Informácia o konaní snemu MS, ktorý sa bude konať dňa 12. októbra 2019 v Liptovskom Mikuláši


/, Žilinský kraj/Informácia o konaní snemu MS, ktorý sa bude konať dňa 12. októbra 2019 v Liptovskom Mikuláši

Vážené matičiarky, vážení matičiari,

dňa 12. októbra 2019 (sobota) sa v priestoroch Domu kultúry (Hollého ul. č. 4, 031 01) v Liptovskom Mikuláši uskutoční dlho očakávaný celoslovenský snem Matice slovenskej.

Prezentácia účastníkov snemu sa uskutoční v čase medzi 8.00 – 9.45 h. Oficiálne otvorenie snemu je naplánované na desiatu hodinu.

Verím, že si nájdete čas a zúčastnite sa tohto významného zasadnutia, na ktorom by sa mali prijať tak dôležité dokumenty pre činnosť Matice slovenskej ako sú Program a Stanovy MS. Porozprávame sa taktiež aj o doterajšej činnosti Matice slovenskej od ostatného valného zhromaždenia, ďalšom jej smerovaní, výzvach, úlohách, cieľoch či jej postavení v spoločnosti. Je potrebné rovnako zaujať stanoviská k výzvam, ktoré čakajú Slovenskú republiku v európskom alebo celosvetovom kontexte.

Pozvánku, formulár pre náhradníka, organizačné pokyny a ostatné písomnosti potrebné pre konanie snemu Matice slovenskej vám najneskôr koncom septembra/začiatkom októbra zašle poštou Členské ústredie. Informácie o možnosti prepravy na snem, a to buď vlakmi, autobusmi alebo osobnými motorovými vozidlami vám poskytnú miestne príslušné domy alebo oblastné pracoviská Matice slovenskej. Pripomínam vám, že snem je jednodňový.

Prosím nezabudnite, ak sa nemôže predseda odboru zúčastniť snemu, určte si za neho náhradníka. Formulár – náhradník za príslušný odbor si nájdete v písomnostiach, ktoré vám Členské ústredie onedlho zašle poštou. Náhradník za predsedu musí byť členom príslušného odboru. Tento vypísaný formulár s požadovanými údajmi si donesie náhradník v deň konania snemu a predloží ho na prezentácií za príslušný kraj, z ktorého pochádza. Rovnaké pravidlá platia aj pre ustanovizne a útvary Matice slovenskej, ktoré sa snemu zúčastnia.

Chcem vám dať do pozornosti list/metodický pokyn o pripravovanom sneme Matice slovenskej, ktorý vám poštou zaslalo Členské ústredie ešte začiatkom mája 2019. V tomto liste sú okrem iného obsiahnuté všetky potrebné informácie ako postupovať pri náhradníkoch (odboru, útvaru a ustanovizne, člena Výboru a voleného člena Dozorného výboru) na konanie celoslovenského snemu Matice slovenskej.

V mene predsedu Matice slovenskej vám želám šťastnú cestu do Liptovského Mikuláša a teším sa na stretnutie s vami.

S pozdravom

PhDr. Martin Fejko
riaditeľ ČÚ MS

 

X