Koniec podpory Orla tatranského a Kultúry slova z Fondu na podporu umenia ukazuje na hlbší problém


/, Žilinský kraj/Koniec podpory Orla tatranského a Kultúry slova z Fondu na podporu umenia ukazuje na hlbší problém

Prinášame vám článok Slovenských národných novín o otázke, ktorú v mediálnom prostredí otvoril Fond na podporu umenia. Ten ešte v júni tohto roku verejne kritizoval matičné periodiká Orol tatranský a Magazín Slovensko. Podľa fondu „časopisom chýba koncepcia, vyváženosť a ich umelecká a odborná úroveň veľmi kolíše“. Ich vydávanie sa rozhodol od roku 2019 už nepodporiť. Medzitým Matica slovenská transformovala Magazín Slovensko určený pre krajanov na Slovensko – Národné spektrum so zameraním na slovenské dejiny, literatúru a reálie. Vydavateľstvo Matice slovenskej teraz vracia Fondu na podporu umenia kritiku späť a tvrdí, že ho nespravodlivo diskriminuje vylúčením z okruhu oprávnených žiadateľov. Problém je tak zjavne oveľa hlbší.

Matičné vydavateľstvo kritizuje účelovosť dotácií FPU. Matica slovenská sa s poddimenzovaným financovaním stretáva dlhodobo. Problém vznikol ešte pri tvorbe zákona o Matici slovenskej v roku 1997. Ten konštatuje, že štát financuje činnosť ustanovizne, avšak nekonkretizuje ako. Keď v roku 2010 bývalý minister kultúry Daniel Krajcer stanovil pre MS účelovú dotáciu 1,494 milióna EUR, nespresnil, že dotácia by mala byť valorizovaná vzhľadom na ekonomické ukazovatele. Tak sa stalo, že Matica má už desať rokov od štátu na svoju činnosť nevalorizovanú sumu.  A udalosti posledných týždňov ukazujú, že súčasná vládna koalícia Matici skutočne nič nedá „zadarmo“. Najskôr to boli úvahy o inom, samozrejme, modernejšom systéme financovania Matice systémom sponzoringu a financovania jednotlivých projektov, napríklad cez Fond na podporu umenia (FPU), čo však dlhodobo nefunguje. Postoj a rozhodnutia FPU vo vzťahu k Matici dlhodobo kritizuje hlavne Vydavateľstvom Matice slovenskej (VMS).

Účelový postoj

Hlavným problémom je podľa riaditeľa Vydavateľstva Matice slovenskej Stanislava Muntága samotný vzťah Fondu na podporu umenia k  Matici slovenskej. FPU je podľa zverejnených informácií verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry.

Stanislav Muntág však v súčasnom správaní sa vedenia FPU k Matici vidí zámer: „FPU od svojho založenia v roku 2014 zámerne a s chirurgickou presnosťou vylúčil Maticu slovenskú z okruhu oprávnených žiadateľov vo všetkých podprogramoch, ktoré podporujú aj vydavateľské projekty.“ Podľa neho to FPU dosiahol presným vymedzením zoznamu oprávnených a neoprávnených žiadateľov v každom jednom podprograme osobitne, pričom Matica je medzi oprávnených žiadateľov zaradená len v podprogramoch, ktoré podporujú časopisy, podujatia a podobne, nie však v podprogramoch, ktoré podporujú aj vydavateľské projekty.

Muntág si to nevie vysvetliť inak, iba ako účelovú reakciu na skutočnosť, že v grantovom systéme ministerstva kultúry, ktorý bol predchodcom dotačného systému FPU, bola Matica pomerne úspešná práve pri žiadostiach o podporu vydavateľských projektov a každoročne získavala dotácie na značný počet vydaní bez ohľadu na to, kto šéfoval ministerstvu a ako boli zložené komisie dotačných programov. „Zrejme to niekomu klalo oči,“ dodal riaditeľ vydavateľstva.

Stanislavovi Muntágovi sa tiež nepozdáva argument, ktorý sa často objavuje, že dôvodom nezaradenia Matice medzi oprávnených žiadateľov o podporu FPU na vydavateľské projekty je fakt, že má svoju dcérsku spoločnosť Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., ktorá tiež realizuje vydavateľskú činnosť a uchádza sa o granty. „Táto argumentácia len maskuje zjavnú účelovosť tohto nastavenia. Je totiž množstvo vydavateľských subjektov, ktoré sú vzájomne prepojené ako ´matka-dcéra´, ale nikto nebráni žiadnemu z nich uchádzať sa o dotácie FPU. Len Matici sa toto právo upiera s argumentom, že má svoju ´dcéru´, ktorá tiež vydáva knižky. Ak toto nie je zjavná diskriminácia, tak čo už iné? Lenže Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. sa orientuje viac na odbyt matičných vydaní a prevádzku internetového kníhkupectva ako na edičnú činnosť. Nie je personálne vybavené na agendu spojenú so zúčtovaním administratívne mimoriadne náročných dotácií FPU, preto sa o ne uchádza čoraz menej. V šuplíku tak ostáva veľa projektov nekomerčnej povahy, či už krásnej literatúry, umenovednej literatúry alebo edičných projektov o tradičnej kultúre, ktoré by mohli zabojovať o dotácie a vyjsť, ak by presvedčili o svojej kvalite, lenže nemôžu, lebo Matici sa upiera možnosť vôbec o dotácie z FPU na tieto projekty žiadať. Ak by boli projekty MS nekvalitné, komisie ich môžu zamietnuť,“ dodáva Muntág.

FPU nesúhlasí

S tým však nesúhlasí vedenie samotného FPU. Jeho riaditeľ Jozef Kovalčík pre Slovenské národné noviny v tejto súvislosti oponuje. „FPU nezaradil Maticu slovenskú medzi oprávnených žiadateľov z dôvodu, že Matici slovenskej je poskytovaný transfer na vydavateľskú činnosť priamo z Ministerstva kultúry SR, na rok 2020 to bola suma 353 150 eur. Pre porovnanie, FPU podporil v roku 2020 vydanie pôvodnej literatúry v celkovej sume 324 500 eur. FPU nevylúčil z podpornej činnosti Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o.,  ktoré každoročne získava dotácie FPU.“

Podľa riaditeľa FPU Matica slovenská a všetky jej organizačné zložky sú od začiatku fungovania FPU oprávnenými žiadateľmi v tých podprogramoch FPU, kde je potenciál, že predložia projekty nad rámec ich základnej činnosti. Muntág však v kritike Fondu na podporu umenia pokračuje: „FPU síce prevzal predchádzajúce dotačné programy MK SR, ale oklieštil ich len na oblasť podpory umenia, ako to má v názve, a čiastočne tradičnej kultúry.  Tým sa zrušila možnosť, ktorá v pôvodnom grantovom systéme ministerstva bola, žiadať o podporu na edičné projekty spoločenskovednej a náučnej literatúry, t. j. na historické monografie, publikácie z oblasti pomocných vied historických a jazykovedné publikácie.“ SNN sa Jozefa Kovalčíka spýtala aj na túto otázku, prečo došlo k zúženiu oblastí, ktoré chce fond podporovať, ale k tomu odpoveď nedostalo. Ako dôkaz postoja FPU voči niektorým periodikám MS je fakt, že od roku 2019 nezískala Matica podporu fondu vo výške cca 5000 eur na vydávanie prílohy SNN Orla tatranského, mesačníka Slovenské pohľady a ani dokonca jazykovedného periodika Kultúra slova, ktoré Matica slovenská spoluvydáva so Slovenskou akadémiou vied. Vraj to boli nekvalitné projekty. Do roku 2019 ich však fond podporoval…

Autor: Ľudovít Kusal

Článok vyšiel v Slovenských národných novinách https://snn.sk/news/koniec-podpory-orla-tatranskeho/

X