Výbor Mladej Matice prvýkrát v novom zložení


/, Žilinský kraj/Výbor Mladej Matice prvýkrát v novom zložení

Výborovňa Matice slovenskej v Martine sa stala miestom prvého zasadnutia novozvoleného Výboru Mladej Matice a Dozorného výboru Mladej Matice. Dňa 31. januára 2020 mali svoje prvé zasadnutie mladí matičiari po tom, ako sa v mesiaci november 2019 v Košiciach konalo Valné zhromaždenie tohto záujmového odboru Matice slovenskej.

Na Valnom zhromaždení v tajných voľbách získal dôveru staronový tandem v zložení predseda Marek Nemec a podpredseda Martin Hajník, spolu s nimi aj ďalších 11 členov Výboru Mladej Matice a 5 členov Dozorného výboru Mladej Matice. V úvode prvého zasadnutia Výboru Mladej Matice prítomných privítal tajomník Matice slovenskej Viliam Komora a všetkým prítomným členom odovzdal osvedčenia o právoplatnom zvolení do mladomatičných funkcií. Následne sa začala pracovná časť, ktorú otvoril a viedol predseda Mladej Matice Marek Nemec. Jedným z hlavných bodov programu rokovania boli voľby ďalších funkcionárov, ktorými sa stali Jozef Humeník – tajomník Mladej Matice, Tímea Jančíková – hospodárka Mladej Matice. Všetci sa automaticky stali aj členmi predsedníctva, ktorých doplnil ako piaty člen Ondrej Baranec. Členovia Dozorného výboru Mladej Matice si spomedzi seba zvolili za predsedu Petra Schvantnera a podpredsedníčku Leilu Bartkovú. Mladí matičiari ďalej pokračovali v rokovaní a zaoberali sa rozpočtom Mladej Matice, ktorý tvorí dotácia z rozpočtu Matice slovenskej a príspevok na činnosť z členského fondu. Podujatia, ktoré mladí matičiari pripravujú, sú mnohovrstvové a rozložené do všetkých regiónov Slovenska. Sú pripravované či už samostatne alebo v spolupráci s inými matičnými subjektami a organizáciami, samosprávu nevynímajúc. Dôraz je však kladený na vlastenecký a národný charakter a tiež na mladú generáciu. Nosnou témou boli hlavné podujatia pripravované v roku 2020 ako Národný výstup na Kriváň, výročie Generála M. R. Štefánika a mnoho ďalších, predovšetkým Národný zraz Mladej Matice.

Národný zraz Mladej Matice je tým najhlavnejším podujatím v pestrej palete akcií, ktoré mladí matičiari pripravujú. Miesto tohtoročného zrazu ešte nie je definitívne určené, no členovia Výboru Mladej Matice zúžili výber na niekoľko lokalít a vybrali aj tému vlasteneckého charakteru, v ktorom sa bude tohtoročný zraz niesť. Diskutovaný bol aj zraz v roku 2021, pričom zaznel návrh, aby sa výnimočne konal zraz v zimných mesiacoch, čo sa stretlo s kladným ohlasom. Tajomník Matice slovenskej Ján Seman informoval prítomných o možnosti podávania projektov na rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a podpredseda Mladej Matice Martin Hajník zase informoval o požiadavkách a povinnostiach z Členského ústredia Matice slovenskej.

Riešená bola aj téma ohľadom väčšieho dôrazu na propagáciu mladomatičných a matičných aktivít prostredníctvom sociálnych sieti a webovej stránky www.mladamatica.sk. V závere zasadnutia si členovia Výboru Mladej Matice naplánovali aj svoje ďalšie zasadnutie. Na návrh Ondreja Baranca by sa malo uskutočniť v Bratislave 23. apríla 2020 a nieslo by sa v znamení výstupu štúrovcov na Devín. Týmto mladí matičiari spoja svoje zasadnutie aj s podujatím, ktoré sa rozhodli sami zorganizovať, a to tak, že sa symbolicky vydajú po stopách štúrovcov na Devín, kde si dramatizáciou a krátkou spomienkou uctia mladých študentov, ktorí práve v tento deň a v týchto miestach prijali slovanské mená.

Predsedníctvo Mladej Matice

2020-02-26T13:03:59+00:0020 februára 2020 |Košický kraj, Žilinský kraj|
X