Grémium predsedov krajských rád MS zasadalo v Kremnici


/, Banskobystrický kraj, Správy z krajov/Grémium predsedov krajských rád MS zasadalo v Kremnici

V rámci osláv stého výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici súčasne zasadalo aj Grémium predsedov krajských rád Matice slovenskej, ako poradný orgán predsedu MS. Na úvod sa prítomným prihovoril Milan Rybársky, predseda MO MS Kremnica, ktorý vyjadril úprimné poďakovanie kolegom, že spojili svoje zasadnutie s oslavami matičiarov v Kremnici. Následne sa prešlo k pracovnej časti rokovania, ktorú otvoril predseda MS Marián Gešper, ktorý prítomných informoval o aktuálnej situácii v MS, vyslovil uznanie krajským radám MS za ich činnosť na poli matičného hnutia v posledných štyroch rokoch. Krajské rady boli v tomto ohľade oporou stability Matice slovenskej a prispeli k podpore aktivít miestnych odborov. V tento rok zasadnú delegáti miestnych odborov, aby si opätovne zvolili členov krajských rád, ktorí sú ich zástupcami v regionálnych krajských orgánoch.

Hlavným bodom rokovania boli snemy krajských rád, ktoré sa budú po štyroch rokoch konať v rámci každého kraja. Všetci prítomní zástupcovia jednotlivých krajských rád informovali o dátumoch konania týchto snemov a koordinovali vzájomne svoje zasadnutia. Samotné nominácie a teda návrhy na kandidátov na predsedu a členov krajských rád je potrebné zo strany predsedov MO MS zaslať najneskôr 14 dní pred konaním krajskej rady predsedovi krajskej rady alebo tajomníkovi krajskej rady príslušného kraja. Matica slovenská vyčlenila približne 4 000 eur na konanie krajských snemov. Každý snem bude zastrešovať jeden z domov Matice slovenskej, ktorý sa nachádza najbližšie ku konaniu snemu.

Text a foto: Martin Hajník

X