„Učiteľ národa“ – cestou po Európe navštívil aj Pozdišovce


//„Učiteľ národa“ – cestou po Európe navštívil aj Pozdišovce

V nedeľu 15. novembra 2020 uplynulo presne 350 rokov od smrti Jána Amosa Komenského, nazývaného „učiteľ národov“. Komenský sa narodil v Uhorskom Brode 28. marca 1592 a zomrel v holandskom Amsterdame (15.novembra) v roku 1670. Bol to pedagóg, filozof, jazykovedec, spisovateľ, teológ a biskup Jednoty bratskej. Svojimi dielami a prácami sa zaradil medzi osobnosti svetovej pedagogiky. Vypracoval výchovno-vzdelávací systém, zaviedol školský poriadok a reformy, ktoré platia až dodnes. Ján Amos Komenský ako popredný európsky učenec často putoval a navštevoval školy v Uhorsku, jeho cesty ho zaviedli aj na Zemplín a inde. Na základe ústnej správy vieme, že okolo roku 1654 pri ceste z poľského Lešna do maďarského Sárospataku, kde na pozvanie šľachticov Rákociovcov reformoval školstvo, sa zastavil v novozaloženom pozdišovskom cirkevnom zbore a tunajšej škole, ktorá už v tej dobe mala štyri triedy. Jeho návšteva mala určite kladný vplyv na duchovný život v cirkevnom zbore a ďalší rozvoj školstva v obci. Je známe, že rodina Sirmajova (v roku 1640 sa Pozdišovce stali majetkom Sirmajovcov) v roku 1646/7 v obci zriadila školskú stanicu – protestantská škola, a ďalší zemania tu neskoršie zriadili aj „vyššiu školu“ a v roku 1743 bol založený hrnčiarsky cech. Naši predkovia tak mali možnosť nielen učiť sa čítať a písať, ale sa aj pripravovať na remeslo. Aj v štúrovskom období tu pôsobili, žili a stretávali sa významní dejatelia a vzdelanci. Je známe, že Pozdišovce sa v tom čase stali centrom vzdelania a kultúry na strednom Zemplíne.

Spomienku na vzácnu návštevu Jána Amosa Komenského nám dodnes pripomína jeho busta – národná kultúrna pamiatka zo začiatku 20.storočia, ktorá bola zapadnutá prachom v sakristii evanjelického kostola v Pozdišovciach. Pri príležitosti okrúhleho výročia úmrtia Komenského bola táto busta obnovená, z úcty presunutá a umiestnená do chrámu na viditeľné miesto, pod bustu bola osadená informačná tabuľa a tak teraz môže slúžiť na pamiatku aj pre ďalšie generácie. Vďaka patrí Pánu Bohu za túto významnú osobnosť a muža viery.

Miestny odbor Matice slovenskej v Pozdišovciach v spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom v Pozdišovciach a obcou Pozdišovce plánoval pripraviť pre matičiarov a občanov obce celodenné stretnutie, kde by na službách Božích v evanjelickom chráme bola busta J. A. Komenského slávnostne odhalená, následne po službách by sa pri obecnom pamätníku položil veniec osobnostiam, ktoré pôsobili v obci.

Medzi inými je aj významný matičný činovník, spisovateľ, redaktor Július Barč-Ivan. V roku 2019 uplynulo 110. rokov od jeho narodenia. V rokoch 1935-1942 Július Barč-Ivan pôsobil ako farár evanjelického cirkevného zboru v Pozdišovciach. Okrem pastorácie sa venoval literárnej tvorbe a osvetovej práci s mládežou, hlavne ochotníckemu divadlu. Mladí pod jeho vedením úspešne vystupovali aj v okolitých dedinách. V Pozdišovciach napísal viaceré hry – Človek, ktorého zbili, Diktátor, Na konci cesty, Mastný hrniec a knihu noviel Predposledný život. Tu začal písať aj známu hru Matka. Po odchode z Pozdišoviec pracoval v Matici slovenskej v Martine, kde 15. decembra 1953 zomrel.

Cieľom celodenných osláv bolo zrealizovať aj spoločné popoludnie spojené s prednáškou a besedou, kde by bol matičiarom a občanom obce priblížený nielen život Komenského, či Júliusa Barča-Ivana, plánovaná bola aj schôdza členov MO MS a príjemne strávený spoločný čas. Žiaľ situácia, v ktorej sa nachádzame, nám neumožňuje organizovať podujatia, či stretávať sa vo väčšom množstve. Dúfame, že v plnej sile a zdraví sa budeme môcť stretnúť o rok pri inom podujatí organizovanom MO MS v Pozdišovciach.

Milan Hreščo – kronikár obce v spolupráci s Luciou Martonovou – členkou MO MS Pozdišovce

2021-01-12T16:12:25+00:0020 decembra 2020 |Košický kraj|
X