Mesto Martin v spolupráci s Maticou slovenskou a partnermi podpísalo memorandum


/, Žilinský kraj/Mesto Martin v spolupráci s Maticou slovenskou a partnermi podpísalo memorandum

Primátor mesta Martin Ján Danko spoločne s predsedom Matice slovenskej a predstaviteľmi evanjelickej cirkvi slávnostne podpísali 28. februára 2022 memorandum o revitalizácii Memorandového námestia.

Iniciátorom revitalizácie Memorandového námestia, pamätného miesta v histórii Slovenska a mesta Martin, bol predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Už začiatkom februára sa na Mestskom úrade uskutočnilo spoločné stretnutie primátora mesta Martin Jána Danka a predstaviteľov mesta s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom, správcom nadácie Centra kresťanského vzdelávania Bohdanom Hroboňom a zborovým farárom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Martine Milanom Kubíkom. Cieľom stretnutia bol spoločný záujem zrekonštruovať a obnoviť pamätné miesto Memorandového námestia spolu s pozemkami cirkvi a mesta, čím by sa vyzdvihlo mesto Martin po historickej a kultúrnej stránke.

Výsledkom stretnutia bol slávnostný podpis memoranda o jednotnom postupe pri obnove Memorandového námestia ako historického miesta, nielen Martina, ale aj celého Slovenska. Všetci účastníci podpisom potvrdili svoju slobodnú vôľu spolupracovať pri revitalizácii Memorandovho námestia, vyvíjať úsilie smerujúce k obnove pamätného miesta a jeho rekonštrukcii, ako aj k rekonštrukcii priľahlých nehnuteľností a poskytovať si vzájomne súčinnosť pri realizácii aktivít smerujúcich k revitalizácii Memorandovho námestia. „Je našou povinnosťou, aby sme túto hruď zeme, ktorá písala históriu, nielen Martina, ale aj Slovenska a civilizovanej kresťanskej Európy, si naozaj vážili a dali do takého stavu, aby to bolo kultúrne miesto, kde sa každý slušný človek pokloní a spomenie si na to, čo toto miesto znamenalo pre naše novodobé dejiny. Chcem poďakovať iniciátorom, že môžeme spoločne podpísať memorandum o spolupráci a následne všetci spoločne budeme hľadať prostriedky, aby sa to stalo realitou,“ povedal v príhovore primátor mesta Martin Ján Danko.

„Nielen Memorandové námestie, ale aj historické budovy, ktoré sa nachádzajú na malom, komornom mieste, by mali byť dôstojne zrekonštruované. Martinčania môžu byť hrdí, že práve kultúrne a politické srdce Slovenska sa nachádza v ich meste. Memorandové námestie má veľkú národnú a občiansku symboliku,“ uviedol v prejave predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Memorandum je založené na rozvíjaní spolupráce strán na princípoch vzájomnej dôvery a snahy o skvalitnenie priestranstva, na ktorom sa nachádza Memorandovo námestie, ako aj o skvalitnenie života obyvateľov mesta Martin či širokej verejnosti.

Na priestranstve Memorandového námestia, pod lipami pred evanjelickým kostolom a evanjelickou školou sa v dňoch 6. a 7. júna 1861 za prítomnosti okolo 6 tisíc účastníkov konalo Memorandové zhromaždenie slovenského národa. Na tomto mieste sa zišli slovenskí politici na čele so Štefanom Daxnerom a došlo tu k podpísaniu veľmi významného dokumentu – Memoranda národa slovenského, v ktorom sa požadovalo zákonmi zabezpečiť rovnoprávnosť slovenského národa v Uhorsku.

Zdroj textu a foto: tlačová správa mesta Martina, úpravy IÚ MS

X