Blíži sa uzávierka Gorazdovho literárneho Prešova 2019


/, Prešovský kraj, Súťaže Matice slovenskej/Blíži sa uzávierka Gorazdovho literárneho Prešova 2019

 

Pred tridsiatimi rokmi sme na Slovensku zaznamenali zrod novodobej kresťanskej, kultúrnej, národnej a štátnej tradície – svätogorazdovskej. Jej hlavným poslaním je približovať život, dielo, skutky prvého slovenského vzdelanca a svätca Gorazda. Realizáciou množstva celonárodných podujatí aktualizovať myšlienkový presah tohto diela do našej prítomnosti. Jedným z takýchto podujatí je aj literárna súťaž, ktorá sa už dvadsaťštyri rokov koná pod názvom Gorazdov literárny Prešov(GLP).Tohoročná literárna súťaž bola vyhlásená 31. mája 2019. Jej uzávierka bude už 15. októbra 2019.

Nosnými cieľmi GLP je iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku; prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho vzdelanca – polyhistora a svätca slovenského pôvodu. Vytvoriť platformu na odborné usmerňovanie takejto tvorby a tvorivý dialóg autorov, ktorí sa venujú nábožensky orientovanej literárnej spisbe.Súťaž je celoštátna, s medzinárodnou účasťou súťažiacich. Je jednokolová, vyhlasuje sa každý rok. Súťaž nie je tematicky ohraničená. Autori by sa však vo svojich literárnych prácach mali inšpirovať dielom nášho prvého po mene známeho literáta, spisovateľa, prekladateľa – sv. Gorazda. Pripisuje sa mu autorstvo omšovej knihy Kyjevské listy, spoluautorstvo na dielach Život Konštantína a Život Metoda (podľa P. J. Šafárika, E. Paulínyho, Š. Ondruša i ďalších bádateľov plné autorstvo diela Život Metoda).

Súťaž je orientovaná na autorov všetkých vekových kategórií. Autori budú rozdelení do dvoch vekových kategórií, v prvej budú súťažiť žiaci ZŠ, v druhej mládež (študenti SŠ) a dospelí autori.Vyhlasovatelia súťaže súDivadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov; Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov a Spoločnosť svätého Gorazda.Spoluorganizátormi súťaže súMatica slovenská ďalšie subjekty.Podmienky súťaže. Na súťaži sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky aj Slovákžijúci v zahraničí, tvoriaci v slovenskom jazyku, ktorému doteraz nebola knižne vydaná  publikácia. Súťaží sa v troch literárnych druhoch: duchovná poézia, próza a dráma (divadelná hra). Zúčastnení autori môžu poslať do súťaže svoje práce napísané v slovenskom jazyku, najviac však päť poetických útvarov (v rozsahu do 10 strán), tri prozaické útvary (v rozsahu do 25 normalizovaných strán, t. j. 30 riadkov x 60 úderov v riadku) a jednu divadelnú hru (bez obmedzenia počtu strán). Do súťaže sa neprijímajú rukou písané práce.Prihlásené práce nesmú byť až do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované ani prihlásené do inej súťaže. Autori sú povinní poslať práce v tlačenej podobe v 4 kópiách s uvedením svojho mena a priezviska, prípadne pseudonymu, dátumu a miesta narodenia, typu školy (ZŠ, SŠ), povolania a adresy; v elektronickej podobe (e-mail, CD).Každá obálka so súťažnými prácami musí byť označená: Gorazdov literárny Prešov 2019 .Súťažné práce zasielajte na adresu: PhDr. Dagmar Rusnáková, metodička Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti, Nám. legionárov 6, 081 61 Prešov. Ďalšie informácie o XXIV. GLP môžete získať od D. Rusnákovej na tel.: 051/772 47 49, tel. a fax: 051/772 47 49; E-mail: rusnakova.osveta@djz.sk a tiež od autora projektu GLP M. Holečka – Mobil: 0918 817 131; E-mail:  mirko.holecko@gmail.com.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov XXIV. ročníka GLPsa uskutoční 30.11. 2019 v Prešove za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov.Budú spojené s umeleckým programom a tvorivoudielňou na tému Duchovná poézia, próza a dráma na Slovensku. Výsledky súťaže garanti XXIV. GLPzverejnia aj v médiách, ktoré zverejnilipropozície tejto súťaže.Podrobné propozície XXIV. ročníka GLP sú zverejnené na matičnej webovej stránke: https://matica.sk/gorazdov-literarny-presov-xxiv-rocnik/, tiež na weboch ďalších spoluvyhlasovateľov – napr. hlavného garanta súťaže – Divadla Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov http://djzosvetapresov.weebly.com/propoziacutecie-suacute357a382e-xxiv-glp.html

Súťaž Gorazdov literárny Prešov je platformou na rozvoj nábožensky orientovanej literárnej spisby a jej odborné usmerňovanie. Súťaž je celoštátna a s medzinárodnou účasťou. Chce iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku, ale aj prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho vzdelanca, polyhistora a svätca slovenského pôvodu. Vďaka tejto súťaži tiež verejnosť lepšie spozná život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda. Podrobnosti nájdete v propozíciách.

Propozície (doc)

Miroslav Holečko

 

 

X