Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Záriečí


//Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Záriečí

Žijeme v neistej dobe.  Od roku 2020 nás sužuje COVID 19, no posledné týždne nám myšlienky na pandémiu vytesnila vojnová situácia na Ukrajine, ktorá sa priamo i nepriamo dotýka aj nás.

V dôsledku nedávnych karantén a lockdownov sme sa stali utiahnutejšími, izolovanými jeden od druhého. Prestali sme vzájomne komunikovať a predovšetkým sa stretávať.  Myslím si, že je dôležité keď sú zriadené organizácie, ktoré šíria osvetu medzi národom a privádzajú obyvateľov aj na iné myšlienky, starajú sa o ich kultúrne vyžitie, obzvlášť v obciach.

Takouto inštitúciou je aj Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Záriečí, ktorý vznikol 6. novembra 2018, má 51 členov – mladších aj starších obyvateľov a veľké zastúpenie z FSk Záriečanka, čo má význam z pohľadu uchovávania tradícií, či už spevov, tancov a starých zvykov z tunajšieho regiónu. Záriečie sa v minulosti preslávilo trojhlasným spevom, krásnymi ťahavými piesňami a autentickými tancami. Nepriaznivá pandemická situácia brzdila všetky spoločenské aktivity a nebolo tomu inak ani v našom MO MS.

Po uvoľnení pandemických  opatrení sme sa opätovne stretli 26. februára 2022 na Valnom zhromaždení MO MS v Záriečí v novo zrekonštruovanom kultúrnom dome. Valné zhromaždenie otvorila predsedníčka MO MS Anna Beňová, ktorá privítala členov MO MS a hosťa Žofiu Hrančovú-predsedníčku Krajskej rady MS Trenčianskeho samosprávneho kraja (KR MS TSK). Následne predsedníčka oznámila, že jej skončilo funkčné obdobie predsedu MO MS a vzdala sa tejto funkcie. Prebehla nová voľba predsedu a členov do výboru MO MS a tiež voľba predsedu a členov Dozorného výboru, ktorým tiež skončilo funkčné obdobie.  Z evidovaných 51 členov bolo prítomných  38,  čo je pekná 74 % účasť.

Za predsedu MO MS bol zvolený Anton Kováč, členmi  výboru sú: Anna Janíková, Marta Vodárová, Mária Chodúrová a Zuzana Ostrochovská.

Predsedom Dozorného výboru je Michal Gabčan, členmi DV Zuzana Brtišová a Jozef Kramár. Ďalším bodom programu boli zmeny v  Stanovách MO MS: zosúladenie stanov MO MS so stanovami MS, informácia kto môže byť čestným členom MO MS, čas zvolávania valných zhromaždení, odvádzanie členského príspevku na účet MS. Posledným bodom programu bola diskusia, kde starosta obce Jozef Kolár vystúpil s dvoma príspevkami:

Prvý príspevok – spomienka na 130. výročie narodenie Jána Geryka rodáka zo Záriečia a dlhoročného správcu a riaditeľa Slovenského národného múzea v Martine. Ján Geryk sa narodil a vyrastal v Záriečí, jeho otec pôsobil v našej obci ako učiteľ, kantor, dirigoval spevokol, zbieral ľudové piesne, pôsobil ako národný buditeľ a osvetový pracovník, ktorý radil ľuďom v ovocinárstve, včelárstve a v živote. Jeho syn Ján sa významnou mierou pričinil o výstavbu budovy Slovenského národného múzea v Martine a Domu speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach.

Druhý príspevok – spomienka na 100. výročie narodenia Štefana Boleslava Romana, ktorého manželka Božena  pochádzala zo Záriečia. Tento rodák zo Slovenska odišiel ako 16 ročný do Kanady, kde sa neskôr stal majiteľom najväčších uránových baní na svete a vplyvným mužom kanadského priemyslu. V roku 1971 založil Svetový kongres Slovákov.

Do diskusie sa zapojil aj náš hosť, predsedníčka KR MS TSK Ž. Hrančová, ktorá prispela cennými radami ku správnemu riadeniu MO MS – možnosť získavania financií prostredníctvom 2% z daní, voľba delegáta na Snem KR MS TSK. Posledná vystúpila členka Katarína Kožúriková-Daníková, ktorá informovala o projekte na ktorom pracuje – Encyklopédia krojov Púchovskej doliny, oslovila prítomných s prosbou o zapožičanie starých krojov, prípadne fotografií. Po ukončení valného zhromaždenia sme si posedeli matičiari  v družnej debate s členmi FSk Zariečanka, ktorí mali skúšku súboru, veď sme si mali čo povedať po tak dlhom čase.

Autor: Ing. Zuzana Ostrochovská

Foto: Valné zhromaždenie MO MS Záriečie

2022-04-12T14:40:17+00:0012 apríla 2022 |Trenčiansky kraj|
X