Matičné pracoviská a odbory celého Slovenska excelentne pracujú v oblasti krajanskej problematiky aj na regionálnej úrovni


/, Články zo slovenského života v zahraničí 2018/Matičné pracoviská a odbory celého Slovenska excelentne pracujú v oblasti krajanskej problematiky aj na regionálnej úrovni

V roku 2018 Krajanské múzeum MS posilnilo informovanie o možnostiach spolupráce s krajanmi aj smerom k členskej základni MS. Na žiadosť predsedu MS Mariána Gešpera pripravilo informačný blok budúcej vízie práce s krajanmi na regionálnych úrovniach a doposiaľ ho prezentovalo krajanským radám v Trnavskom, Trenčianskom i Žilinskom kraji. Informácie odzneli aj na grémiu krajských rád a školení nových zamestnancov Matice slovenskej. V tomto trende bude KM pokračovať aj v ostatných krajoch počas roku 2019.

KM MS má ambíciu prácu regionálnych zložiek MS zosystematizovať, posilniť a následne ju prezentovať na oficiálnych fórach štátnych orgánov Slovenskej republiky s cieľom jej hmotnej podpory. V posilňovaní vzájomných prepojení smerom do zahraničia pomáha Matici slovenskej najmä Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS, ktorá je ohniskom návrhov krajanskej spolupráce s matičiarmi.

Počas roku 2018 Matica slovenská pracovala so Slovákmi v zahraničí aj na regionálnej úrovni. V Banskobystrickom kraji s krajanmi v zahraničí spolupracovali veľmi intenzívne DMS Banská Bystrica a MO MS Zvolenská Slatina, ktoré pripravili koncertné vystúpenia pre krajanov zo Srbska a Chorvátska. Navštívili nielen krajanov vo Vojvodine, ale i MO MS Rijeka v Chorvátsku. MO MS Zvolenská Slatina v spolupráci s obcou Zvolenská Slatina pripravili tradičný Slatinský jarmok za účasti FS Vreteno z Kysáča. S krajanmi pracovalo aj OP MS Hrušov. Členovia MO MS Hrušov sa zúčastnili na Mládežníckom folklórnom festivale v Čerpotoku (RO) a tiež pripravili Hontiansku parádu a jej krajanský dvor, za účasti FS Morena (Londýn) a SKUS Jednota zo Šídu (Srbsko). Riaditeľka DMS Fiľakovo a DMS Lučenec bola prítomná na akcii Slovákov v Českej republike, v Slovenskom dome v Prahe, kde spoločne s FS Jánošík krajansky podporili podujatie FOLKLORNÍ MEJDLO BY SLOVAKFOLKLORE. Momentálne sa na KM obrátil MO MS Podzámčok so žiadosťou o pomoc pri „naštartovaní“ spolupráce s krajanmi z Rumunska a Maďarska.

V Bratislavskom kraji spolupracuje s krajanmi z Vojvodiny MO MS Rača, kde sa vzájomná spolupráca realizuje najmä výmennými pobytmi. Významná je aj dlhoročná spolupráca s MO MS Petržalka, ktorý sa zameriava na spoluprácu s krajanmi z maďarského Pilíša.

V Trnavskom kraji sa spoluprácou s krajanmi z Maďarska zaoberá DMS Galanta a MO MS Galanta. V roku 2018 sa venovali najmä témam reemigrácie a tiež digitalizovaním archívov z tohto obdobia. DMS Galanta na jeseň pripravil jubilejné stretnutie spolku Slovákov z Maďarska na Slovensku, ktorý si pripomenul svoje 20-ročné trvanie.

V Nitrianskom kraji spoluprácu realizuje najmä DMS Nitra, ktorý v roku 2018 pripravoval aktivity prevažne s krajanmi žijúcimi v Chorvátsku. DMS Nitra bol prítomný na 25. výročí MS Osijek a 36. ročníku prehliadky slovenského folklóru v Chorvátskej republike, spoločne s MO MS Dražovce. Pri 25. výročí MS v Osijeku sa do spolupráce zapojili MO MS Nitra – Janíkovce a MO MS Čakajovce. Dom pripravil aj výstavu pre SKC Našice.

Krajania z Chorvátska boli prítomní aj na Slovensku. MS Soljani bola účastná na slávnostiach v Krnči, v spolupráci s MO MS Krnča. V septembri sa členovia MS Osijek zúčastnili na slávnostiach založenia MO MS Čakajovce a na Cyrilo-metodských slávnostiach a Pribinových slávnostiach Nitra. Na jeseň 2018 MO MS Továrniky pozval KUS ZvolenKulpín na divadelné vystúpenie do Topoľčian a Bojnej. V Nitrianskom kraji spolupracuje s krajanmi aj MO MS Nové Zámky, ktorý zastrešil účasť FS Matičiarik na krajanskom folklórnom podujatí v Oradei (RO). Dlhoročnú spoluprácu s krajanmi z maďarského Pilíša zastrešuje aj MO MS Šurany.

Z Košického a Prešovského kraja celoročne spolupracujú s krajanmi z Ukrajiny pracovníci z DMS Michalovce a tiež OP Vranov nad Topľou. Ich spolupráca sa realizuje osobnou účasťou na jednotlivých podujatiach Kultúrno-oblastnej organizácie Matica slovenská v Užhorode a v kooperácii pri prípravách jednotlivých podujatí. V Prešovskom kraji sa rozbieha za pomoci KM MS spolupráca MO MS Stará Ľubovňa so Slovákmi z poľského Kacvína.

V Žilinskom kraji s krajanmi systémovo spolupracuje MO MS Trstená, ktorý počas roku 2018 pripravil v spolupráci s krajanmi v Poľsku viaceré podujatia, napr. výmenné podujatie „Oživenie tradícií a zvykov našich predkov“, vystavené podujatie pri príležitosti 60. výročia založenia časopisu Život v Poľsku, výstavu detských výtvarných prác zo spišských a oravských škôl pod názvom: Obálka časopisu Život v slávnostnom šate). Na spolupráci sa podieľa aj DMS Žilina, ktorý prezentoval činnosť KM MS vernisážami výstav Predstavuje sa KM MS a Cesta slovenskou Amerikou. Taktiež organizuje súťaž školských a triednych časopisov Proslavis s krajanskou účasťou.

KM MS ako ústredné pracovisko MS pre krajanskú problematiku v oblasti prezentácie krajanov na Slovensku počas roku 2018 zabezpečilo účasť krajanov na hlavných podujatiach MS: na Slovesnej jari (krajan z Českej republiky), účasť krajanských súborov na NMS 2018 (Remetské poštáre a Turianska dolina z Ukrajiny) a tiež účasť krajanov na Národnom zraze Mladej Matice (krajania z Ukrajiny).

V najbližšej období má v pláne informácie o aktuálnych možnostiach spolupráce s krajanmi prezentovať aj ostatným krajanským radám MS a prácu matičiarov so Slovákmi v zahraničí systematizovať do čo najvyššej možnej miery.

Zuzana Pavelcová

X