Matičná medzinárodná konferencia aj za účasti ministra Blanára


//Matičná medzinárodná konferencia aj za účasti ministra Blanára

Dvojsté výročia narodenia Adely Ostrolúckej a Anny Hurbanovej-Jurkovičovej sa stali podnetom, aby Matica slovenská ako najstaršia kultúrna ustanovizeň na Slovensku vyhlásila rok 2024 za rok, v ktorom sa bude vo svojich aktivitách venovať atraktívnej, no často opomínanej tematike: slovenským ženám v národnom hnutí. Ako uviedol predseda MS Marián Gešper: „Myšlienka vzišla z vedeckých i kultúrnych podujatí Matice slovenskej, ktoré sme realizovali počas pokračujúcej dvestoročnice významných osobností generácie štúrovcov od roku 2022 – 2024. Práve medzi štúrovskou generáciou sa objavujú mnohé slovenské národovkyne, z ktorých viaceré sa sami zapojili do národného obrodenia a dokonca i do Slovenského povstania 1848 až 1849. Angažovanie výnimočných slovenských žien v slovenskej kultúre, umení, vede i politike pokračuje po dnešné dni. Matica slovenská stále drží pomyselne ruku na pulze doby a prináša originálny i syntetizujúci pohľad a komplexné spracovanie uvedenej problematiky, ktorá bola dosiaľ spracovaná len čiastkovo.“ 

Osudy mnohých významných žien boli späté s osudmi vedúcich osobností štúrovskej generácie. Na národných, demokratizačných a občianskych pohyboch sa v polovici 19. storočia po boku štúrovských mládencov a mužov podieľali aj ich matky, sestry, priateľky a manželky. Slovenské dievčatá a ženy, známe svojím pôvabom, láskyplnosťou a fyzickou krásou, mali radi slovenčinu, vzdelávali sa, angažovali sa v kultúrnej, spoločenskej, umeleckej, divadelnej, literárnej, osvetovej, školskej oblasti či politike. Osobitnú kapitolu tvoria ženy národovkyne, predstaviteľky ženského emancipačného a občianskeho hnutia, ktoré pochádzali zo štúrovských rodín a pokračovali v šírení aj presadzovaní demokratických hodnôt a ideálov v súvekých slovenských reáliách.

Prostredníctvom tejto medzinárodnej vedeckej konferencie a vernisáže rovnomennej výstavy sa snažíme priblížiť národnobuditeľskú činnosť a aktivity slovenských žien matičným pohľadom. Veľké poďakovanie patrí Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a hlavne ministrovi Jurajovi Blanárovi, ktorý sa konferencie aj osobne zúčastnil. Minister Blanár vo svojom príhovore vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu slovenských žien v národnom hnutí a pri formovaní našej štátnosti. Zároveň poukázal na neoceniteľný prínos Matice slovenskej práve pri pripomínaní veľkých osobností a udalostí národných dejín, na ktoré minulá vláda často flagrantne zabúdala. V závere poprial Matici ešte množstvo úspešných podujatí.

Program konferencie obsahuje celkovo 33 referátov o živote a pôsobení významných žien doma aj v zahraničí. Interdisciplinárne zameranie konferencie je rozdelené do historickej, kulturologickej, zahraničnej a literárnej sekcie. Konferencie sa s príspevkami zúčastní aj šesť delegátov Matice slovenskej zo Srbska, ktorí nám priblížia životné osudy Sloveniek pôsobiacich na Dolnej zemi v Srbsku. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity, ktoré plánujeme realizovať za finančnej podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Informačné ústredie Matice slovenskej

2024-06-17T12:47:53+00:0013 júna 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X