Literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko vstúpila do 30. ročníka


/, Žilinský kraj/Literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko vstúpila do 30. ročníka

Vyhlásenie súťaže

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú

30. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

Cieľom súťaže je formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na dejateľov, ktorí sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu. 30. ročník súťaže bude v znamení 160. výročia vzniku prvého slovenského gymnázia v Revúcej a 220. výročia osídlenia Kovačice Slovákmi. V roku 2022 si pripomenieme aj 260. výročie narodenia Antona Bernoláka, 200. výročie narodenia Janka Kráľa, 150. výročie narodenia Ľudmily Podjavorinskej, 150. výročie úmrtia Andreja Sládkoviča, 120. výročie narodenia Ľudovíta Fullu, 100. výročie narodenia Kláry Jarunkovej a 80. výročie úmrtia Aurela Bohuslava Stodolu. Z významných zahraničných Slovákov dávame súťažiacim do pozornosti 120. výročie narodenia akademického maliara Kolomana Sokola, kľúčovej osobnosti slovenskej grafickej tvorby 20. storočia, pôsobiaceho v Kanade a Spojených štátoch amerických, 100. výročie narodenia Zlatka Klátika, autora literatúry pre deti a literárneho vedca zo Srbska, a  40. výročie úmrtia Jána Čajaka, redaktora, učiteľa a spisovateľa pôsobiaceho v Srbsku a Maďarsku, ktorý sa vo svojej tvorbe zameriaval na život Slovákov na Dolnej zemi. V jubilejnom 30. ročníku súťaže privítame aj príbehy detí a mladých ľudí zobrazujúce život v ich regióne, meste alebo obci, ako aj spracovanie tém o významných regionálnych osobnostiach a udalostiach. V súťažných prácach môžu žiaci a študenti na základe vlastných skúseností a postrehov vyjadriť svoj postoj k takým hodnotám, akými sú priateľstvo, rodina, pochopenie a pomoc iným.
Súťaž je určená pre žiakov a študentov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách: – v 1. kategórii práce žiakov 1. stupňa základných škôl, – v 2. kategórii práce žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií, – v 3. kategórii práce študentov stredných škôl, – v 4. kategórii práce žiakov a študentov zo zahraničia.

Do celoslovenského kola môže v každej kategórii postúpiť najviac päť súťažných prác v slovenskom jazyku z jednej školy.

Predmetom posudzovania budú len originálne autorské práce. Plagiátorstvo je neprípustné.

Prihlasovatelia zodpovedajú za dodržanie súťažných podmienok a potvrdzujú, že autormi zaslaných prác sú skutočne súťažiaci žiaci a študenti, ktorých práce neboli ešte posudzované v tejto súťaži ani v iných súťažiach. Práce, pri ktorých sa zistí nedodržanie súťažných podmienok, budú z celoslovenského kola súťaže vyradené.

Organizačný poriadok súťaže a prihlasovací formulár, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažnej práce, sú uverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk (v sekcii súťaže, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko) a na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky www.culture.gov.sk (v sekcii pôsobnosť ministerstva, časť štátny jazyk, záložka súťaž Prečo mám rád slovenčinu).

Prihlasovatelia zo Slovenskej republiky zašlú súťažné práce (každú v štyroch exemplároch) spolu s vyplnenými a podpísanými prihlasovacími formulármi poštou najneskôr do termínu uzávierky na adresu Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 831 03 Bratislava. Na obálku s prácami treba uviesť názov súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

Nad rámec Organizačného poriadku súťaže ako reakciu na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu ponúkame prihlasovateľom zo Slovenskej republiky možnosť zaregistrovať súťažné práce aj elektronicky na adrese https://form.jotform.com/212691717357058
Súťažné práce, ktorých autormi sú Slováci žijúci v zahraničí, zašlú ich prihlasovatelia spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom na e-mailovú adresu domhronskeho@matica.sk.
Uzávierka súťažných prác zo Slovenska i zo zahraničia je 15. januára 2022.
O ďalšie podrobnosti môžu záujemcovia požiadať Štátny pedagogický ústav e-mailom na adrese spu@statpedu.sk alebo telefonicky na čísle +421 – 2 – 49 27 6323.
Odborné poroty vyberú v každej súťažnej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, Cenu poroty a Čestné uznanie. V každej súťažnej kategórii môže byť udelená aj Osobitná cena poroty. Učitelia a školy budú ocenení osobitne na základe počtu a úrovne zaslaných súťažných prác.
slávnostné vyhlásenie výsledkov 30. ročníka súťaže sa v prípade priaznivej epidemickej situácie uskutoční 19. mája 2022 v Nových Zámkoch.
Bratislava 27. októbra 2021

Za vyhlasovateľov súťaže
Mgr. Miroslava Hapalová riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu

X