Matica slovenská spolupracuje na vedeckej konferencii 100 rokov Trianonskej zmluvy


/, Košický kraj/Matica slovenská spolupracuje na vedeckej konferencii 100 rokov Trianonskej zmluvy

Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Maticou slovenskou a pod záštitou APVV pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí 14. a 15. októbra 2021. Na konferencii vystúpi aj predseda MS Marián Gešper.

Trianonská mierová zmluva je jednou z najproblematickejších zmlúv Versailleského mierového systému. Počas 100 rokov svojej platnosti vyvolala rôzne emócie na oboch stranách Dunaja. Na jednej strane hrdosť na vlastný štát, na druhej strane sklamanie až rozčarovanie z rozpadu monarchie. Primárne si riešitelia grantového projektu pod vedením doc. JUDr. Erika Štenpiena, PhD. kladú za cieľ preskúmať Trianonskú mierovú zmluvu z hľadiska jej významu pre región strednej Európy. Trianonská zmluva doteraz nebola detailne analyzovaná a komplexne skúmaná právnymi vedcami, preto sa jej výskumu zúčastnia predovšetkým právni historici, romanisti a pozitívni právnici, ktorí budú dokument skúmať vo verejnoprávnych súvislostiach, nezanedbávajúc však ani nevyhnutné súkromnoprávne aspekty. Sekundárne si kolektív stavia ambíciu pokúsiť sa po 100 rokoch o dosiahnutie konsenzu predovšetkým s maďarskými kolegami v oblasti, ktorá bola doteraz vnímaná ako do istej miery kontroverzná a vyvolávajúca napätie medzi našimi dvoma krajinami. Vznikajúca medzinárodná spolupráca slovenských, maďarských a poľských právnych vedcov sa bude snažiť tento stav zmeniť. Výsledky výskumu budú okrem aplikácie v pedagogickom procese využité aj v praxi Dejepisného spolku v Košiciach, ktorý je odberateľom výsledkov predkladaného výskumu.

Text: UPJŠ

100_trianon_program_konferencie

 

X