Cielene k mladej generáciiMedzi jednu z najdôležitejších odborných činností Matice slovenskej patria aj prednášky, besedy či exkurzie. Pod gesciou prvého podpredsedu MS Mareka Hanusku sa uskutočnila v polovici (14.) septembra exkurzia pre žiakov a ich pedagogičky zo Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina. V sídelnej matičnej budove v Martine žiaci zaplnili Výborovňu MS, na mladých ľudí pozorne sledujúcich výklad bolo radosť sa pozerať. Prvý podpredseda MS M. Hanuska hovoril o dejinách a súčasnosti matičnej činnosti a práci, poukázal na znalosť, či neznalosť mladých ľudí, ako aj širokej verejnosti o dianí v MS, ale aj celkovo v rámci kultúry a spoločnosti, poukázal tiež na iné celoštátne organizácie. Práve z tohto poznania vyskúšal prítomných školákov. Prednášku doplnil tajomník MS pre problematiku národnostných menšín a zahraničné krajanské organizácie Viliam Komora. Hovoril o histórii MS, dejinách vzniku, stavbe jej jednotlivých budov, ako aj o ich staviteľoch, najmä však o matičných osobnostiam v prvých obdobiach devätnásteho storočia, či na začiatku storočia dvadsiateho. Nasledoval druhý podpredseda MS Marek Nemec, ktorý veľmi sugestívne a so zaujatím divákom hovoril o mladomatičnej činnosti v Liptovskom Mikuláši a celkovo na Slovensku. Najmä ako konkrétne zapája a angažuje mladých ľudí do MS, keď ich najskôr zapojil do športových, pohybových či fyzických aktivít, aby sa neskôr zapájali aj do kultúrneho a spoločenského diania, a takto ich primäl do slovenského národného matičného života. M. Hanuska pokračoval prednáškou aj o významnom správcovi Jozefovi Cígerovi Hronskom či o predsedovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, žiakom kládol mnoho otázok, ktoré by mohli či mali vedieť zo školy či z televízie, keďže obaja boli taktiež významní slovenskí literáti. Prednášajúci potom prítomným taktiež predstavili súčasnosť MS, jej predsedu Mariána Gešpera a celkovú súčasnú prácu a činnosť ustanovizne v slovenskej spoločnosti, v kultúre, vo vede či vo vydavateľskej činnosti na Slovensku.

Prvý podpredseda M. Hanuska žiakom predložil test o Matici slovenskej, dal niekoľko otázok. Následne ich previedol historickým matičným centrom mesta Martin. Pokračovali do Domu Jozefa Cígera Hronského, kde si vypočuli prednášku o živote a diele tohto správcu, spisovateľa a všestranného umelca od pracovníčky Heleny Bellákovej. M. Hanuska tu vyhodnotil testy a žiakov dal za odmenu matičné nálepky či iné ceny, ako aj sladké ocenenia, čomu sa veľmi potešili.

Práve takáto interaktívna a inovatívna skúsenosť je veľmi prijateľná pre vekovú kategóriu mladých Slovákov, zaujme a nadchne ducha a akiste podnieti aj vstup do dobrovoľníckych zložiek našej najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne.

Viliam Komora, Foto: autor

 

2023-09-22T10:32:07+00:0021 septembra 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X