Svetový deň poézie aj v Prešove


//Svetový deň poézie aj v Prešove

Prešov, 20. 3. 2019

V prvý jarný deň 20. marca 2019 sa Dom Matice slovenskej v Prešove a Základná škola na Májovom námestí v Prešove rozhodli usporiadať prednášku pri príležitosti dňa významného pre svetovú poéziu, keďže UNESCO vyhlásilo práve 21. marec za Svetový deň poézie.

Tento krásny sviatok poézie bol v našom prípade spojený s priblížením slovenskej poézie žiakom, počnúc slovesnými prejavmi ľudovej slovesnosti, poéziou z obdobia štúrovcov a realizmu až po súčasnú modernú poéziu pre deti, ktorá je spätá s menami Ľubomíra Feldeka, Miroslava Válka, Milana Rúfusa a ďalších. Naše pozvanie na interaktívnu prednášku prijala PaedDr. Martina Petríková, PhD., z Prešovskej univerzity, z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte. Martina Petríková prednášku spojila s rozhovorom, ktorý viedla so žiakmi školy, o poézii pre deti, pretože práve túto časť literatúry poznajú z hodín literárnej výchovy a je im blízka. Veľmi nás potešilo, že žiaci boli naozaj aktívni a bolo vidieť, že ich literatúra i poézia baví a venujú jej aj svoj voľný čas. Doktorka Martina Petríková im veľmi pútavo i zrozumiteľne vysvetlila, ako vzniká rytmus, ako ho vnímame už v najmladšom veku, keď predriekame riekanky, ako sa z literárnohistorického hľadiska menila poézia pre deti, či ako sa začleňovala do celonárodného kontextu, ba venovala sa aj súčasnej poézii pre deti i jej autorom. Žiaci spolu s ňou interpretovali aj básnické diela, pátrali po ich význame pre seba ako recipientov.

Žiaci počas prednášky recitovali vybrané básnické texty od jednotlivých autorov, čo bolo príjemným oživením prednášky spojenej s besedou.

Pred záverom literárneho podujatia mali ešte žiaci školy možnosť vytvoriť báseň na ľubovoľnú tému, ale sprostredkovanými postupmi modernej poézie. Musíme uznať, že napriek krátkosti času boli básne nesmierne zaujímavé a mnohé naznačovali aj smerovanie k umelecky hodnotnému textu, čo nás utvrdilo v presvedčení, že sa nemusíme báť o nedostatok budúcich „adeptov“ súčasnej slovenskej poézie.

V závere riaditeľka Domu MS v Prešove Mgr. Sláva Jurková srdečne poďakovala učiteľkám prešovskej školy za skvelú prípravu žiakov, za útulné priestory knižnice i ochotu spolupracovať na takýchto a podobných podujatiach, pretože nie sú len prínosom pre žiakov. V krátkosti priblížila aj význam a cieľ Svetového dňa poézie pre slovenskú literatúru a pripomenula už jej dvadsiaty ročník. Informovala aj o tom, že sa prednášky, besedy či iné podujatia organizované pri príležitosti tohto dňa konali pod kuratelou Matice slovenskej aj v iných slovenských mestách či obciach, v DMS Nitra, Spišská Nová Ves, Rožňava, OP Stropkov.

Veľké poďakovanie v závere podujatia patrilo doktorke Martine Petríkovej, ktorá svojou prednáškou zaujala deti, a dohodli sme sa aj na ďalšej spolupráci a realizácii podobných projektov a najmä na podpore slovenskej literatúry. Pred ukončením stretnutia o poézii pre deti žiaci zo školského časopisu poprosili doktorku Martinu Petríkovú o krátky rozhovor a pýtali sa na jej obľúbené diela, básnikov či na prvé knihy, ktoré mala v rukách ako dieťa. Musím povedať, že sme spoznali žiakov, ktorým je poézia blízka, ktorí majú talent, takže aj v budúcom roku sa budeme tešiť na stretnutie s nimi.

Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov
a PaedDr. Martina Petríková, PhD. PU

Foto: Bc. Marko Gajdoš, referent DMS Prešov

2019-03-27T16:04:31+00:0027 marca 2019 |Prešovský kraj|
X