Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne


/, Žilinský kraj/Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne zapojili do Slovenského národného povstania a zahynuli v bojoch alebo boli neľudsky umučení nemeckými nacistami. Neverejné oceňovanie sa uskutoční 7. mája o 14.00 h v sídle ustanovizne v Martine pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

„Sme hrdí na významných, no, bohužiaľ, vo verejnosti zabudnutých činovníkov Matice slovenskej, ktorí sa počas druhej svetovej vojny odvážne zapojili do odboja proti nemeckému nacizmu a obetovali v ňom najvyššiu daň. Siedmim osobnostiam kultúry vzdáme hold na 75. výročie ukončenia jednej z najtragickejších udalostí histórie. Udelením ocenení ich chceme prinavrátiť do kolektívnej pamäti národa, pretože im to dlhuje nielen Matica slovenská, ale aj celá spoločnosť,“ povedal predseda MS Marián Gešper, ktorý oceňovanie inicioval. Zlatú cenu MS a pamätné listy MS odovzdá pozostalým rodinám, prípadne starostom či primátorom ich rodných obcí a miest, pokiaľ sú pozostalí neznámi.

Ustanovizeň ocení kultúrnych pracovníkov, členov i funkcionárov MS Antona Prídavka, Viliama Paulinyho, Jozefa Bučka, Juraja Janošku, Ladislava Sáru, Ivana Ďuričku a Eduarda Bullu. „Môžeme povedať, že títo matičiari mali v protifašistickom odboji veľký podiel na informovaní občanov. Za všetko hovoria ich aktivity v prípravách SNP, v ilegálnom časopise Hlas či Slobodnom slovenskom vysielači,“ doplnil M. Gešper.

Inštitúcia sa vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie a zákaz organizovania kultúrnych podujatí rozhodla uskutočniť oceňovanie bez verejnosti v sídle MS v Martine, a to za dodržania prísnych hygienických opatrení.

IÚ MS

 

Oceňovaní in memoriam

 

Viliam Pauliny (1877 – 1945): Zakladajúci člen Matice slovenskej, riaditeľ Národnej banky v Banskej Bystrici, redaktor a publicista, za 1. Československej republiky poslanec parlamentu v Prahe. Ako matičiar bol členom Miestneho odboru MS (MO MS) v Banskej Bystrici, Výboru MO MS v Banskej Bystrici, predsedom MO MS v Banskej Bystrici a tiež členom Účtového výboru MS i Dozorného povereníctva MS. Po vypuknutí SNP bol členom národného výboru v Banskej Bystrici a povstaleckej SNR a tiež povereníkom financií. Po potlačení SNP bol zadržaný nemeckými bezpečnostnými orgánmi a zavlečený do Nemecka, kde bol za neznámych okolností zavraždený.

Jozef Bučko (1907 – 1945): Zakladajúci člen Matice slovenskej, evanjelický farár v Turčianskom Svätom Martine a zároveň člen MO MS v Turčianskom Svätom Martine a Výboru MO MS v Turčianskom Svätom Martine. Bol aktívny v SNP ako člen okresného národného výboru v Turčianskom Svätom Martine, zúčastnil sa na vojenských poradách Emila Perku a na povstaleckom území pôsobil ako sanitár a kurát. Za aktivity získal hodnosť nadporučíka. Po potlačení SNP bol zajatý nemeckou Sicherheitsdienst a zavlečený do koncentračných táborov Melk, Mauthausen, Amstäetten a Ebensee, kde zomrel iba dva dni pred koncom vojny.

Juraj Janoška (1882 – 1945): Zakladajúci člen Matice slovenskej, advokát, notár, novohradský župan, poslanec zastupiteľstva Slovenskej krajiny. Bol členom MO MS v Trnave, ako aj podpredsedom MO MS v Trnave. Zapojil sa do SNP ako predseda okresného RNV v Lovinobani. Vydával ilegálny časopis Hlas a po potlačení SNP bojoval v horách, na následky vojnových útrap ťažko ochorel a následne zomrel iba osemnásť dní pred koncom vojny.

Anton Prídavok (1904 – 1945): Člen MO MS v Košiciach, Výboru MO MS v Košiciach, organizátor matičného života v Prešove, básnik, publicista a priekopník rozhlasového vysielania na Slovensku. Zapojil sa do SNP ako organizátor slobodného vysielania (premiestnil technické zariadenia na povstalecké územie). Po potlačení SNP bol v januári 1945 zadržaný nacistickými bezpečnostnými orgánmi, väznený, vypočúvaný a mučený. Zomrel na následky mučenia iba štyri dni po skončení vojny.

Ivan Ďurička (1922 – 1944): Člen MO MS v Turčianskom Svätom Martine, kníhkupec a organizátor divadelného života. Zúčastnil sa na SNP ako hlásateľ Slobodného slovenského vysielača. Po potlačení SNP bol zatknutý Gestapom a počas transportu zahynul po leteckom útoku.

Eduard Bulla (1919 – 1945): Člen MO MS v Turčianskom Svätom Martine, úradník, divadelný herec. V SNP pôsobil ako hlásateľ Slobodného slovenského vysielača. Po potlačení SNP bol zatknutý Gestapom a zavlečený do Nemeckej ríše. Zahynul za neznámych okolností.

Ladislav Sára (1913 – 1945): Člen MO MS v Brezne, Výboru MO MS v Brezne a tajomník Osvetového a ľudovýchovného odboru MO MS v Brezne. Stredoškolský pedagóg v Banskej Bystrici, ako aj člen MO MS v Banskej Bystrici, Výboru MO MS v Banskej Bystrici a matrikár MO MS v Banskej Bystrici. Počas SNP organizoval kultúrne, hlavne divadelné podujatia, bol hlásateľom Slobodného slovenského vysielača a pracoval na Povereníctve SNR pre školstvo a osvetu. Bol zajatý, väznený a deportovaný do Nemeckej ríše. Zomrel počas náletu na väzenský transport do koncentračného tábora.

X