VALNÉ ZHROMAŽDENIE MO MS LEHOTA


/, Správy z krajov/VALNÉ ZHROMAŽDENIE MO MS LEHOTA

Ubehol rok od ostatného volebného Valného zhromaždenia MO MS Lehota a jeho členovia sa dňa 7. februára 2020 opäť zišli v miestnom kultúrnom dome, aby zhodnotili svoje aktivity.

Po slávnostnej znelke MS predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Lehote Ing. Daniel Pavel privítal prítomných členov a následne odprezentoval videonahrávku z dielne Matice slovenskej na tému „Obsadzovanie Slovenska československým vojskom v roku 1918“.

V pracovnej časti vo svojej správe zhodnotil činnosť a aktivity MO MS v roku 2019 a podrobne vyhodnotil plnenie uznesení z ostatného valného zhromaždenia. Výsledkom bolo konštatovanie, že všetky úlohy boli splnené a celoročné aktivity MO MS boli oveľa rozmanitejšie a rozsiahlejšie, ako stanovovali uznesenia valného zhromaždenia. Vyhodnotil tiež hospodárenie MO MS v danom období s tým, že sa mu podarilo hospodáriť s prebytkom i napriek zvýšenému objemu aktivít oproti plánu. Po správe kontrolóra MO MS Lehota Ing. Antona Mesároša boli predložené návrhy programu činnosti a rozpočtu MO MS na rok 2020.

Za aktívny prístup pri plnení úloh dostalo 10 členov MO MS Ďakovný list MO MS Lehota a predseda Ing. Daniel Pavel dostal Ďakovný list starostu obce Lehota za rozvoj kultúry a zachovávanie ľudových tradícií v obci.

Po diskusii zameranej na možnosti získania 2 % z daní na činnosť MO MS, ako aj na pripomenutie nežiaduceho zapojenia sa Matice slovenskej politickou stranou do predvolebného boja, bolo schválené uznesenie, ktorým sa bude riadiť činnosť skoro 190 členného MO MS Lehota v roku 2020.

Rokovanie VZ bolo ukončené spoločným spevom hymny MS „Kto za pravdu horí“ a v spoločenskej časti si 120 prítomných členov po malom občerstvení spontánne zaspievalo na ľudovú nôtu pri hudobnom sprievode novovzniknutej matičnej hudobnej skupiny Lehotská 4-ka.

Ing. Daniel Pavel

predseda MO MS Lehota

 

Popis fotografií: MO MS Lehota, 7. februára 2020, valné zhromaždenie

2020-03-10T11:31:24+00:0010 marca 2020 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X