dome Matice slovenskej v Lučenci pri príležitosti180. výročia „rozhodnutia o kodifikácii“ spisovnej slovenčiny Týždeň materinského jazyka. V rámci cyklu podujatí sa 14. februára 2023 uskutočnilo otvorenie výstavy „Učebnice slovenského jazyka v histórii slovenského národa“.

Dátum začiatku „týždňa“ nebol vybraný náhodne, pretože tento deň pred 180 rokmi sa stretol Ľudovít Štúr v Bratislave v byte na Panenskej ulici s najbližšími spolupracovníkmi. Záznam o stretnutí má iba formu poznámky pripísanej ceruzkou, a to na štvrtej strane listu Ľudovíta Štúra, ktorý doručil novohradský rodák Ján Gáber-Lovinskí Samovi Bohdanovi Hroboňovi, žijúcemu v Prahe. Poznámka je veľmi stručná: „Den skriseňja slovenčiny Streda 14 Unormezi 3 a 5 po poludňi L. Štúr, J. Rimavskí, Samko Vozár, Janko Kalinčjak, Janko Lovinskí ku koncu Samko Štúr“. Schôdzka sa zaraďuje do sledu dôležitých udalostí, ktoré súviseli s úmornou snahou Ľ. Štúra o získanie povolenia vydávať v spisovnej slovenčine Slovenskje Národňje Novini.

Na slávnostnom otvorení výstavy prítomných privítala predsedníčka MO MS v Lučenci Eliška Lörinczová. Po jej príhovore zaznela slovenská ľudová pieseň „Kopala studienku“. Na nápev piesne začiatkom marca1843 spievali študenti bratislavského lýcea text Janka Matúšku Nad Tatrou sa blýska pri odchode z Bratislavy na protest proti zosadeniu Ľ. Štúra z profesúry.

V ďalšej časti Elena Melicherová z Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci v zaujímavej prednáške sprítomnila historický vývoj spisovnej slovenčiny. Július Lomenčík, riaditeľ Slovenského literárneho  ústavu MS, sa v prednáške zameral na učebnice slovenského jazyka v historickom prehľade a Mária Joklová, učiteľka ZŠ Málinec, na učebnice v súčasnosti.

Po prednáškach sa prítomní presunuli do vedľajšej budovy, kde primátorka Lučenca Alexandra Pivková spolu s 1. podpredsedom MS Marekom Hanuskom a riaditeľom Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej Júliusom Lomenčíkom prestrihnutím pásky slávnostne otvorili výstavu učebníc. Uvedený akt umocnili lahodné tóny piesne „Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš, Tatransko vzbudzuješ, život mu dáš…“ v podaní študentiek SOŠ pedagogickej v Lučenci pod vedením Eriky Kurákovej. Po ich vystúpení sa slova ujala Ľudmila Lacová, hlavná aktérka výstavy, ktorá sa poďakovala všetkým spolupracujúcim za pomoc pri zhotovovaní výstavy. Pochvalné slová patrili najmä Janke Beránekovej, zamestnancom Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, J. Lomenčíkovi, M. Galádovej, resp. jej dcére, Alexandre Pivkovej, starostovi obce Polichno Pavlovi Kyseľovi, ZŠ na Bratríckej ul. v Lučenci-Opatovej, ZŠ na Vajanského ulici v Lučenci, Gymnáziu B. S. Timravy a SOŠ pedagogickej v Lučenci a členom MO MS v Lučenci. Ďalej oboznámila s obsahom výstavy a jej významom pre pestovanie vzťahu slovenského národa k materinskému jazyku. Vystavených bolo 246 učebníc. Najstaršie pochádzajú z druhej polovice 19. storočia. Ďalšie knihy sú roztriedené podľa jednotlivých typov škôl. Výstavu dopĺňa súbor posterov zobrazujúci historický vývin slovenského jazyka. Z nich sa dozvieme o hlavných znakoch bernolákovčiny, štúrovčiny i hodžovsko-hattalovskej reforme. O hodnotné estetické stvárnenie posterov sa zaslúžil Andrej Rapco, za čomu patrí úprimné poďakovanie.

Ďalšou aktivitou bola súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko a súťaž Poznávame nárečia našich predkov pod záštitou riaditeľa Slovenského literárneho ústavu MS Júliusa Lomenčíka.

Posledným podujatím bol metodický deň pre učiteľov slovenského jazyka, dejepisu a regionálnej výchovy, ktorého sa zúčastnili pedagógovia štátneho i súkromného gymnázia v Lučenci, niekoľkých základných škôl z Lučenca a okolia. V úvode sa predstavili víťazi súťaže „Poznávame nárečia našich predkov“,  zaspievali deti z FS Jánošík a Miljana Palatická. Všetkých svojou účasťou milo prekvapila starostka obce Šamšonházaz Maďarska Gyöngyi Bajnokné, pôvodným povolaním učiteľka, ktorá prečítala text v novohradskom nárečí zo spomenutej obce. Potom sa prítomným pedagógom prihovoril doc. Július Lomenčík s pútavou prednáškou, v ktorej poukázal na niektoré nezrovnalosti vo výučbe slovenského jazyka s najnovšími jazykovednými výskumami. Dr. Mária Joklová v svojom vstupe navodila pracovnú atmosféru. Prítomní pedagógovia prebrali pozíciu žiakov a osobne riešili zadané úlohy. Súčasťou metodického dňa bola i prehliadka výstavy „Učebnice slovenského jazyka v histórii slovenského národa“, kde si majstri písaného slova pripomenuli učebnice slovenského jazyka od 19. do 21.storočia po obsahovej i vizuálnej stránke. Teší nás, že odozva na metodické podujatie sa u učiteľov/učiteliek stretla s pozitívnym ohlasom ako i veľkým záujmom organizovať podobné stretnutia i v ďalších rokoch.

Týždeň materinského jazyka sa skončil 21. februára, teda v deň, ktorý UNESCO vyhlásilo v roku 1999 za Medzinárodný deň materinského jazyka. Impulzom boli nepokoje v roku 1952 v Pakistane, pri ktorých zahynuli deviati obhajcovia bengálskeho jazyka.

Nezabúdajme preto na svoj materinský jazyk. V histórii slovenského národa nebolo vždy samozrejmosťou používať v školách i na verejnosti slovenský jazyk. Cesta jeho uzákonenia prešla náročnými úskaliami. Ľubozvučná slovenčina zazvonila v školách až po vzniku Česko-slovenskej republiky (1918). Učebnice slovenského jazyka nám slúžili a slúžia na jej pestovanie a zdokonaľovanie. V jazyku je zachovaná neopakovateľná duchovná a do veľkej miery aj hmotná kultúra národa. Naša reč je veľkým bohatstvom, ktoré nám zanechali naši predkovia. S úctou ju opatrujme.

Ľudmila Lacová, MO MS v Lučenci

Autor fotografií:  Jozef Paulenka

 

 

2023-03-07T12:13:44+00:007 marca 2023 |Banskobystrický kraj|
X