Žarnovická výročka


//Žarnovická výročka

V utorok, 7. februára podvečer, sa v jedálni ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa, stretli na výročnej členskej schôdzi členovia Miestneho odboru Matice slovenskej. Na základe poverenia výboru ju otvoril a viedol tajomník MO Jozef Piecka. Ten v úvode privítal aj tajomníka MS, Viliama Komoru, poslanca zastupiteľstva BBSK Kamila Danka, primátorku mesta Alenu Kazimírovú i jej zástupcu Vladimíra Černáka, pričom zdôraznil, že K. Danko i Ing. A. Kazimírová sú riadnymi členmi MO.

Po úvodných náležitostiach predsedajúci podrobne informoval o tomto roku ako o Roku Matice slovenskej. V podstatnej časti vychádzal z príhovoru predsedu MS Veľké civilizačné gesto, ktorý bol zverejnený na oficiálnej stránke MS ešte 31.12.2022 a uverejnený aj v SNN. Počas toho bolo na stenu premietnuté oficiálne logo 160. výročia MS. V závere tohto bodu predsedajúci zvýraznil, že tento rok je Rokom Matice slovenskej aj preto, že si pripomíname, resp. 1. januára sme si pripomenuli, 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, a 4. augusta si pripomenieme 160. rokov Matice slovenskej.

Predsedníčka MO Anna Benčatová predniesla správu o činnosti, pre tento odbor už zaužívaným spôsobom, a to komentárom k premietaným fotkám z jednotlivých podujatí. I napriek nie je veľmi priaznivým podmienkam ich nebolo málo a, spoločne so zasadnutiami výborov, to bolo spolu až na 34 strán. O podstatnej časti z nich sme sa mohli dozvedieť aj prostredníctvom 17 príspevkov práve na oficiálne stránke MS, v časti Správy z krajov. K 31.12.2021 mal odbor 109 členov, počas roka piatim členstvo skončilo (3 umreli, 1 zo zdravotných dôvodov a 1 sa odsťahovala). Počas roka prijali nových 6 členov. Sú to: Igor Krumpár, Jozef Petrášek, Gregor Kršjak, Anna Kubačková, Vladimír Vodnák a Slavomír Dúchaj. Stav k 31.12.2022, rovnako ako ku členskej schôdzi, bol 110 členov. Prítomní si následne chvíľkou ticha uctili pamiatku v minulom roku zosnulých členov MO, a to Máriu Šebianovú, Irmu Dankovú a Rudolfa Adamova.

V správe o hospodárení hospodárka MO Renáta Štefanková o. i. uviedla, že príjmová časť bola splnená na 78,45 % a výdavková na 82,79% plánu, pričom uviedla konkrétne plnenia v jednotlivých bodoch a zvýraznila, že aj v minulom roku si povinnosť uhradiť členské splnili všetci členovia. Žiaľ do poslednej chvíle očakávaná dotácia z rozpočtu mesta bola nakoniec nulová. K 31.12. 2022 mal MO k dispozícii len zvyšných 37,11 €. Predsedajúci následne poďakoval všetkým členom, ktorí okrem základného uhradili aj ďalší-dobrovoľný príspevok. Vďaka tomu, rovnako ako aj dotácii z MS, daru MO MS Banská Bystrica, či ďalšom dobrovoľnom príspevku členov hrajúcich mestskú kolkársku ligu, mohol odbor vôbec prežiť. Dodal tiež, že členská schôdza mohla byť zabezpečená aj vďaka tomu, že ešte pred jej konaním členské na tento rok už uhradilo 42 členov, pričom opäť viacerí aj dobrovoľným príspevkom.

Z poverenia na schôdzi neprítomnej predsedníčky DV MO správu DV predniesla jeho členka Anna Mašíčková. Tá uviedla, že DV pri kontrole zistil, že v jednej  položke príjmovej časti nie je zúčtovaný žiaden príjem, čo nie je pravdivé. Súčasne navrhla ako tento nedostatok vyriešiť. Žiadne ďalšie nedostatky neboli zistené.

V odbore je už roky zaužívanú skutočnosť, že členov, ktorí sa v príslušnom roku dožívajú významných okrúhlych životných jubileí, si uctievajú písomným blahoželaním a menším vecným darčekom. Zvykli si, že na VZ, resp. VČS začiatkom roka si takto uctia tých čo majú jubileum v I. polroku, a tých čo majú jubileum v II. polroku na Matičnom večeri. Keďže zorganizovanie Matičného večera na tento rok nie je v pláne, uctili si všetkých jubilantov na schôdzi. Najskôr tých čo oslavujú v I. a potom tých, čo oslavujú v II. polroku. Spolu ich tentoraz bolo až dvadsať. Po odovzdaní darčeka, vo forme malej fľaštičky šampanského, s blahoželaním im členky SSk Prameň zaspievali „Živijó“ a ostatní zatlieskali.

Ako morálne ocenenie za prácu v MO výbor MO schválil udeliť „Diplom MO“ jednému členovi a jednej členke. Konkrétne Ľubomírovi Kubačkovi a Márii Kopernickej. Ocenenie, aj s malým darčekom, im odovzdala predsedníčka MO a k oceneniu zablahoželal aj tajomník MS.

Ďalším bodom bolo predloženie základného plánu na rok 2023, ktorý obsahuje 18 bodov, s komentárom k nim. Doň sa snažili zohľadniť práve 30. výročie vzniku SR a 160. výročie MS. Bude to napríklad aj Matičná cena v streľbe z malokalibrovky, ktorú plánujú na máj v spolupráci s MO SZTŠ Žarnovica. Do pozornosti dal najmä účasť na plánovom autobusovom zájazde na ústredné oslavy do Martina 4. alebo 5. augusta. V pláne je aj zorganizovanie matičných majstrovstiev kraja, resp. stredného Slovenska v kolkoch, zorganizovanie kolkárskej súťaže členov MO i zapojenia sa do ďalšieho ročníka mestskej kolkárskej ligy. Chcú sa podieľať na Vynášaní Moreny, zorganizovať športovú súťaž pre žiakov I. stupňa ZŠ, či zorganizovať zájazd na Ústrednú vatru zvrchovanosti do Kremnických Baní. Svoje delegácie budú mať na oficiálnych podujatiach v meste pri príležitosti oslobodenia, ukončenia II. svetovej vojny, či výročí SNP. Spevácka skupina Prameň bude opäť účinkovať vo fašiangovom sprievode, pri stavaní mája, na Národnom výstupe na Sitno, Dňoch mesta, či Vianočných trhoch. Prameňáčky počítajú so svojou účasťou aj na schôdzach a stretnutiach iných spoločenských organizácií v meste. Samozrejme realizácia plánu je podmienená nielen záujmom členov, či sympatizantov, ale aj dostatkom finančných prostriedkov. Odprezentovaný bol aj návrh vyrovnaného rozpočtu s nádejou, že tentoraz s dotáciou pomôže aj mesto.

Aby mohlo byť prijaté platné uznesenie, bola potrebná nadpolovičná účasť všetkých členov. Ako konštatovala predsedníčka mandátovej komisie R. Štefanková, vychádzajúc z popisov na prezenčnej listine, prítomných bolo 57, čo je 51,82% a teda VČS bola uznášania schopná.

Predsedajúci na úvod diskusie informoval o časti listu riaditeľa ČÚ MS týkajúceho sa osláv 160. výročia MS a možnosti na ne finančne prispieť.

Tajomník odovzdal osobný pozdrav od predsedu MS Mariána Gešpera, ocenil vykonanú prácu a zaželal všetkým členom veľa síl do ďalšej činnosti.

Zástupca primátorky Žarnovice vyzdvihol činnosť, ktorú MO odviedol. Tiež uviedol, že je veľmi rád, že napĺňa úlohu, ktorú má MS najmä v oblasti národného povedomia a zaželal úspechy v ďalšej činnosti.

Predsedníčka MO dala bližšie informácie ohľadom fašiangového sprievodu 21. februára  a účasti SSk Prameň na ňom a taktiež vyzvala k účasti v ňom všetkých členov.

Zrejme všetkým prítomným bolo podané všetko celkom jasne a tak žiadna ďalšia diskusia už nebola. Predseda návrhovej komisie Roland Hanus preniesol návrh na uznesenie, ktoré obsahuje 5 bodov v časti „Vzala na vedomie“, 10 bodov v časti „Schválila“ a 3 body v časti „Uložila“. Prítomní ho bez pripomienok jednomyseľne schválili. SSk Prameň zaspievala Hymnu MS, pričom ju vlastne spievali spoločne aj všetci prítomní.

Už neoficiálnou časťou VČS bolo ešte tradičné občerstvenie, a to chlieb s masťou a cibuľou a čaj. Samozrejme tieto chvíle boli využité aj na diskusie jednotlivých členov s tajomníkom MS, bývalým primátorom mesta, či súčasným zástupcom primátorky mesta.

Ing. Jozef Piecka

Foto: autor a Marián Sedliak

Prevažná časť v I. polroku jubilujúcich členov (zľava) A. Magula, V. Mištíková, R. Štefanková, V. Gulašová, A. Rybárová, J. Piecka, J. Benčat a R. Hula

Diplomom MO ocenení M. Kopernická a Ľ. Kubačka

2023-02-15T08:51:48+00:0015 februára 2023 |Banskobystrický kraj|
X