100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach


/, Košický kraj/100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach

V nedeľné popoludnie dňa 10. 11. 2019 v reprezentačných priestoroch teologickej fakulty v Košiciach v srdci východoslovenského regiónu v meste Košice za tónov doznievajúcej hymny a slov básne Matičná hviezda sa začalo slávnostné otvorenie 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach.

Moderátorka osláv Daniela Hrehová privítala organizátorov slávnosti: predsedu MS Mariána Gešpera, riaditeľa Domu MS v Košiciach Michala Matečku, predsedu Dozorného výboru MS Štefana Martinkoviča, riaditeľov domov MS z rôznych miest východného Slovenska, predsedov miestnych odborov MS, ich členov a sympatizantov, ale i vzácnych hostí: predstaviteľov Magistrátu mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, starostov mestských častí mesta Košice, zástupcov cirkvi rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej, zástupcov akademickej obce v Košiciach či Ústredia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Zrekapitulovala udalosti posledných dní, vzťahujúce sa na oživotvorenie Matice slovenskej v Košiciach. Tie sa začínali postupne širokou plejádou oslavných aktivít: 27. 10. 2019 – pietne kladenie vencov na hroby významných košických matičiarov: na košickom cintoríne Rozália (Rumann, Fedor), na verejnom košickom cintoríne (Prídavok, Mutňanskí a i.).

Dňa 3. 11. 2019 sa v chráme e. c. a. v. na Mlynskej ulici v Košiciach uskutočnila ďakovná slávnostná služba Božia. O tri dni neskôr 6. 11. 2019 sa konala v gréckokatolíckom farskom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla zase ďakovná slávnostná svätá liturgia. Dňa 10. 11. 2019 matičiari, s matičným znakom na prsiach, smerovali svoje kroky na ďakovnú slávnostnú svätú omšu do Dómu Sv. Alžbety, ktorá bola ovlažujúcou rosou na srdcia prítomných.

Následne slávnosť pokračovala matičným sprievodom Za národ a svornosť 10. 11. 2019. Symbolicky sa začala pri buste Štefana Moysesa, kde sa prítomným matičiarom prihovoril predseda MS Marián Gešper, ktorý zdôraznil, že storočnica miestneho odboru úzko súvisí so storočnicou obrody slovenskej národnej kultúry, oživotvorením Matice slovenskej v Martine a oslobodzovaním Slovenska od maďarskej správy i nadvlády v roku 1919. Vyzdvihol, že miestny odbor bol  prvým na východnom Slovensku.

Napriek nepriaznivému počasiu početný matičný sprievod  pokračoval po Hlavnej ulici. Čelo sprievodu viedli matiční divadelníci v historických kostýmoch v znamení národnoštátnych udalostí roku 1919. Prvé zastavenie bolo pri pamätníku Jonáša Záborského a Ľudovíta Štúra a posledné pri buste Jozef Miloslav Hurbana na Starej radnici.

V jubilejnom roku stého výročia oživotvorenia MO MS v Košiciach sa pokračovalo slávnostným valným zhromaždením, ktoré bolo zároveň aj pripomienkou nielen zrodu a histórie MO MS, ale aj pripomienkou 15 rokov Folklórnej speváckej skupiny Matičiarky.

Prvá novembrová nedeľa bola sviatkom oslavy dňa – 10. november 1919 – keď sa Matica slovenská po prvýkrát predstavila košickej verejnosti. D. Hrehová zdôraznila, že Matica slovenská sa v Košiciach rodila dlho, za veľkých útrap i za cenu obetí. A tak ako zažiarila na slovenskom nebi Štefánikova hviezda, nad tým košickým zažiarila zase hviezda matičná. 100 rokov trvania matičného miestneho odboru v Košiciach je tak prejavom jeho životaschopnosti, účelnosti, potrebnosti v živote ľudu, národa a zárukou jeho ďalšieho pôsobenia a rozvoja.

Historických sekvencií, okamihov, aktivít spriaznených slovenských duší počas diania MO MS sa dotkli prednášatelia: znalec miestneho odboru, terajší jeho predseda a zároveň aj riaditeľ DMS v Košiciach Michal Matečka, predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič, ktorí v krátkosti pripomenuli historický medzník viažúci sa na začiatok vzniku a aktivít MO MS v Košiciach a nezabudli sa na slávnostnom stretnutí poďakovať všetkým z matičnej rodiny za obetavosť a nezištnosť, s ktorou vykonávali prácu na poli národnom.

Vyvrcholením bolo predstavenie historických udalostí pred sto rokmi v podaní matičných divadelníkov Petra Vrlíka, Petra Schvantnera, Milana Stromka, Teodora Sitarčíka a Martina Hajníka. Dramatizácia pod názvom Strastiplná cesta k národnej slobode bola venovaná začleneniu Košíc do Československa a zrodu MO MS v Košiciach. V scénke boli predstavené udalosti zasadania rozhraničovacej komisie pod gesciou francúzskych dôstojníkov a v druhej časti osobnostiam, ktoré stáli pri založení miestneho odboru profesora Karola Murgaša, národovca Jána Straku, či mladého župana Pavla Fábry..

O slovo sa následne prihlásil predseda MS Marián Gešper za účelom odovzdania Zlatej ceny Matice slovenskej pri príležitosti 100. výročia založenia MO MS Košice. Cenu odovzdal predsedovi Michalovi Matečkovi, ktorý sa poďakoval za ocenenie miestneho odboru a vyjadril presvedčenie, že členovia MO MS v Košiciach budú aj naďalej šíriť dobré meno Matice slovenskej.

Po oficiálnom ukončení sa program premostil slovom moderátorky i hudbou orchestra Východňare oslavne k slovenským koreňom – k hodnotám, ľudovému umeniu, tradíciám v dotykoch generácií a v pomyselnej vzácnosti truhlíc kultúrneho a duchovného dedičstva v nehynúcej stope predkov. Folklórne skupiny pohladili dušu a rozochveli srdcia všetkým prítomným. Tradičným umeleckým folkloristickým vkladom bola pestrosť krojov, sviežosť spevov a zvonivosť hudby speváckych telies. Všetci účastníci osláv sa nechali unášať nádhernými melódiami piesní s podmanivými textami v podaní mužsko-ženskej speváckej skupiny Čorgov z Košickej Novej Vsi, mužskej skupiny so sólistkou Poľana, seniorov Nádej, Košických matičiarok – členiek miestneho odboru MS Košice.

Záver osláv 100. výročia založenia duchovnej matky nášho národa patril matičnej hymne Kto za pravdu horí a výzve všetkým, aby napomohli vrátiť Matici slovenskej jej predchádzajúcu prestíž. Pretože Matica slovenská má svoje nezastupiteľné miesto a historické poslanie aj v 21. storočí – chrániť slovenskosť a slovenskú identitu v globalizujúcom sa svete: „Chráňme si dedičstvo našich otcov. Buďme hrdí na našu MS a buďme jej dôstojnými pokračovateľmi, aby mohlo na našom Slovensku naďalej znieť,… ešte naša slovenská reč žije, dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije, žije, žije duch slovenský, bude žiť naveky…“

Oslavná nôta sa ukončila recepciou, ktorá bola sprevádzaná priateľskými rozhovormi všetkých tých, ktorí majú Maticu slovenskú láskou zapečatenú hlboko v srdci a v historickej pamäti.

 Daniela Hrehová a Michal Matečka

 

 

 

X