Vynikajúci matematik, hrdý Slovák a košický matičiar, nás opustil pred 5 rokmi


//Vynikajúci matematik, hrdý Slovák a košický matičiar, nás opustil pred 5 rokmi

Počiatok modernej slovenskej matematiky je spojený s menom prof. Jura Hronca. Hneď po druhej svetovej vojne však na túto scénu vstupuje úspešná generácia, ktorá už vyštudovala matematiku na Slovensku. Medzi nich patria prof. Anton Kotzig, prof. Ladislav Mišík,  prof. Milan Kolibiar a jeho o niečo mladší spolužiak prof. Ján Jakubík. Akademik Jakubík patril medzi asi najdlhšie aktívne pracujúcich matematikov na Slovensku a preto právom ho môžeme považovať za doyena slovenských matematikov. Keď svojho času ochorel, tak od prekvapenej lekárky si pýtal PN-ku: Ale pane, vy už vo vašom veku nepotrebujete PN-ku! Chvíľu mu trvalo, kým presvedčil lekárku, že on ešte pracuje v akadémii.

 Ján Jakubík sa narodil 8. októbra 1923 v Dudinciach, časť Merovce. Gymnázium vyštudoval v Banskej Štiavnici, kde býval v dome, v ktorom predtým na štúdiách žili napr. Milo Urban, či Jozef Ambruš.  Po maturite na uvedenom gymnáziu, odchádza do Bratislavy študovať medicínu. Tu sa stretáva s vynikajúcimi  profesormi a úspešne sa dostáva do  tajov medicíny. No napriek tomu, že je vynikajúci študent, jeho láska k exaktným vedám ho po dvoch rokoch štúdia medicíny zaviedla na štúdium matematiky a fyziky na Slovenskej univerzite (dnešná Komenského univerzita). V r. 1949 končí štúdium a začína ako asistent na SVŠT v Bratislave. V r. 1952 odchádza do Košíc na novozaloženú techniku. Tu sa v r. 1956 stáva docentom a v r. 1963 je univerzitným profesorom. V tom istom roku obhájil DrSc. V r.1964 bol zvolený za  člena korešpondenta  SAV a v r. 1977 sa stáva akademikom. V r.1978 sa stáva externým vedúcim novozaloženého Detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach a od r. 1985 je jeho interným členom. Vedúcim pracoviska bol až do 29.2.2012, keď odišiel do dôchodku (teda takmer 90-ročný).

 Ťažisko vedeckej aktivity akademika Jakubíka  leží  v oblasti univerzálnych algebier a  usporiadaných štruktúr,  kde získal mnoho pozoruhodných výsledkov. Hlavná oblasť jeho výskumu je v čiastočne usporiadaných grupách a zväzových grupách, kde ho všetci poznajú ako veľkého majstra. Podarilo sa mu vyriešiť množstvo otvorených problémov a formulovať  ďalšie početné nové problémy, ktoré inšpirovali celú generáciu matematikov pracujúcich v tejto oblasti matematiky v Česko-Slovensku ako aj  v zahraničí. Keď sa MV-algebry stali populárne  na Slovensku, v deväťdesiatych rokoch, a keď vďaka dôležitému výsledku prof. D. Mundiciho o reprezentácii MV-algebier pomocou intervalu v komutatívnych  unitálnych l-grupách, prof. Jakubík sa s mladíckou vervou pustil do štúdia tohto nového smeru. Tu sa mu podarilo zúročiť jeho nesmiernu  skúsenosť s l-grupami. V posledných rokoch sa venoval aj nekomutatívnym zovšeobecneniam MV-algebier. Jeho meno sa skvie asi na 300 vedeckých článkoch. Na výsledky jeho práce nadviazali matematici po celom svete. Aj vďaka nemu sa slovenská matematika dostala do celého sveta. Bezmála 65 rokov aktívneho matematického života si zasluhuje hlboký obdiv k jeho pracovnej činnosti. Pred ním sa skláňajú celé generácie slovenských matematikov. Pán profesor vďaka vysokej vedeckej erudovanosti a príkladným skromným životom, môže slúžiť aj ako vzor ľudskej skromnosti, čestnosti, kolegiality a pedagogického majstrovstva.

 Okrem veľmi aktívnej vedeckej činnosti, prof. Jakubík sa venoval aj pedagogickej činnosti na Vysokej škole technickej v  Košiciach. Učil matematiku celé generácie východoslovenských inžinierov. Bol školiteľom mnohých ašpirantov a doktorandov. Ako člen mnohých redakčných rád vedeckých časopisov, komisií pre obhajobu kandidátskych, doktorských i doktorandských prác, zúčastnil sa významnou mierou na organizovaní matematického života v celom  Česko-Slovensku. Aj doc. RNDr. Mária Jakubíková, CSc., jeho manželka, bola matematičkou.

Za jeho dlhoročnú vedeckú činnosť mu v roku 2008, pri príležitosti Dňa ústavy, prezident republiky Ivan Gašparovič udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Rodinnou pokračovateľkou po oboch rodičoch vo vedeckej činnosti je dcéra Danica. Prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc., rod. Jakubíková, pôsobí na Ústave matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Aj vnuci, pôsobiaci v IT oblasti, majú matematické základy.

Okrem vedy sa Ján Jakubík zaujímal aj o prírodu, dejiny Slovenska, literatúru, najmä poéziu. Po rodičoch zdedil vzťah k slovenskej ľudovej piesni. Dlhé roky pôsobil v turistickom krúžku Tatry.

Ján Jakubík bol dlhoročným členom Miestneho odboru MS Košice. Zomrel v kruhu najbližšej rodiny v Košiciach 24.11.2015. Je tomu už 5 rokov, keď opustil naše rady.

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

2020-11-09T09:54:15+00:009 novembra 2020 |Košický kraj|
X