Ubehlo 140 rokov od narodenia Béla Bartóka


//Ubehlo 140 rokov od narodenia Béla Bartóka

Béla Bartók bol etnomuzikológ a svetovo uznávaný maďarský hudobný skladateľ. Profesor klavírnej hry na Kráľovskej hudobnej akadémii v Budapešti patril medzi najoriginálnejších a najprínosnejších predstaviteľov hudby 20. storočia.

25. marca sme si pripomenuli 140. výročie jeho narodenia. Ako etnomuzikológ  a zberateľ ľudových piesní cestoval po rôznych krajinách. Na svojich cestách neobišiel ani Slovensko. Výskum na našom území realizoval v rokoch 1906 až 1918, pričom tu zozbieral až 3223 slovenských ľudových piesní. Na pomerne dlhí čas sa zastavil práve v Drážovciach pri Nitre, kde zapísal vyše 300 ľudových piesní. V tomto období mal Béla Bartók 26 rokov. Z pobytu je archivovaná aj jeho korešpondencia svojej budúcej manželke. Zo zachovaných materiálov vieme, že B. Bartók býval v dome richtára. List Bartókovej snúbenici spolu so zachovanou fotografiou z nahrávania presne identifikujú rok jeho výskumu a pobytu v tejto obci. Datovaniu udalosti však výrazne prispela dražovčanka pani Vinca Godárová, ktorá v 80. rokoch 20. storočia na fotografii spoznala samú seba a zároveň vedela presne identifikovať všetkých ostatných obyvateľov. Vyvrátila tak dlho pretrvávajúci názor, že fotografia pochádza zo Sedmohradska.

V budúci rok 2022 si pripomenieme 115. výročie príchodu Béla Bartóka do, vtedy ešte samostatnej, obce Dražovce. Popularizácii tejto dôležitej historickej udalosti, ale predovšetkým interpretácii  Bartókom zapísaných piesní sa venuje občianske združenie a zároveň folklórna skupina Tradícia. Skupina pôsobí pri Miestnom odbore Matice slovenskej Dražovce a v roku 2018 sa zaslúžila aj o osadenie pamätnej tabule na priečelí kultúrneho domu ako spomienky Bartókovej návštevy. Tradícia do svojho repertoáru každoročne pre verejnosť zaradí aj vzácne dražovské piesne zapísané práve týmto hudobným skladateľom. Podľa vedúcej FSk Tradícia Miroslavy Zaujcovej: „Mnohé z pôvodných piesní už Dražovčania nepoznali, alebo ich texty mali už celkom inú melódiu ako ich  pôvodne zaznamenal Béla Bartók.“ K oživeniu tejto vzácnej hudobnej pamiatky isto dopomohol aj fakt vysokej vzdelanosti obyvateľstva a to, že ľudia skladateľovi boli schopní dodať napísané celé texty piesní. Ďalší významný fakt zohrávala aj jazyková bezbariérovosť, keďže Bartók vďaka martinským koreňom svojej matky rozprával aj po slovensky.

Pri príležitosti Bartókovho výročia výskumu v Dražovciach plánujú naši matičiari vytvoriť výstavu mapujúcu zachované archívne fotografie a zápisy dobovej tlače spolu s prezentáciou skúmaných piesní.

Veronika Bilicová

Dom MS v Nitre

2021-04-19T15:09:38+00:0019 apríla 2021 |Nitriansky kraj|
X