V Bačkove o Imrichovi Frivaldskom


//V Bačkove o Imrichovi Frivaldskom

Podvečer nového týždňa bol v Bačkove spestrený zaujímavým podujatím. Miestny odbor Matice slovenskej v Bačkove zorganizoval 13.3.2023 prednášku v Klube dôchodcov venovanú slávnemu bačkovskému rodákovi Imrichovi Frivaldskému. Je dôležité si pripomínať aj rodákov z malých obcí, pretože tí svojou činnosťou mnohokrát presiahli svoju rodnú obec a ich meno je známe celosvetovo.

Na úvod predsedníčka miestneho odboru Dana Barnová srdečne privítala riaditeľku Domu Matice slovenskej v Košiciach Martinu Matečkovú a všetkých prítomných. Pozoruhodné životné osudy prírodovedca svetového významu, botanika, zoológa, lekára nám priblížil miestny rezbár a milovník histórie Ján Kešeľ.

Myslelo sa aj na najmenších. Pripravený bol program pozostávajúci z maľovania na tvár, športovej aktivity a riešenia rôznych úloh. Po ukončení bola pre deti pripravená odmena.

Prednáška Jána Kešeľa bola rozdelená do troch častí: V prvej sa zameral na pôvod rodiny Frivaldských, v druhej na samotného Imricha Frivaldského (1799-1870) a v tretej časti načrtol vzájomnú paralelu životov Imricha Frivaldského a jeho vzdialeného príbuzného Jána Frivadského.

Predkovia Imricha Frivaldského žili v obci Friwald (dnes Rajecká Lesná). Správca majetkov Juraja Thurzu Ján získal v roku 1583 od uhorského kráľa Rudolfa erb a šľachtický titul. Juraj Thurzo vydal donačnú listinu, na základe ktorej boli potomkovia Jána Frivaldského dedičnými richtármi v obci Friwald. Niektorí potomkovia sa neskôr presťahovali do Rajca. Odtiaľ pochádza aj Imrichov otec Štefan. Keď  sa stal prísediacim zemplínskej súdnej stolice, usadil sa v slovenskej obci Bačkov.

Čo sa týka Imricha samotného, ten študoval v Novom Meste pod Šiatrom, v Jágri a v rokoch 1814-1815 navštevoval filozofické prednášky na Košickej kráľovskej akadémií, následne študoval medicínu v Pešti i keď otec z neho chcel právnika. Viac ako štúdium medicíny ho zaujímala botanika a zoológia. Výskumy fauny a flóry robil v Pešti, v okolí Budína, v pohorí Matra a v Banáte. Už ako študent publikoval  v odborných časopisoch. Aj keď obhájil dizertáciu a získal titul MUDr., lekárskej praxi sa nevenoval. Naplno sa začal venovať botanike a potom entomológii, ktorá bola menej rozšírená.

Imrich Frivaldský mal veľa spoločného so svojím vzdialeným o 23 rokov mladším príbuzným Jánom. Obaja vyštudovali profesie, ktorým sa nevenovali, obaja sa stali členmi Uhorskej akadémie vied a pracovníkmi Uhorského národného múzea, Imrich najprv pomocný kustód, potom kustód a Ján vedúci oddelenia, obaja sa ženili v Pešti, nemali priameho mužského potomka a zomreli takmer rovnako starí, Imrich (71) a Ján (72). Vzájomná paralela ich životov sa prejavila aj v ich záujmoch, venovali sa zoologickému a entomologickému výskumu. Uskutočnili spoločné výskumné cesty (Kréta, Grécko, Turecko, Bulharsko a i.)

Obaja Imrich aj Ján obohatili svet o nové poznatky. Imrich bol v kruhu svetoznámych prírodovedcov.  Opísal viacero druhov hmyzu (motýle, chrobáky), ktoré nesú jeho meno. Ján sa venoval entomológii, najmä štúdiu chrobákov, motýľov a rovnokrídlovcov. Taktiež opísal nové druhy. Zaoberal sa aj aj ornitológiou. Je zaujímavé ako sú obe životy týchto dvoch vzdialených príbuzných, ktorí si napriek vekovému rozdielu vynikajúco rozumeli, prepletené.

Ján Kešeľ si pri fotodokumentácii spoločne so starostom obce Jozefom Nemčíkom zaspomínali aj na rok 2017, kedy spolu s manželkami navštívili hrob Imricha Frivaldského v obci Jobbagyi. Je dosť možné, že ako vôbec prví rodáci z Bačkova.

Podujatie bolo ukončené básňou Túženie od štúrovca Janka Kráľa v podaní Lenky Škovranovej.

Nasledovalo vynikajúce občerstvenie od šikovných gazdiniek, rozhovory so starostom obce Jozefom Nemčíkom a náčrty plánov do budúcnosti.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

foto: Mária Marcinová

 

2023-03-24T08:02:40+00:0022 marca 2023 |Košický kraj|
X