Matičiari v Galante hodnotili svoju prácu na Valnom zhromaždení MS


//Matičiari v Galante hodnotili svoju prácu na Valnom zhromaždení MS

V piatok 31. júla  2020 v Dome Matice slovenskej v Galante sa zišli matičiari na Valnom zhromaždení MO MS v Galante. Na jeho začiatku účastníci zaspievali hymnu Slovenskej republiky. V pozdravnom kultúrnom programe Samko Garaj žiak ZŠ z Horných Salíb svojimi skladbami na akordeóne rozospieval prítomných.

Predseda MO MS Ing. Pavel Lehotský otvoril Valné zhromaždenie a  privítal predsedu DV MS JUDr. Štefana Martinkoviča, PhDr. Libušu Klučkovú členku predsedníctva MS,  Ing. Jozefa Jánskeho predsedu Obl. výboru SZPB v Galante a všetkých prítomných , ktorí napriek horúčave zavítali do Domu MS súčasne požiadal JUDr. D. Miženku viesť VZ.

V pracovnej časti stretnutia JUDr. Daniel Miženko oboznámil prítomných s programom  VZ zverejnenom v texte pozvánky, ktorý bol následne účastníkmi odsúhlasený.

V správe o činnosti MO MS Galanta  za rok 2019 Ing. P. Lehotský  v úvode poznamenal, že sa schádzajú netradične v posunutom  termíne z dôvodov núdzového stavu   COVID 19.

Správa je obsiahla predniesol ju pomocou obrázkov v formáte pptx, na začiatku s odkazom:

Stálym zámerom výboru MO MS v Galante  je stretávať sa so všetkými členmi, zjednocovať ich a uvedomovať si spolupatričnosť v matičnom hnutí. Plniť tak odkaz zo 4. augusta roku 1863 od prvého predsedu MS Štefana Moyzesa, rímskokatolíckeho biskupa a prvého podpredsedu MS Karola Kuzmányho, superintendenta- terajší biskup ECAV.

 Výbor MO MS  sa v roku 2019 stretol  každý mesiac a na zasadnutiach pripravoval organizáciu jednotlivých podujatí.

 Na začiatku roku – január a február to bolo spracovanie žiadostí a projektov  pre podujatia:

súťaž v čítaní z kníh rozprávok  Pod Slovanskou lipou, prípravu Vatry zvrchovanosti spolu s prehliadkou speváckych súborov.

  1. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika – autobusový zájazd na mohylu M. R. Š. a návšteva  Múzea v Košariskách pre žiakov ZŠ

Alexander Alagovič (člen slovenského učeného tovarišstva, záhrebský biskup) a jeho pôsobenie v Galante.

Na VZ v roku 2019 si matičiari odsúhlasili zvýšiť členský príspevok na 5.-€ ročne. Takto  čiastočne si zabezpečili sebestačnosť na realizáciu podujatí MO.

Ing. P. Lehotský vyjadril poďakovanie   matičným dôverníkom  Anne Ondrusovej, Alžbete Kapustovej, Jarke Kováčovej, JUDr. Danielovi Miženkovi, ktorí boli nápomocní pri rozširovaní informácii o matičných podujatiach v jednotlivých častiach Galanty.

Členovia MO MS sa zúčastnili na  Novoročnom koncerte v  DMS, ktorým si uctili 27. výročie vzniku SR.  V ďalšej časti svojho príspevku uviedol najvýznamnejšie  podujatia, ktoré pripravil výbor MO MS v Galante.

Zaspievajme si spolu večer s ruskými piesňami v Dome MS Galanta – sériu podujatí so spievaním piesní sme začali 4. apríla na pripomenutie víťazstva nad fašizmom. Tradične v sprievode harmoniky Ing. Kmeťa , RNDr. Kmeťová a JUDr. Miženko  spievali ruské piesne pre klientov CSS Samaritán. V piatom ročníku  súťaže v čítaní rozprávok Spod slovanskej lipy-18.júna 2019  sa zúčastnilo 19 žiakov ZŠ. Z Galanty 3 školy, Horné Saliby a Dolné Saliby.

Vatra zvrchovanosti a prehliadka speváckych súborov- V piatok 19.7.2019 sme v átriu domu Matice slovenskej v Galante zorganizovali už 27-me pripomenutie si deklarácie o zvrchovanosti Slovenského národa už druhý krát spojili s prehliadkou speváckych súborov pôsobiacich pri Matici v okolí Galanty. Do 2. ročníka prehliadky sa prihlásilo 9 súborov.

 Zaspievajme si – tentoraz po východniarsky v Dome MS Galanta – 17.10.2019. Pre klientov CSS Samaritán v sprievode harmoniky Ing. Kmeťa spievali východniarske piesne Ľ. Szárazová a JUDr. Miženko.

Odkaz Alexandra Alagoviča pre súčasnú Galantu, a nielen pre ňu –  28.11.2019.

MO MS v Galante pripravil v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Galante a Rímskokatolíckym farským úradom prednášku o Alexandrovi Alagovičovi, farárovi v Galante v rokoch 1796 – 1807. V roku 1797 22. júna bol položený základný kameň výstavby kostola.

Nasledovali dni a mesiace aktívnej organizátorskej i staviteľskej činnosti, aby po troch rokoch stála dvojvežová monumentálna stavba nového kostola v Galante. Na základe osobného poverenia od trnavského vikára kostol požehnal farár A. Alagovič v rámci slávnostnej bohoslužby dňa 30. novembra 1800.

V záverečnej časti svojho príhovoru predseda MO MS Ing. Lehotský vyslovil poďakovanie členom MO MS za nezištnú prácu v pracovnej skupine indexovania matriky Komlóša.

Prácu skupiny vedie p. Ing. Kmeť a súčasne je autor softwaru, ktorý je priekopnícky v indexovaní matričných zápisov, má pridané hodnoty ukazuje vývoj obce, dnes už mesta.

Z členov MOMS GA pracujú v skupine: p. Ing. D. Tummová, p. Eva Tušková, p. Alžbeta Pongrácová a pani RNDr. Eva Kmeťová, ktorá je aj patričnou podporou svojmu manželovi.

Práca tejto skupiny – dnes už OZ  Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov má veľký význam. Dokumentuje život Slovákov , budovanie Slovenského Komlóša od roku 1746 pomocou zápisov v matrike ECAV. Výsledky svojej práce ponúkajú verejnosti v knižnej publikácii s prílohou DVD.

Ing. P. Lehotský predseda MO MS navrhol  odsúhlasiť peňažný dar  500.- €  v pre  OZ  Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov na podporu vydania pripravovanej publikácie : „Matrika Slovenského Komlóša“ , autor J. Hovorka a kol.

K matičiarom sa prihovoril predseda DV MS JUDr. Štefan Martinkovič, ktorý oboznámil prítomných  matičiarov so súčasnými úlohami dozorného výboru.  Predsedníčka Krajskej rady  PhDr. L. Klučková  poďakovala členom výboru MO MS v Galante za mimoriadne aktivity, najmä za tie, ktoré sú venované školskej mládeži.

Mnohé matičné aktivity  pripravujú v súčinnosti s Domom MS v Galante za čo patrí poďakovanie riaditeľke DMS Zlatici Gažovej  a p. Mirke Horňákovej.

Správou o hospodárení, informáciami o aktivitách nasledujúceho obdobia roka 2020 sa pracovné stretnutie matičiarov skončilo hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

_VZ 2020 MOMSGA Matrika spolupraca

L. Kľučková

2020-08-12T14:25:29+00:0012 augusta 2020 |Trnavský kraj|
X