XXV. slovenský festival poézie Beniakove Chynorany


//XXV. slovenský festival poézie Beniakove Chynorany

V decembri 2018 sa v Chynoranoch stretli priaznivci poézie na finálovej súťaži jubilejného XXV. slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.

V spolupráci s viacerými inštitúciami sa na organizovaní a realizácii festivalu významne podieľal i Miestny odbor Matice slovenskej v Chynoranoch. Festival finančne podporila Matica slovenská, ktorá toto podujatie zaradila do svojho kalendára kultúrnych podujatí roku 2018.
Táto najvýznamnejšia chynorianska kultúrna udalosť aj v tomto roku okrem recitačnej finálovej súťaže zahŕňala viaceré sprievodné podujatia. V predvečer zahájenia festivalu sa jeho účastníci a domáci priaznivci umeleckého prednesu stretli v priestoroch ústredného miesta festivalu, v Katolíckom dome v Chynoranoch. Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej im pripravili program, ktorý bol venovaný spomienke na úmrtie chynorianskeho rodáka Valentína Beniaka, na ktorého počesť sa už 25 rokov tento festival koná, a spomienke na skončenie I. svetovej vojny. Predsedníčka MO MS Hanka Kováčiková účastníkom festivalu pripomenula, že 1. svetová vojna nevídanou silou zasiahla do života obyvateľov obce Chynorany a jej následky pretrvávali a ovplyvňovali život v obci ešte mnoho rokov. Ukončenie vojny znamenalo koniec nezmyselného zabíjania dovtedy neslýchaných rozmerov, ale neukončilo utrpenie mnohých chynorianskych vdov, detí a zmrzačených mužov. Piesne speváckeho zboru Benetky, prednes úryvku z básne P. O. Hviezdoslava Krvavé sonety v podaní Mariana Gajdoša a súhrn bolestných faktov a poznatkov z diania v obci v tých neľahkých časoch Miroslavom Kováčikom bolo prejavom úcty generácie dnešných Chynorancov svojim starým rodičom, ktorí svojou morálnou silou zvládli túto ťažkú životnú skúšku.
Valentín Beniak vo svojich básňach mnohokrát prejavil veľkú lásku k rodným Chynoranom a slúži ku cti generácii chynorianskych matičiarov a nadšencov poézie z deväťdesiatych i súčasných rokov, že našla spôsob, ako preukázať svoju priazeň a úctu výnimočnému básnikovi a udržiavať ju a šíriť ďalej prostredníctvom festivalu poézie, nesúceho jeho meno.
Jednou z jeho prác, ktorá sa dotýka úseku básnikovho života sčasti prežitého v Chynoranoch, je Nedokončená symfónia. Na jej spracovanie do dialógu básnika s jeho manželkou sa pred viacerými rokov podujal miestny matičiar Marian Košík, do kratšej podoby vhodnej pre program spomienkového večera ju upravil Dominik Gajdoš. A v jeho podaní spolu s Denisou Chrenkovou mali účastníci festivalu možnosť vypočuť si tento dialóg obohatený hudbou v podaní Adelky Beniakovej. Ich vystúpenie malo veľký ohlas u poslucháčov a bolo dôstojným úvodom celoslovenskej súťaže v prednese poézie v Chynoranoch.
Finálová súťaž v prednese poézie sa konala v priestoroch Kultúrneho domu Valentína Beniaka v Chynoranoch. Do záverečnej časti festivalu sa kvalifikovalo zo štyroch regionálnych výberových kôl v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a Topoľčanoch 24 recitátorov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Ich výkony hodnotila päťčlenná odborná porota a v jednotlivých kategóriách vyhlásila za najlepších týchto recitátorov: v kategórii najmladších Adriána Kráľovského z Humenného, v kategórii 18 až 21-ročných Adama Benka z Košíc a v kategórii nad 21 rokov Mariana Gajdoša z Chynorian. Individuálne ceny – cenu starostky obce Chynorany za prednes básne Valentína Beniaka získala Alena Ondrejmišková z Bojníc, cenu riaditeľa súťaže za inšpiratívny prednes Alfréd Tóth z Košíc a Cenu Andreja Zábredského za najlepší prednes slovenskej klasiky Melánia Hájiková z Pezinka.
Svojimi príhovormi jubilejný XXV. ročník festivalu ukončili predseda odbornej poroty Richard Veselý, starostka obce Chynorany Mária Lachkovičová a predsedníčka OZ Beniakove Chynorany Denisa Harineková. Ocenili vysokú úroveň prednesov recitátorov, priateľskú a milú atmosféru vytvorenú všetkými účastníkmi v priebehu festivalu a poďakovali sa organizátorom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia za vynaloženú námahu a starostlivosť o účastníkov počas celého jubilejného festivalu.

Jozef Vacval, MO MS Chynorany

Najlepší v kategórii najmladších recitátorov

Najlepší v kategórii najmladších recitátorov

 

2019-01-14T16:22:48+00:0014 januára 2019 |Trenčiansky kraj|
X