Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane …


//Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane …

5. júl 2022 sa stal významným medzníkom pre obec Kľušov. Uskutočnila sa slávnostná sv. omša pri príležitosti osláv našich slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda ako pripomienka 50. výročia vysviacky chrámu, ktorý je zasvätený vyššie spomenutým mužom viery. Slávnostnej bohoslužbe predsedal Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Koncelebrantmi boli dekan bardejovského dekanátu vdp. Marek Kreheľ, domáci kňaz PaedDr. Patrik Šarišský ako aj rodáci-kňazi pochádzajúci z Kobylskej farnosti i ostatní pozvaní kňazi. Medzi vzácnymi hosťami nechýbali ani  predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, poslanec za PSK Mgr. Martin Šmilňák a ďalší predstavitelia miestnej samosprávy.

V závere slávnostnej bohoslužby sa v areáli kostola požehnala socha sv. Martina z predošlého chrámu a zrekonštruované okolie kostola. Pozvaní hostia sa presunuli  do kultúrneho domu , kde oslavy pokračovali slávnostným obedom, prezentáciou stavby Chrámu sv. Cyrila a Metoda od roku 1972 až po súčasnosť. Na organizácii a konferencierovaní osláv sa podieľal, Mgr. Ján Marčin – predseda MO MS v Kľušove. Po úvodnom príhovore starostu obce Jozefa Valka, prítomných pozdravil predseda MS, JUDr. Marián Gešper, ktorý vyzdvihol úsilie i prácu ľudí na poli kultúry spojitosti s cyrilo-metodským dedičstvom, ako aj dôležitosť zachovávania odkazu solúnskych bratov v súčasnej nepokojne i duchovným hodnotám neprajnej dobe.

Samotnému slávnostnému dňu predchádzala intenzívna týždňová duchovná obnova, ktorú viedli kňazi – rodáci a ktorá mala byť duchovnou prípravou na deň slávnosti. Každý deň duchovnej obnovy sa niesol v znamení inej témy, kde naši kňazi zaujali svoj osobný postoj, aby veriacim priblížili pravdy viery a povzbudili ich v duchovnom živote.

Súčasťou vrcholiacich príprav na oslavu sviatku sv. Cyrila a Metoda bol v nedeľu, 3. júla 2022  Deň obce Kľušov, ktorý sa uskutočnil na miestnom futbalovom ihrisku. Aj tento deň sa niesol v duchu blížiacich sa osláv slovanských vierozvestcov.

Všetkých vyššie spomenutých aktivít sa zúčastnilo veľké množstvo občanov i návštevníkov. Netreba zabúdať na odkaz našich solúnskych bratov a zároveň sa poďakovať Matici slovenskej za finančnú  a morálnu podporu, Miestnemu odboru Matice slovenskej v Kľušove za organizovanie a sprostredkovanie vystúpení folklórnych súborov, Obecnému úradu v Kľušove za materiálnu pomoc a miestnemu cirkevnému spoločenstvu za vytvorenie dôstojných podmienok pri oslavách 50. výročia požehnania chrámu  a oslave našich vierozvestov.

Mgr. Gabriela Kaščáková

 

 

 

 

 

 

2022-08-05T10:04:32+00:001 augusta 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X