Denník Pravda hrubo manipuluje verejnú mienku o matičnej vede v súvislosti s konferenciou o roku 1939


/, Bratislavský kraj/Denník Pravda hrubo manipuluje verejnú mienku o matičnej vede v súvislosti s konferenciou o roku 1939

Predstavitelia Matice slovenskej považujú článok redaktorky Evy Štenclovej v Denníku Pravda 28. októbra 2019 s názvom Matica opäť provokuje Tisom za hrubo manipulatívny a zámerne diskreditujúci ustanovizeň. Redaktorka podsúva verejnosti nepravdivé a vymyslené dôvody organizovania vedeckej konferencie Slovensko a prelomový rok 1939. Článok nešťastne dotvára fotografiou deportácií židovského obyvateľstva z roku 1942, čo Matica slovenská rozhodne považuje za tragickú a neospravedlniteľnú časť slovenských dejín 20. storočia.

Za politicky motivované s cieľom poškodiť meno Matice slovenskej považujeme aj vyjadrenia riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva a historika Dušana Kováča, ktorí hodnotili konferenciu ešte pred jej uskutočnením. Navyše, Stanislav Mičev pre Pravdu uviedol, že „ešte v apríli robilo konferenciu o roku 1939 aj Múzeum SNP a nikto z historikov, ktorí teraz vystúpia, nemal záujem“. Z jeho vyjadrenia sme nemilo prekvapení, keďže Matica slovenská sústavne ponúkala Múzeu SNP spoluusporiadateľstvo, ako aj objektívnych zástupcov matičnej vedy na aprílovú konferenciu s názvom 1939 – Rok zlomu v Banskej Bystrici. S. Mičevovi sme zároveň chceli vyjsť v ústrety a na konferenciu vyslať iba tých matičných historikov, s ktorými by on osobne súhlasil. Takúto spoluúčasť MS však rezolútne odmietol, preto museli matiční historici zorganizovať samostatnú vedeckú konferenciu. To je dôkaz, že MS má záujem o spoločné diskusie s inými inštitúciami a organizáciami, avšak v tomto prípade plnohodnotnú spoluúčasť MS na konferencii zamietol samotný riaditeľ Múzea SNP.

Rovnako odmietame vykonštruované zdôvodnenie, že konferencia sa „provokatívne“ uskutočňuje v deň výročia vzniku prvej Československej republiky, ktoré si aj Matica slovenská pripomína ako dôležitý míľnik národných dejín. Tvrdenie D. Kováča, že „v taký deň chcú nejakým spôsobom oslavovať vznik Slovenského štátu“, je lživým obvinením a evidentnou neznalosťou a nezáujmom D. Kováča o súčasnú matičnú činnosť. Článok redaktorky E. Štenclovej vnímame ako extrémne sugestívny, plný predsudkov voči ustanovizni a zámerne poškodzujúci celé matičné hnutie.

IÚ MS

X