Pod týmto názvom Spolok Slovákov z Maďarska s podporou mesta pripravil v Dome Matice slovenskej v Galante 23. novembra stretnutie k pripomenutiu si 20-ročnej spolupráce medzi partnerskými mestami Galanta – Tótkomlós – Slovenský Komlóš, ale aj obnove zmluvy na ďalšie obdobie.

Vzťahy medzi týmito mestami nesú so sebou pečať osobitnej histórie spred viac ako 70 rokov, keď mnohí obyvatelia Slovenského Komlóša, ale aj z priľahlých osád Dolnej zeme, našli nový domov vo vlasti svojich predkov, predovšetkým v Galante a jej okolí. V porovnaní s inými partnerskými vzťahmi majú väzby špecifický, historický, rodinný a občiansky rozmer, založený na ľudskej blízkosti, hoci ich delia stovky kilometrov. Preto je prirodzené, že sú spontánne, aktívne, žiadané a úprimné. Spolok má aktívny záujem a je podporovateľom týchto vzťahov na širokej občianskej úrovni, o čom svedčia mnohé výmenné podujatia v minulosti aj dnes prostredníctvom rôznych kultúrno-spoločenských akcií, s účasťou folklórnych súborov, speváckych zborov, divadelných súborov, podujatí orientovaných na dolnozemskú básnickú a výtvarnú tvorbu, gastronómiu, rozvoj tradícií, zvykov monotematických stretnutí, s cieľom uchovávania kultúrneho dedičstva predkov. Tohtoročné novembrové podujatie za účasti primátora nášho mesta Petra Pašku, predsedníčky Spolku Slovákov z Bulharska Ing. Kataríny Koňarikovej, PhD., a širokej verejnosti sa nieslo v znamení hodnotenia aktívneho života Slovákov na Dolnej zemi s osobitým zreteľom a dôrazom na Komlóš. Tak ako to vyplynulo zo slov predsedníčky spolku Dr. Anny Pilárikovej, popri každodennej práci žila Slovač vždy aktívnym životom, ktorý niesol v minulosti, ale i dnes všetky znaky emancipačného národnokultúrneho a národnoobranného úsilia v prostredí postupujúcej asimilácie. Z histórie, najmä koncom 19. a začiatkom 20. storočia, je známe zakladanie rôznych spolkov, čo malo vplyv nielen na kultúrnu činnosť (ochotnícke divadlá, spevácke zbory, hudobné kapely – trubači, tamburáši, organizovanie priadok a pod.), ale v ich rámci sa koncipovali aj nároky na pestovanie kultúry a vôbec na sebaurčovací proces.

Slovenský Komlóš je dodnes významným centrom kultúrno-spoločenského života Slovákov na Dolnej zemi. Množstvo súborov pôsobiacich v našom partnerskom meste sme už mali možnosť vidieť aj v Galante pri rôznych príležitostiach. Na znak úcty k svojim predkom sme položili veniec k pamätníku reemigrácie Slovákov z Maďarska do bývalého Československa v r. 1947, ktorý sa nachádza pred Domom Matice slovenskej v Galante. S veľkým záujmom si prítomní vypočuli informáciu Ing. Ľubomíra Kmeťa o odkrývaní zabudnutej minulosti cez rodostromy. Skupina dobrovoľníkov si totiž predsavzala, že spracuje zaujímavé matričné údaje v Slovenskom Komlóši. Práce na naindexovaní matrík Slovenského Komlóša sú finalizované a materiál zahŕňa obdobie od roku 1746, teda od jeho vzniku. Informácia o úspešnosti práce sa stretla s veľkým záujmom.

Podujatie skrášlil svojím hudobným programom Mládežnícky dychový orchester „Trubadúri“. Bodkou za úspešným podujatím bola ponuka dobrôt a špecialít, ktoré pripravili členovia spolku a ktoré boli v mnohom podobné tým na Dolnej zemi. Ako inak, nechýbala ani chutná a vždy vzácna „klbáska“ a ľudské, milé slovo tých, ktorí sa vždy radi stretnú.

PaedDr. Anna Piláriková,
predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

X