Matica slovenská národu – prezentácia činnosti Matice slovenskej medzi krajanmi v Budapešti


//Matica slovenská národu – prezentácia činnosti Matice slovenskej medzi krajanmi v Budapešti

Širokospektrálna činnosť Matice slovenskej sa zrkadlí v stovkách kultúrnych podujatí, kvalitnej vedeckej a vydavateľskej činnosti, príprave desiatok historických videí a reportáží, v osadzovaní búst a pamätných tabúľ po celom geografickom území Slovenskej republiky, v bohatej dokumentačnej činnosti matičných archívov a bibliotéky a práce požičovne krojov a kostýmov. Pestrý kolorit matičných činností dopĺňajú výstupy regionálnych pracovísk, spoločne s dobrovoľníckou prácou stoviek miestnych, záujmových a vedeckých odborov. Výsledky práce, ktoré matičiari celospoločensky generujú si vyžadujú prezentáciu na mnohých fórach, s cieľom dostávať úsilia Matice slovenskej do povedomia národa a získavať nadšených spolupracovníkov všade tam, kde bijú slovenské srdcia.

Počas predchádzajúcich podujatí, v gescii krajanov a Matice, vzniklo vretienko matičnej spolupráce a prozaika Michala Hrivnáka, predsedu XII. obvodu budapeštianskej slovenskej samosprávy, ktorý intervenoval matičnú prednášku medzi krajanmi v Budapešti: „V roku 2018 v organizovaní slovenskej národnostnej samosprávy 12. obvodu sme si pripomenuli významné jubileum nášho literárneho života (pozn. autorky textu – vydanie literárneho almanachu Výhonky). Na sympózium sme pozvali organizácie i jednotlivcov aj zo Slovenska, ktorí nám toho času pomáhali, medzi nimi i MS. Členovia delegácie Matice na čele s predsedom, Mariánom Gešperom  ̶  hádam nepreháňam – boli  nadšení z toho, čo tu vtedy skúsili. Zároveň sme spoločne zistili, že nemáme dostatok informácií o tom druhom, a tie informácie, čo máme, sú občas nepresné, veľmi zavádzajúce. Dospeli sme k záveru, že by  sme mali venovať viac pozornosti vzájomnému spoznávaniu sa medzi slovenskými krajanmi v Budapešti a Maticou slovenskou. Nuž takto sa zrodil medzi inými nápad prezentačného podujatia činnosti MS v Budapešti, aby sa objektívne odprezentovala matičná činnosť bez subjektívnych nánosov. Prípravné práce sme začali už pred dvomi rokmi. Avšak zasiahla do toho pandémia a naskytli sa aj iné problémy. Prekonali sme ich. Tu sme. Spolu sme. Pomohla nám v tom pani riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti, Ildikó Šípošová, za čo jej patrí srdečná vďaka. Predstaviteľov MS, ako vždy, aj dnes vidíme medzi nami radi. Naši  hostia sa na toto stretnutie pripravovali so zvýšenou pozornosťou a láskou – so zámerom lepšieho vzájomného spoznávania sa, hľadania možnosti rozširovania kontaktov.

Prípravy spoločnej prednášky boli náročné a zdĺhavé, súvisle ich prerušovala pandémia. Po dlhom čase organizačného úsilia riaditeľky Krajanského múzea Matice slovenskej, Zuzany Pavelcovej,  Michala Hrivnáka a Ildikó Šípošovej, 10. novembra 2022 zavítala do Budapešti matičná delegácia v zložení: Marián Gešper, predseda Matice slovenskej, Peter Schvantner, tajomník MS a Martin Hájnik, riaditeľ Členského ústredia MS.

J. E., mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Budapešti, Pavol Hamžík privítal matičiarov na ambasáde s cieľom využiť dlhoročné skúsenosti Matice slovenskej s realizáciou odborných a kultúrnych aktivít pri podpore slovenských krajanov žijúcich v Maďarsku ̶ ide najmä o pravidelné zasielanie matičných periodík i publikácií s národnou tematikou a organizáciu rôznorodých kultúrnych podujatí, aj v spolupráci s matičným vydavateľstvom pri vydávaní knižných titulov, ktoré by boli určené pre študujúcu slovenskú mládež v Maďarsku.

Prednášková časť podujatia sa uskutočnila v priestoroch budapeštianskeho Slovenského inštitútu. Program umelecky uviedla husľová virtuózka Anikó Áchimová Kovácsová. Výklad viedol predseda Matice slovenskej, Marián Gešper. Po krátkom historickom exkurze do dejín Matice slovenskej predstavil mnohovrstvovú kultúrnu, vedeckú, odbornú a vydavateľskú aktuálnu činnosť MS. Aby krajanov a maďarských činovníkov previedol piliermi matičnej práce, Informačné ústredie MS pripravilo pre túto príležitosť sprievodné videá (v autorstve tajomníka MS, Jána Semana), ktoré vizuálne doplnili hovorené slovo. Išlo o zaujímavý zostrih podujatí, historických dokumentárnych filmov, ale aj aktivít záujmového odboru Mladá Matica. Dokument venovaný Mladej Matici sa stretol s  potleskom prítomnej verejnosti. Texty prednášky a prezentáciu pripravila riaditeľka KM, Zuzana Pavelcová.

Predseda Matice slovenskej zdôraznil, že prednášky o Matici slovenskej sú potrebné pre vzájomnú informovanosť o aktivitách, ktoré Matica robí nie len pre krajanov, ale aj na Slovensku pre našu spoločnosť a to v členskom, informačno-mediálnom pilieri a vedecko-odborných aktivitách. Sú to matičné výstupy, z ktorých môžu čerpať Slováci žijúci kdekoľvek na svete a udržiavať svoje národné povedomie a svojbytnú slovenskú kultúru.

V otvorenej diskusii krajania, ale i prítomní Maďari viedli dlhú nadšenú diskusiu, dožadovali sa ďalšej prezentačnej prednášky. Mienili, aby historické matičné dokumentárne filmy boli viac dostupné a aby sa s nimi prezentovala Matica aj v iných regiónoch, kde žije slovenská národnostná menšina.

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková ocenila záujem vedúcich predstaviteľov MS o život Slovákov v Maďarsku, o ich aktivity, ktoré pravidelne navštevujú. S uznaním sa zmienila o činnosti zameranej na zachovávanie pamiatky významných slovenských osobností a vyjadrila záujem niektoré putovné výstavy venované tejto tematike predstaviť aj v slovenských národnostných školách v Maďarsku. Poďakovala za spracovanie a sprístupnenie archívnych dokumentov v Krajanskom múzeu Matice slovenskej, týkajúcich sa Slovákov v Maďarsku.

Záverečné ďakovné slovo vyslovil predseda Matice slovenskej, Marián Gešper. Adresoval ho organizátorom podujatia, spisovateľovi Michalovi Hrivnákovi a Slovenskému inštitútu v Budapešti na čele s jeho riaditeľkou Ildikó Šípošovou, ako aj všetkým tým, ktorí boli prítomní na prezentácií najstaršej kultúrnej, vedeckej a osvetovej ustanovizne Slovákov.

Zuzana Pavelcová, Peter Schvantner

Auditórium prednášky o Matici slovenskej v Budapešti. Autor foto: Zoltán László Havas

Odovzdanie reprezentačných darov prozaika M. Hrivnáka predsedovi MS, Mariánovi Gešperovi. Autor foto: Zoltán László Havas

Auditórium prednášky o Matici slovenskej v Budapešti. Autor: Levente Galda

2022-11-21T15:53:37+00:0021 novembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X