Valné zhromaždenie MO MS Galanta 15. 3. 2019


//Valné zhromaždenie MO MS Galanta 15. 3. 2019

Galanta, 12. 3. 2019

Každoročne v marci sa matičiari z Galanty stretávajú na Valnom zhromaždení MO MS. MO MS bol založený na schôdzi 12. 3. 1933 a v roku 2019 odvtedy uplynulo už 86 rokov. Do novovznikajúceho Miestneho odboru MS v Galante sa pri jeho založení prihlásilo 90 obyvateľov.

Valné zhromaždenie MO MS v Galante sa konalo 15. 3. 2019 a matičiari zaplnili sálu Domoviny v budove Domu MS v Galante do posledného miesta.

Po úvodnom slove člena výboru MO MS Daniela Miženka sme spoločne zaspievali hymnu Slovenskej republiky. Matičiarka p. Alena Kumprechtová predniesla báseň o Štefánikovi. Jeho krátke pôsobenie na politickej scéne novovzniknutého Česko-Slovenského štátu bolo ukončené 4. 5. 1919 pri havárii lietadla, keď sa vracal na rodnú hrudu z Talianska.

Po otvorení rokovania Valného zhromaždenia Daniel Miženko privítal všetkých prítomných matičiarov, osobitne predsedu Dozorného výboru Matice slovenskej Štefana Martinkoviča i Zlaticu Gažovú, riaditeľku Domu MS v Galante.

Po schválení programu VZ odznela správa o činnosti MO MS za rok 2018 (predniesol predseda MO Pavel Lehotský a doplnil ju premietaním obrázkov pre podujatia. MO usporiadal deväť podujatí, z nich tradičné: Štvrtý ročník súťaže čítania slovenských rozprávok, Vatra zvrchovanosti 26. ročník, Po stopách slovenských národných osobností – štvrtý ročník a Zaspievajme si), správa o výsledkoch hospodárenia, správa Dozorného výboru o výsledkoch hospodárenia za rok 2018. Následne bol prednesený návrh plánu činnosti MO MS Galanta na rok 2019. Obsahoval už obľúbené akcie (Zaspievajme si spolu, Vatra zvrchovanosti spojená s prehliadkou speváckych zborov a skupín, čítanie z knihy rozprávok pre žiakov ZŠ, návšteva pamätných miest M. R. Štefánika pri príležitosti stého výročia jeho tragického úmrtia).

V rozprave vystúpil Štefan Martinkovič, ktorý zdôraznil potrebu zapájať do matičnej činnosti mladých ľudí. Zlatica Gažová, riaditeľka Domu MS, informovala matičiarov o akciách pripravovaných Domom MS v Galante na najbližšie obdobie. Osobitne spomenula Večer ľúbostnej poézie i Kantilénu 2019. Darina Darina Drusková  poukázala na nedostatok finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné pri realizácii jednotlivých akcií (aby nebol MO MS odkázaný iba na dotácie a sponzorské dary). Navrhla preto zvýšiť členský príspevok na 5 eur ročne pre každého člena MO MS. Tento návrh bol jednomyseľne schválený.

V záujme zvýšenia aktivity výboru MO MS v Galante bol tento doplnený o novú členku p. Evu Tuškovú.

V roku 2018 sme prijali deväť nových členov MO MS v Galante, z toho jeden v tretej dekáde. Predpokladáme, že záujem o podujatia je, zaiste potešilo by nás, ak by sa aktívne prejavili aj mladí matičiari, resp. aby Matica slovenská získala viac mladých členov.

Po schválení uznesenia a záverečnom zhodnotení priebehu valného zhromaždenia MO MS v Galante zaznel spev hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“.

 

Daniel Miženko a Pavel Lehotský
Fotografie: Ľubomír Kmeť

pracovné predsedníctvo

pracovné predsedníctvo

recitál pani A.M. Kumprechtovej

 

2019-03-26T08:32:03+00:0025 marca 2019 |Trnavský kraj|
X