Oblastné pracovisko Matice slovenskej Štúrovo

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Vedúca Oblastného pracoviska Matice slovenskej Štúrovo

Helena Juhászová
Adresa: Komenského 63, 943 01 Štúrovo
Mobil: 0908/844687
E-mail: helena.juhaszova@matica.sk
op.sturovo@matica.sk