V Mojmírovciach odhalili dve pamätné tabule


//V Mojmírovciach odhalili dve pamätné tabule

Obec Mojmírovce od novembra tohto roka pripomína svojim obyvateľom významné historické udalosti v podobe nových pamätných tabúľ. Zaujímavosťou nie je len fakt, že tabule pripomínajú udalosti, ktoré sú zachytené v dobových záznamoch a súčasníci ich môžu vnímať iba sprostredkovane. Práve pôsobenie dvoch reholí v tejto obci, a to Rehole školských bratov a Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, si ešte pamätajú žijúci obyvatelia Mojmíroviec. Preto aktu odhalenia pamätných tabúľ predchádzal dlhodobejší výskum a zber materiálu predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej Mojmírovce Robertom Žilíkom. Ten napokon vyústil do zostavenia publikácie s názvom SRDCE V ŠKOLE, ktorá výstižne charakterizuje morálne v vlastnosti a cítenie oboch školských reholí.

Prácu na zbere materiálu však determinoval priamy kontakt s pamätníkmi udalostí formou oral history, sprístupnenie a prezentácia jednotlivých etáp výskumu všetkým obyvateľom Mojmíroviec. Prvá verejná prezentácia výskumu sa konala už v marci 2019 formou prednášky o príchode školských reholí do Mojmíroviec. V roku 1878 vo vtedajšom Urmíne založili Dcéry kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, ľudovo dodnes nazývané Vincentky, prvé materské školy – tzv. úvody. S ich príchodom z rakúskeho mesta Graz súvisí v Mojmírovciach aj rozvoj divadelného ochotníctva, dievčenského a chlapčenského spolku – Mariánska družina, ale aj dlhodobá tradícia dychovej hudby. Inšpiratívnou pre súčasný systém školského vzdelávania je aj rehoľa Školských bratov, udomácnený názov Bruderi – tzv. „milí brati“, ako ich v tomto prostredí familiárne prezývali. Tohto roku si pripomíname 120. výročie od ich príchodu do Mojmíroviec, keď v roku 1889 zakladajú štyria rehoľní bratia Ústav v Urmíne. Postupnou politickou situáciou obe rehole – Vincentiek i Bruderov – postihol rovnaký osud internačných táborov, násilné pálenie kníh vrátane detských.

Slávnostné odhalenie pamätných tabúľ sa uskutočnilo dňa 24. novembra 2019.

Podujatie s názvom Novembrové spomínanie na Školské rády v Urmíne sa začalo svätou omšou v Kostole sv. Ladislava. Po nej sa prítomní premiestnili k budove Odborného učilišťa internátneho v Mojmírovciach, v ktorej kedysi sídlila Rehoľa Vincentiek. Následne odhalili tabuľu na priečelí budovy Penziónu Bruder, v ktorom od roku 1931 Školskí bratia pôsobili. Obe pamätné tabule požehnal miestny farár Jozef Marko. Ďalšia časť podujatia pokračovala v Penzióne Bruder jej otvorením predsedom MO MS Robertom Žilíkom spolu so starostom Obce Mojmírovce Martinom Palkom. Zastúpenie na podujatí mali obe rehole. Bratia Matej Dziambor a Peter Magač vysvetlili súčasné pôsobenie na Slovensku prostredníctvom Inštitútu školských bratov v Bratislave – Rusovce, kde od roku 1991 obnovili svoju činnosť v súčasnosti rozšírenú o ďalšie komunity v Bratislave – Rači a Prešove. Vzácnou bola aj návšteva viacerých rehoľných sestier Vincentiek, ktoré tiež hovorili bližšie o súčasných aktivitách a mieste pôsobenia v Nitre. Prítomná najstaršia rehoľná sestra si spomenula aj na priamu návštevu v obci Mojmírovce.

Dôležitou súčasťou podujatia bolo uvedenie knižnej publikácie Srdce v škole – o školských rádoch v Urmíne. Jej autorom je predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Mojmírovce Robert Žilík. Týmto sa zavŕšil dlhodobejší výskum a zbieranie hodnotného materiálu v súvislosti s pôsobením Rehole školských bratov (Bruderov) a Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (Vincentiek), ktorého súčasťou boli mnohí rodáci a žijúci pamätníci obce Mojmírovce. Publikáciu uviedli do života oba školské rády spoločne s R. Žilíkom.

Podujatie sa konalo pod záštitou a s finančnou pomocou Obce Mojmírovce, Miestneho odboru Matice slovenskej Mojmírovce, Farnosti Mojmírovce a Maticou slovenskou.

Veronika Bilicová,
Dom Matice slovenskej v Nitre

Zastúpenie na podujatí mali oba školské rády, ktoré aj uviedli novú publikáciu.

Zastúpenie na podujatí mali oba školské rády, ktoré aj uviedli novú publikáciu.

Pamätnú tabuľu Rehole školských bratov požehnal miestny farár Jozef Marko.

Pamätnú tabuľu Rehole školských bratov požehnal miestny farár Jozef Marko.

Pamätná tabuľa školskej rehole Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul osadená na priečelí Penziónu Bruder.

Pamätná tabuľa školskej rehole Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul osadená na priečelí Penziónu Bruder.

Nielen podujatie Novembrové spomínanie na Školské rády v Urmíne, ale aj výskum počas celého roka sa stretol s veľkým záujmom u obyvateľov Mojmíroviec.

Nielen podujatie Novembrové spomínanie na Školské rády v Urmíne, ale aj výskum počas celého roka sa stretol s veľkým záujmom u obyvateľov Mojmíroviec.

2019-12-09T11:46:41+00:009 decembra 2019 |Nitriansky kraj|
X