V Liptovskom Mikuláši zasadala Oblastná rada MS Liptova a Oravy


//V Liptovskom Mikuláši zasadala Oblastná rada MS Liptova a Oravy

Dňa 2. júna 2021 sa v Dome MS uskutočnilo  zasadnutie Oblastnej rady Matice slovenskej regiónov Liptova a Oravy. Zúčastnilo sa jej nadpolovičná väčšina predsedov Miestnych odborov ktoré pôsobia v týchto regiónoch, konkrétne prišli zástupcovia MO MS Liptovský Mikuláš, Važec, Východná, Liptovský Hrádok, Kráľova Lehota, Ľubeľa, Stankovany, Dolný Kubín, Trstená, Istebné, Oravská Jasenica alebo aj Odbor Mladej Matice Liptovský Mikuláš, zástupca Divadelného odboru MS, predseda Krajskej rady Žilinského kraja a tiež pracovník ČÚ MS. Zasadnutie viedol predseda OR MS Marek Nemec, ktorý je zároveň aj podpredsedom MS. Predseda OR MS Marek Nemec informoval prítomných  o aktuálnom dianí v MS, o problémoch, ale aj pozitívnom dianí, ktoré pomáhajú alebo trápia našu národnú a kultúrnu inštitúciu v tejto neľahkej dobe. Pričom okrem zásahu do činnosti spôsobený pandémiou sa pod negatívum zapísala aj znížená dotácia pre Maticu slovenskú o približne 23% oproti predchádzajúcim rokom.

Predsedníčka MO MS z Oravskej Jasenice informovala o zaujímavej aktivite ktorú uskutočnili tamojší matičiari dňa 22. apríla v rámci Dňa Zeme. Vyzbierali po domoch staré záclony a ušili z nich vkusné tašky, ktoré rozdali do 500 domácností vo svojej obci. Marek Nemec, ktorý je zároveň aj riaditeľom Domu MS informoval prítomných o aktivitách matičného stánku v Liptove. Kde pracovníci MS navštevujú významné pamätníky, pomníky, významných osobností , pripravujú videá, ktoré uverejňujú na web stránkach MS, alebo sociálnych sieťach. Vyzval prítomných, aby vo svojich MO MS pokračovali v tejto činnosti a nadviazali svojimi aktivitami na bohatú činnosť s pred útlmu kultúry, keďže sa opatrenia postupne uvoľňujú. Predseda MO MS Dolný Kubín Martin Zembjak informoval matičiarov Liptova a Oravy o pripravovaných oslavách 100. výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré sa uskutočnia v novembri 2021, vyslovil poznámku, že v minulom roku sa osvedčilo podujatie pre Základné školy pod názvom Liptov, Orava číta Kukučína. Pri príležitosti 160. výročia narodenia tohto spisovateľa. Obdobné podujatie by sa mohlo uskutočniť aj v tomto roku, ale zo širším záberom a s obmenou Slovensko číta Hviezdoslava, konkrétne výstupy a priebeh podujatia bude uverejnený po rokovaní s predstaviteľmi vedenia mesta Dolný Kubín.

Potom sa už rokovalo o pripravovanom Valnom zhromaždení  MS, ktoré sa plánuje uskutočniť začiatkom októbra v Liptovskom Mikuláši. Pre všetkých predsedov boli prichystané materiály, k ich VZ MO MS , ktoré musia prebehnúť do konca augusta 2021. Následne prebehla diskusia k nomináciám, keďže aj samotná Oblastná rada môže navrhnúť kandidátov do orgánov Matice slovenskej. Po tejto diskusii prítomní schválili návrh na kandidáta na predsedu MS, predsedu DV MS, členov Výboru MS a dvoch členov DV MS, poznamenávame, že navrhnutí kandidáti za regióny Liptova a Oravy majú skúsenosti s matičnou prácou a je zastúpená mladá , stredná a staršia generácia, pričom vekový priemer kandidátov na ktorých sa členovia Oblastnej rady Liptova a Oravy zhodli do Výboru a Dozorného výboru je 49 rokov. Okrem toho majú všetci navrhnutí kandidáti nemalé skúsenosti s ekonomickou, umeleckou, organizačnou agendou a pôsobia v rôznych oblastiach svojho civilného a profesného života.  Hlavne v MO MS Liptovský Mikuláš sa už roky cieľavedome venujú mladým matičiarom a dávajú im možnosť pracovať vo výbore MO MS aj ako aktivistom a tak si vychovávajú svojich nasledovníkov.

V diskusii bolo prejednaných niekoľko ďalších podujatí, ktoré sa v našich regiónoch plánujú uskutočniť ako napríklad športové podujatie v obci Ľubeľa o ktorom informoval predseda tamojšieho MO MS a zároveň starosta obce Erik Gemzický pričom práve toto podujatie v letných mesiacoch by mohlo byť spojené s ďalším zasadnutím Oblastnej rady MS. V diskusii pokračovali aj ostatní prítomní členovia a informovali o svojich aktivitách ale aj dianí v MO MS. Zaznela aj informácia o pripravovanom zakladajúcom Valnom zhromaždení v obci Krušetnica, kde vznikne nový MO MS v regióne Oravy. V závere sa predsedovia a zástupcovia MO MS dozvedeli informácie z Členského ústredia MS o plnení si povinností ohľadom platenia členského príspevku a zasielania Matričných kníh, pričom bolo pozitívne skonštatované že veľká časť MO MS si už túto povinnosť splnila.

Potom bolo zasadnutie OR MS ukončené a pokračovalo v neformálnych rozhovoroch. Napriek nepriaznivej situácii , ktorá nastala pre pandémiu COVID 19, ako aj pre škrtenie rozpočtu pre MS liptovskí a oravskí matičiari sa snažia napĺňať Národný program MS a denno-denne presviedčajú svoje najbližšie okolie, že svojou prácou sú dôstojnými ochrancami národnej kultúry.

Peter Vrlík

DMS Liptovský Mikuláš

2021-06-08T14:39:16+00:008 júna 2021 |Žilinský kraj|
X