Zasadala Krajská rada Matice slovenskej v Žilinskom kraji


//Zasadala Krajská rada Matice slovenskej v Žilinskom kraji

V Martine sa zišli členovia Krajskej rady, aby zhodnotili svoju činnosť a vyjadrili sa aj k aktuálne pripravovanému Valnému zhromaždeniu Matice slovenskej, ktoré sa uskutoční v mesiaci október. Zasadnutie otvoril a viedol predseda Krajskej rady Milan Stromko, ktorý v úvode privítal hostí a informoval aj o priebehu zasadnutia.

Prítomným členom sa prihovorili hostia z vedenia Matice slovenskej na čele s predsedom Mariánom Gešperom, ktorý zhodnotil aktuálnu situáciu v Matici slovenskej. Prítomní predsedovia Oblastných rád informovali o svojej činnosti a priebehu svojich zasadnutí, postupne Viliam Komora za Oblastnú radu Turca, Katarína Kalanková za Oblastnú radu Žilina, Kysuce, Považie a ako posledný Marek Nemec za Oblastnú radu Liptova a Oravy.

Následne riaditeľ Členského ústredia Matice slovenskej Martin Fejko podal informáciu o povinnostiach matičiarov voči Členskému ústrediu a o povinnostiach viažucich sa k pripravovanému Valnému zhromaždeniu. Krajská rada zasadala po pomerne dlhšom čase kedy pre pandemické opatrenia nebolo možné zvolať ani Snem, ktorý sa mal uskutočniť už v roku 2020.

Rovnako ako na Krajskej rade tak aj v Oblastných radách vždy panuje príjemná atmosféra a členovia sa venujú otázkam na pomoc a rozvoj činnosti Matice slovenskej vo svojich regiónoch a nebolo tomu inak ani na tomto zasadnutí. V druhej časti programu sa členovia venovali Valnému zhromaždeniu MS a nominácií kandidátov do orgánov Matice slovenskej, pričom jednomyseľné boli na predsedu MS nominovaný Marián Gešper a na predsedu Dozorného výboru MS Martin Fejko, keďže takéto návrhy schválili aj členovia Oblastných rád v Žilinskom kraji. Pri nomináciách na členov Výboru a Dozorného Výboru Matice slovenskej sa po krátkej diskusii členovia rozhodli na nominácii do Výboru MS Viliam Komora, Marek Nemec a Tomáš Paprčka a do Dozorného výboru MS Milan Stromko a Ján Račko. Milan Stromko predseda Krajskej rady ,,Je potešiteľné že za našu Krajskú radu nominácie do Výboru MS dostali ľudia v strednom produktívnom veku, istotne však budem rád keď novo zložený Výbor MS bude pozostávať z ľudí rôzneho vekového či profesného zastúpenia. Preto v našich regiónoch okrem nominovaných zástupcov na Krajskej rade, budeme podporovať aj matičiarov ako sú Hanka Dubovcová či Ján Števček a do kontrolného orgánu Martina Zembiaka a samozrejme ďalších,.

Peter Vrlík

Text bez jazykovej korektúry

 

2021-07-29T12:38:54+00:0027 júla 2021 |Žilinský kraj|
X