Valčianski matičiari bilancovali


//Valčianski matičiari bilancovali

Valné zhromaždenie vytvorilo priestor pre zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie. Miestny odbor Matice slovenskej vo svojej 85 ročnej histórii patri k najaktívnejším spoločenským organizáciám na poli spoločenského a kultúrneho života v obci. V období, kedy matičná činnosť bola potieraná , miestny odbor zanikol. Oživotvorenie pred 12. rokmi, o ktoré sa zaslúžil doterajší predseda Ján Lučan prinieslo svoje ovocie. Zo správy, za uplynulý rok, ale aj celkového hodnotenia je viditeľný každoročný nárast aktivít. Zachovávanie a pripomínanie ľudových zvykov a tradícií je hlavným predmetom činnosti. Už tradičnými sú podujatia ako Trojkráľová besiedka, fašiangy s hasičmi, spálenie Moreny, stavanie mája, Jánske ohne, kosenie horných lúk, žatva a kopanie zemiakov ručne spôsobom našich predkov, zabíjačka, miestne hody a trhy sú občanmi obľúbené. Vznikli nové kultúrne podujatia ako Echo heligónky, Spieva naša rodina prekročili rámec dediny a stretávajú sa matičiarske súbory z rôznych regiónov. Spevokol MO Matice slovenskej Valčan vystupuje pri rôznych podujatiach v obci, okolitých dedinách, na matičných oslavách, na Morave a pod. Niektoré podujatia ovplyvnila Corona.

Pátranie po našich predkoch, ktorí šírili dobré meno našej obce doma aj v zahraničí, opravy a udržiavanie ich náhrobkov na miestnom cintoríne, návšteva hrobov a uctenie pamiatky aj v iných mestách patrí k záslužnej činnosti matičiarov. V minulom roku vyvrcholilo viacročné úsilie o vytvorenie malého miestneho múzea – Gazdovský dom, na ktorý poskytla obec priestor a v dvoch miestnostiach sa nainštalovali viac rokov zbierané originálne predmety. V jednej potreby domácnosti – kuchyňa, v druhej potreby hospodára, rôzne domáce a hospodárske náčinie.

Významná je aj publikačná činnosť. Naše články sú uverejnené v Slovenských národných novinách, v MY turčianske noviny, Katolícke noviny, tiež aj v elektronickej podobe na sociálnych sieťach a You tube.

Tohoročné valné zhromaždenie bolo volebné. Návrh nového predsedu a výboru bol členmi jednomyseľne prijatý. Novozvolený predseda Ing. Vladimír Povoda preberá žezlo do ďalšieho obdobia. Viliam Komora PhD, člen predsedníctva Matice slovenskej vyslovil Jánovi Lučanovi a výboru poďakovanie za 12 ročnú obetavú činnosť. Novému predsedovi poprial úspešné pôsobenie v budúcom období.

Pripomienkou 160. výročia vzniku Matice slovenskej, 1160. výročia príchodu Cyrila a Metoda a hymnickou piesňou Kto za pravdu horí bolo zhromaždenie ukončené.

Text a foto: Jaromír Meriač

 

2023-05-09T15:25:15+00:009 mája 2023 |Žilinský kraj|
X