Matica slovenská vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka


/, Žilinský kraj/Matica slovenská vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka

Po aktuálnom Roku národnej identity vyhlásila Matica slovenská rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka. Budúci rok uplynie sté výročie narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských politikov, vrcholného predstaviteľa obrodného procesu v ČSSR a zároveň čestného člena Matice slovenskej.

„Alexander Dubček nebol len reformným politikom, ale v socialistickom Československu predstavoval aj slovenskú politickú líniu. Dôkazom toho boli jeho významné štátnické návštevy Matice slovenskej v Martine. V roku 1963 si ako prvý tajomník ÚV KSS uctil ustanovizeň osobnou návštevou pri príležitosti stého výročia založenia Matice slovenskej. V roku 1968 už vo funkcii prvého tajomníka strany v Prahe privítal delegáciu MS na čele so správcom MS Jánom Martákom, od ktorej prijal čestné členstvo MS. Do našej ustanovizne zavítal opäť v roku 1992 ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR, kde ho privítal nedávno zosnulý správca MS Štefan Hanakovič,“ priblížil predseda MS Marián Gešper.

Riaditeľ Archívu MS Pavol Madura dodal, že s Maticou slovenskou sa spája aj dôležitá epizóda demokratizačných procesov v Československu: „Obrodný proces začal Alexander Dubček na Slovensku už v prvej polovici šesťdesiatych rokov. Symbolizovala ho aj Dubčekova návšteva v Matici slovenskej v roku 1963, ktorú komunisti degradovali v päťdesiatych rokoch. Takzvanej Pražskej jari v roku 1968 predchádzalo v auguste 1967 akési ,martinské leto‘. Prezident Antonín Novotný počas svojej návštevy v Matici slovenskej neslávne urazil Slovákov, keď mu správca MS Juraj Paška predostrel zámer starostlivosti MS o krajanov v zahraničí. Prezident Novotný sa rozčúlil, matičiarov obvinil z buržoázneho nacionalizmu a prijať dary od Matice zakázal aj svojej manželke. Táto roztržka definitívne rozhnevala prezidenta a českých centralistov s Alexandrom Dubčekom a jeho prívržencami.“

Každý rok venuje Matica slovenská inej slovenskej osobnosti alebo udalosti národných dejín. V roku 2021 si okrem Alexandra Dubčeka pripomenie aj sté výročie narodenia Štefana Boleslava Romana, kanadského priemyselníka a prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov, či 175. výročie vzniku a 140. výročie obnovenia Slovenských pohľadov, najstaršieho slovenského a zároveň druhého najstaršieho európskeho literárneho časopisu. Venovať sa bude aj 190. výročiu Východoslovenského roľníckeho povstania. K významným výročiam našej histórie pripravuje kultúrno-osvetové a vedecké podujatia a aktivity.

IÚ MS

   

Zdroj fotografií: Archív Matice slovenskej (Archív MS)

M 13_491: Privítanie vládnej delegácie v Martine pred budovou MS dňa 03. 8. 1963 pri príležitosti osláv stého výročia založenia MS. Na obrázku Juraj Paška, správca MS, s Alexandrom Dubčekom, vedúcim tajomníkom ÚV KSS v Bratislave, odchádzajú po privítaní do budovy MS. Za nimi zľava: František Penc, tajomník ÚV KSČ v Prahe a iní.

M 13_503: Vládna delegácia pri prehliadke darov v MS dňa 03. 8. 1963 pri príležitosti osláv stého výročia založenia MS. Na obrázku: Alexander Dubček, vedúci tajomník ÚV KSS v Bratislave, za ním Pavel Vongrej, pracovník MS, zohnutý z profilu akademik Dionýz Blaškovič, predseda SAV v Bratislave, z druhej strany Vladimír Hajda, pracovník MS, Viera Podmajerská, pracovníčka MS, Lena Galandová, pracovníčka MS.

M 10_272: Návšteva delegácie MS u prvého tajomníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka v Prahe 16. 10. 1968 pri príležitosti odovzdania dekrétu o čestnom členstve MS. Správca MS Dr. Ján Marták odovzdáva Alexandrovi Dubčekovi dekrét. Ďalší členovia delegácie MS: Mária Lehotská, Pavol Vongrej, Šefan Ďurovčík.

M 7_1685: Správca MS Dr. Štefan Hanakovič (vľavo) víta predsedu Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Alexandra Dubčeka pri príchode na návštevu MS vo vstupnej hale tretej budovy MS na Hostihore v Martine 26. 5. 1992.

X