Výtvarná súťaž Kolorit slovenského ornamentu po dvoch rokoch opäť v Košiciach


//Výtvarná súťaž Kolorit slovenského ornamentu po dvoch rokoch opäť v Košiciach

Po dvojročnej prestávke spôsobenej protipandemickými opatreniami súvisiacimi s ochorením Covid 19 sa súťaž Kolorit slovenského ornamentu na prelome rokov 2021/2022 uskutočnila.

Vernisáž výstavy a odmeňovanie ocenených prác jubilejného 10. ročníka výtvarnej súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov sa konala 4. mája 2022 v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO v Košiciach. Podujatie prebehlo pod záštitou primátora Košíc Ing. Jaroslava Polačka ako sprievodné podujatie každoročných osláv “Deň mesta Košice”.

Slávnosť otvoril riaditeľ múzea Juraj Barla, ktorý privítal prítomných hostí. Moderátorka podujatia PhDr. Soňa Kostrábová z Verejnej knižnice Jána Bocatia opätovne všetkých privítala a poďakovala primátorovi za to, že táto krásna súťaž sa organizuje práve pod jeho záštitou. Vďaka mu patrí aj za osobnú účasť na podujatí. Následne predstavila organizátorov súťaže – PhDr. Gabrielu Čiasnohovú – zakladateľku súťaže, Mgr. Martinu Matečkovú – riaditeľku Domu Matice slovenskej v Košiciach a ospravedlnila neúčasť Ing. Soni Jakešovej, riaditeľky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Veľké uznanie patrí aj odbornej porote, ktorá hodnotila práce: PhDr. Gabriela Čiasnohová – predsedníčka poroty, Ing. Beatrica Korfantová – tajomníčka poroty, členky poroty – Dagmar Vasilková, Mgr. Daniela Slezáková, Mgr. Mária Dzianová, PhDr. Soňa Kostrábová a Mgr. Ľudmila Bujdošová.

Po úvodných slovách nasledoval krátky kultúrny program v podaní detičiek z Materskej školy na Cottbuskej ul. 34. Veľký potlesk za báseň a ľudové pesničky si vyslúžili Miško Mako, Zuzka Utľaková, Katka Blišáková a Amélia Matiová. Program s deťmi nacvičila ich pani učiteľka Iveta Zelinková.

Po milom kultúrnom programe nás moderátorka podujatia informovala o organizačných záležitostiach súvisiacich s vystavenými prácami. Výstava v múzeu ostáva do 18. mája 2022. Po demontáži bude v mesiacoch august-september vystavená vo VKJB na Hviezdoslavovej ulici 5 v Košiciach. Slovo dostali a svoje príhovory predniesli primátor Jaroslav Polaček, ktorý poukázal na dôležitosť takýchto podujatí pri zachovávaní odkazu našich predkov. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková pripomenula prítomným, že dnešný deň je aj spomienkou na 103. výročie úmrtia nášho velikána M. R. Štefánika. Zároveň vyzdvihla súťaž Kolorit slovenského ornamentu ako možnosť pre všetkých bez rozdielu veku načrieť do obrovskej studnice nášho bohatého výtvarného kultúrneho dedičstva.

Slova sa ujala tajomníčka poroty Beatrica Korfantová, ktorá podala štatistický prehľad o súťažiacich v piatich kategóriach i o ocenených prácach. Do súťaže sa zapojilo 11 škôl a školských zariadení, z toho 3 MŠ, 4 ZŠ a 1 SZŠ, 2 ZUŠ. Z neškolských organizácií to bol Denný stacionár pri Arcidiecéznej charite v Košiciach DPS. Súťažilo 95 jednotlivcov s 97 prácami. Z toho bola jedna práca spoločná. Porota udelila 4 prvé miesta, 6 druhých miest, 4 tretie miesta a 6 čestných uznaní, dve súťažiace obdržali Cenu SEM HUMNO, dve účastníčky s 82 ročným vekovým rozdielom získali Cenu generácií, jedna súťažiaca získala Cenu riaditeľky Domu Matice slovenskej v Košiciach. Do súťaže sa okrem Košičanov zapojili i súťažiaci zo Sabinova.

Po týchto informáciách sa už pristúpilo k samotného odovzdávaniu diplomov a vecných odmien, ktoré odovzdali primátor J. Polaček a riaditeľka DMS v Košiciach M. Matečková za skvelej asistencie G. Čiasnohovej a B. Korfantovej. V tomto roku sa v rámci súťaže Kolorit slovenského ornamentu pristúpilo k novinke, ktorou bola Cena verejnosti, o ktorej poinformovala zúčastnených riaditeľka DMS v Košiciach. Z jednotlivých súťažných prác si mohla široká verejnosť na facebookovej stránke DMS v Košiciach vybrať obrázky, ktoré lahodili jej oku a následne ich označiť svojim “páči sa mi”. Udelených bolo 6 Cien verejnosti. Výhercovia získali okrem diplomov a tlačoviny “Bohatstvo slovenského národa/HUMNO” aj krásne knižné odmeny z vydavateľskej produkcie Matice slovenskej. Prvé miesta boli taktiež odmenené aj knižne.

Po odovzdávacej ceremónii nás ešte zakladateľka a organizátorka súťaže Kolorit slovenského ornamentu Gabriela Čiasnohová oboznámila s programom poznávacieho zájazdu do Spišskej Starej Vsi pod názvom “Po stopách Štefana Leonarda Kostelníčka”, ktorý sa bude konať 24.9.2022 pod záštitou primátora J. Polačka. Počas zájazdu navštívime viaceré zaujímavé miesta.

Oficiálna časť vyhodnotenia súťaže Kolorit slovenského ornamentu bola úspešne za nami. Po nej nasledovalo milé posedenie s pohostením pre organizátorov, členov poroty i prítomných matičiarov, na ktorom sa zhodnotil priebeh podujatia. Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom, ktorí dopomohli k zdarnému priebehu vyhodnotenia súťaže. Vyjadrujeme nádej, že o rok sa takto rovnako stretneme pri tomto už tradičnom každoročnom podujatí.

Súťaž Kolorit slovenského ornamentu zachováva a rozvíja ľudovú ornamentiku. U mladej generácie pomáha budovať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu našich predkov a podporuje aj záujem širokej verejnosti o naše kultúrne výtvarné bohatstvo.

PhDr. Gabriela Čiasnohová, MO MS Košice

Foto: Mesto Košice

 

2022-05-13T13:34:03+00:0013 mája 2022 |Košický kraj|
X