Zhodnotenie činnosti MO MS v Trstenej na výročnej členskej schôdzi


//Zhodnotenie činnosti MO MS v Trstenej na výročnej členskej schôdzi

Uplynul znovu ďalší rok a MO MS v Trstenej zhodnotil svoju činnosť na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 12.05.2024. Po úvodnej slovenskej hymne, prednes básne Augustínom Šinálom ,,Výzva Slovákom“ a  privítaní hostí, medzi ktorými bola primátorka mesta Trstená Magdaléna Zmarzláková, podpredseda MS a predseda Domu MS v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec, predseda Krajskej rady MS ŽSK Milan Stromko, predseda Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku Ján Basisty, predseda MO MS v Dolnom Kubíne Martin Zembjak a predseda MO MS v Liptovskom Mikuláši Ferdinand Chovanec nasledoval krátky kultúrny program detí z MŠ Oslobodenia. Schôdzu viedla Zuzana Záhradníková. Po schválení mandátovej a návrhovej komisii správu o činnosti MO MS v Trstenej predniesla predsedníčka Jana Frančeková. K 30.12.2023 naša členská základňa má evidovaných 155 členov. Na jednej strane nás vždy poteší, keď medzi nás prídu noví členovia, ale na druhej strane pociťujeme smútok, keď naše rady opustia dlhoroční matičiari.

Medzi naše hlavné úlohy v predchádzajúcom období bolo rozvíjanie a upevňovanie priateľských matičných vzťahov, ktoré sú tak veľmi potrebné v dnešnej náročnej, hektickej dobe. MO MS v Trstenej sa vo svojej činnosti ďalej zameriaval na rozvíjanie národného povedomia, upevňovanie tradícií a zvykov našich predkov, podporoval mladé talenty v prednese poézie a prózy ako aj v speve a umocňoval prostredníctvom spoločných akcií aj krajanskú spoluprácu.

Medzi najobľúbenejšiu akciu MO MS v Trstenej patrí matičný guláš, ktorý sme zrealizovali pre svojich členov s rodinnými príslušníkmi v priestoroch Klubu dôchodcov dňa 2.09.2023, kde zavládla za krásneho slnečného počasia výborná atmosféra aj vďaka Vierke Gengeľovej a jej vynikajúcemu gulášu. Nielen pre našich matičiarov sme 9.9.2023 uskutočnili výlet do Korne v okrese Čadca, ktorí  navštívili pútnické miesto Živčákovú horu, včelnicu, ropný prameň… Výlet pod vedením Terézie Loffajovej mal medzi členmi veľký ohlas. Veľmi radi sa približujeme k mladej generácii a snažíme sa ich získať prostredníctvom zaujímavých podujatí. Jedno z nich sme uskutočnili formou prednášky v priestoroch kina pre žiakov základných škôl, gymnázia a občanov mesta Trstená. Dňa 27.10. 2023 pri príležitosti 120. výročia úmrtia trstenského rodáka, reformátora štúrovskej slovenčiny Martina Hattalu, Marek Ďurčo priblížil žiakom nielen jeho život, ale aj význam jeho práce pre dnešnú podobu slovenského jazyka. Pre najmenších, deti z MŠ, sme zabezpečili knižné dary, ktoré získali víťazi v súťaži prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdička dňa 21.3.2024.

Pre dospelých recitátorov v spirituálnej súťaži poézie a prózy Dilongova Trstená sme prostredníctvom projektu z MS získali finančnú podporu v hodnote 250,-eur.

Našim každoročným podujatím v spolupráci so ZUŠ v Trstenej pod vedením Jozefa Tretinu je súťaž v speve slovenských ľudových piesni Matičný sláviček, ktorý sa uskutočnil 15.5.2024. Žiaci za doprovodu hudobných nástrojov v nádherných ľudových krojoch zvonivými hlasmi oživili celú sálu. Je to srdcová záležitosť našej M. Kapitánovej, ktorá sa podieľa na príprave tejto súťaže už 27 rokov. Vyvrcholením našej matičnej práce v minulom roku bola slávnostná akadémia dňa 3.12.2023 pri príležitosti 30. výročia znovuobnovenia MO MS v Trstenej, na ktorej okrem bohatého kultúrneho programu zo ZUŠ zaznelo mnoho spomienok, prostredníctvom ktorých sme sa vrátili do mnohých spoločne prežitých matičných podujatí. Súčasťou slávnostnej akadémie bolo aj ocenenie a poďakovanie sa za prácu v MO 21 matičiarom pri príležitosti ich okrúhleho životného jubilea.

V rámci krajanskej spolupráce so Spolkom Slovákov v Poľsku z Jablonky sme  pokračovali v návštevách našich krajanov v stredu v ich klubovni. Niektorí členovia MO MS sa zúčastnili v lete 26.08.2023- XXX. ročníka podujatia Dni slovesnej kultúry v Malopoľskej, ktoré boli spojené so IV. národným výstupom na Babiu horu.

Každoročne sa zúčastňujeme s krajanmi stretnutia pri príležitosti Ocenenia dopisovateľov a distribútorov časopisu Život. Tentokrát to bolo 29.10.2023 v Centre slovenskej kultúry v severospišskej obci Nová Belá pri príležitosti 65. výročia založenia tohto slovensko/poľského mesačníka. V Podvilku 25.11.2023  bola ďalšia krajanská aktivita pod názvom Páračky, plná spomienok na zvyky z minulosti popretkávaná slovenskými ľudovými piesňami. Našu spoluprácu rozvíjame aj s inými MO MS  ako sú MO MS v Stankovanoch, kde sme sa zúčastnili súťaže heligonkárov a maškarného plesu a s MO MS v Dolnom Kubíne.

Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať primátorke M. Zmarzlákovej a poslancom mestského zastupiteľstva v Trstenej za ústretovosť a podporu činnosti nášho MO MS v Trstenej. Týka sa to finančnej, materiálnej podpory, poskytovania priestorov Domu kultúry na naše aktivity, výstavnej miestnosti, kina ako aj využitie priestorov Klubu dôchodcov. Naša spolupráca je na vynikajúcej úrovni.

Našu činnosť v minulom roku podporilo mesto Trstená sumou 500,eur a 200,-eur s veľkou tortou na slávnostnú akadémiu, podnik Elkond 150,-eur, Urbár 100,- eur, Panasonic 300,- eur, ZŤS 100,-eur za čo sponzorom srdečne ďakujeme.

Na záver zhodnotenia činnosti miestneho odboru predsedníčka zdôvodnila prítomným matičiarom svoju abdikáciu z postu predsedníčky MO MS v Trstenej a to zo zdravotných a pracovných dôvodov. Za svoju zástupkyňu navrhla Helenu Mokrú, ktorej symbolicky odovzdala žezlo. Verí, že bude i naďalej šíriť myšlienky MS a pôjde cestou, na ktorú vykročila Aurélia Lenčuchová v roku 1993.

Schôdza následne pokračovala správou o hospodárení, ktorú prečítala Margita Kapitánová a správou revíznej komisie podanej Jozefom Fukasom, ktorý konštatoval, že je všetko v súlade v rámci príjmov a výdavkov. Plán práce prítomným priblížila Mária Schifferdeckerová, ktorý prítomní odsúhlasili. V diskusii jednotliví rečníci kladne zhodnotili našu prácu za uplynulé obdobie a poďakovali Jane Frančekovej za veľmi dobrú spoluprácu a Helene Mokrej  popriali veľa úspechov v matičnej práci. Diskusiu oživil recitáciou básne Marek Nemec. Na konci výročnej členskej schôdzi bolo prítomnými matičiarmi schválené uznesenie a Zuzana Záhradníková ukončila schôdzu. Na záver zaznela hymna MS.

Mgr. Jana Frančeková, MO MS Trstená

Fotodokumentácia: Kamil Bednár

  

 

2024-05-28T10:42:12+00:0028 mája 2024 |Žilinský kraj|
X