Jašíkove Kysuce 2023

JAŠÍKOVE KYSUCE 2023

55. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci – hlavný organizátor, Spolok slovenských spisovateľov – odborný garant súťaže
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Slovenské centrum PEN, Kysucká kultúrna nadácia

Spoluorganizátori:

Mesto Turzovka

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

 M e d i á l n i   p a r t n e r i:

KYSUCE – Nezávislý týždenník Kysučanov, MY – Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región, DOTYKY –  časopis pre mladú literatúru a umenie, OROL TATRANSKÝ, MATICA SLOVENSKÁ, LITERÁRNY TÝŽDENNÍK, KTV – Kysucká televízia, mojeKysuce.sk

vyhlasujú:

 Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE 2023
autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webovej stránke www.jasikovekysuce.sk  v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Kysuckej knižnice v Čadci.

 Termín uzávierky:

Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2023. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2023. Pozvánky na vyhodnotenie s konkrétnym termínom dostanú finalisti, ktorých vyberie odborná porota.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov svojimi krátkymi prózami:

  1. Kategória próza – dospelí od 18 do 35 rokov.
  2. Kategória próza – mládež od 10 do 18 rokov.
  3. Kategória esej – dospelí od 23 do 35 rokov.

V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.

Súťažiaci zašlú svoje príspevky elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office  (nie vo formáte PDF). Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom, sa nepovažujú za relevantný textový podklad.

Súťažiaci, ktorí spĺňajú určenú vekovú kategóriu – mladí prozaici od 10 do 35 rokov, môžu zaslať jednu poviedku (rozsah poviedky max.10 normostrán formátu A4). Literárni historici, začínajúci vedci a kritici zašlú jednu esej (rozsah eseje max. 5 normostrán formátu A4).

So súťažným príspevkom je potrebné zaslať okrem mena a priezviska autora i stručný životopis, miesto bydliska, vek a telefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku.

Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jašíkove Kysuce“ po dobu jej trvania.

Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže (prezenčná listina, diplom a iné).

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.

X