V Liptovskom Mikuláši zasadala Krajská rada MS


//V Liptovskom Mikuláši zasadala Krajská rada MS

V Dome MS v Liptovskom Mikuláši sa 17. mája 2024 konalo zasadnutie Krajskej rady MS Žilinského samosprávneho kraja (KR MS ŽSK), ktorého súčasťou bolo aj zasadnutie Oblastnej rady Liptova a Oravy. Rokovanie viedol predseda KR MS Milan Stromko. Privítal členov rady, podpredsedu MS a zároveň aj predsedu Oblastnej rady MS Liptova a Oravy (OR MS)  Mareka Nemca, tajomníka MS a predsedu OR MS Turiec Viliama Komoru a predsedníčku OR MS zo Žiliny Katarínu Kalankovú. Milan Stromko privítal aj predsedov MO MS z Liptova a Oravy, ktorí sa spoločného zasadnutia taktiež zúčastnili. Bola prednesená správa o činnosti KR MS a o jej aktivitách v minulom roku. Matičiari zo Žilinského kraja sa zúčastnili osláv 160. výročia založenia MS v Martine a niektoré matičné súbory prispeli do programu osláv. Najaktívnejší matičiari a matičné umelecké kolektívy boli ocenené matičnými vyznamenaniami za svoju aktívnu činnosť.

Podpredseda MS Marek Nemec oboznámil prítomných s akciami, ktoré sa v MS pripravujú. V mesiaci jún to bude napríklad vedecká konferencia venovaná ženám v národnom hnutí. Z MO MS v Liptovských Sliačoch sa konferencie zúčastní pani Balažecová, ktorá prednesie príspevok o významnej folkloristke, ochotníckej režisérke a neposlednom rade matke Juraja Kubánka, zakladateľa Lúčnice, Bronislave Kubánkovej. Začiatkom augusta to budú Matičné dni v Martine, kde sa tiež počíta s účasťou matičiarov zo ŽSK. Veľké oslavy 180. výročia založenia národného a kultúrneho spolku TATRÍN sa budú konať koncom augusta v Liptovskom Mikuláši. Počíta sa s vystúpením viacerých matičných súborov zo Žilinského kraja, ako aj s účasťou matičiarov z celého Slovenska. V Komárne by sa mal uskutočniť Medzinárodný folklórny festival, na ktorom vystúpia súbory zahraničných Slovákov z rôznych kútov sveta.

Potom už členovia Krajskej rady a jednotlivý zástupcovia MO MS z Oravy a Liptova diskutovali o svojej činnosti, ktorá je naozaj rôznorodá. Matičiari pripravujú rôzne spomienkové podujatia na významných rodákov, osobnosti kultúrneho a spoločenského života, nie len zo svojich obcí a miest, ale aj zo Slovenska. V úzkej spolupráci s obecnými a mestskými samosprávami pripravujú rôzne spoločné podujatia (Vatry zvrchovanosti, Dni obce, sadenie Mája, Páračky). Matičiari v kraji sa snažia uchovávať ľudové tradície, rozvíjať kultúrne aktivity, spolupracovať s miestnou samosprávou. Niekde sa to darí, niekde nie, ale tak to už v živote chodí. Ako poznamenala matičiarka z Liptovských Sliačov pani Luptáková: „Aj malá práca je práca.“ Niekedy aj nepatrné podujatie, zviditeľní prácu matičiarov v našich obciach a mestách.

Na zasadnutí boli tiež vo funkciách potvrdení aj funkcionári Krajskej rady a to podpredseda KR MS ŽSK Viliam Komora a tajomník KR MS ŽSK Marek Nemec.

Záverom sa prítomní na spoločnom zasadnutí KR MS ŽSK a matičiari z Liptova a Oravy zhodli, že takéto stretnutia majú zmysel, vymenia sa na nich skúsenosti  a niektorými jednotlivými akciami v rámci svojho pôsobiska sa môžu mnohí nechať inšpirovať. Taktiež bolo skonštatované, že matičiari tohto kraja sa nemajú za svoju prácu prečo hanbiť, vykonávajú ju zodpovedne a s plným vedomím, že čo robia teraz pre pozdvihnutie národného povedomia, uchovávanie národnej pamäte robia to pre budúcnosť nášho národa, pre budúcnosť našich detí a vnukov.

PETER VRLÍK

 

2024-05-29T09:51:00+00:0029 mája 2024 |Žilinský kraj|
X