Miestny odbor MS v Štúrove odhalil na matičnej budove pamätnú tabuľu zakladajúcim členom


/, Nitriansky kraj/Miestny odbor MS v Štúrove odhalil na matičnej budove pamätnú tabuľu zakladajúcim členom

Rok 2020 vyhlásila Matica slovenská za Rok národnej identity v duchu intenzívnej podpory a šírenia slovenskej národnej identity a rozvoja slovenskej štátnosti. To nás viedlo k rozhodnutiu vyhotoviť pamätnú tabuľu k dvom významným medzníkom v histórii a existencii miestneho odboru Matice slovenskej v našom meste ˗ k 85. výročiu založenia a 30. výročiu oživotvorenia MO Matice slovenskej v Štúrove. Touto cestou ďakujem každému, kto sa pričinil o to, aby sa tento slávnostný akt 1. septembra 2020 mohol uskutočniť.

Medzi stovkou prítomných sme na slávnostnom akte privítali predsedu Matice slovenskej  JUDr. Mariána Gešpera, podpredsedu Mgr. Mareka Hanusku, viceprimátorku Štúrova Mgr. Dominiku Blahákovú i predstaviteľov matičných domov z Nitry, Dunajskej Stredy a Nových Zámkov. Po zaznení slovenskej štátnej hymny predniesol báseň Milana Rúfusa Modlitba za Slovensko náš mladý recitátor Andrej Ištók. Po úvodných slovách p. Vavreczkej, že vďaka tejto pamätnej tabuli porozumenia a vďaky, upozorňujúcej na významné historické udalosti, nezanikne dedičstvo našich predkov, nasledoval slávnostný príhovor predsedu Matice slovenskej p. Mariána Gešpera, ktorý uviedol, že „žijeme v dobe významnej historickej križovatky, na ktorej stojí slovenský národ. Prebieha relativizácia európskej civilizácie a jej hodnôt, ktoré budovala dlhé stáročia. Súčasne sme svedkami v novej dobe bezprecedentných útokov na Maticu slovenskú zo strany istých politických kruhov. Vedenie MS sa však nevzdá ani jedného miestneho odboru, ani jedného pracoviska, ani jedného matičného periodika bez boja. Zaväzujú nás k tomu hodnoty našich predkov, ktorí zakladali a žili pre národ a Maticu“. Vo svojom príhovore predseda MO Matice slovenskej v Štúrove Jaroslav Janok priblížil históriu jej založenia a pôsobenia: „V živote nášho národa a rovnako i v živote Matice slovenskej sa striedali dlhé desaťročia radostné, ale i ťažké dejinné udalosti. Azda sa nenájde medzi nami nik, kto by nepoznal genézu vzniku, zákazu, oživenia a opäť umŕtvenia Matice slovenskej a jej činnosti. Vždy to boli mocní a mocnejší, zväčša vládnuci nežičlivci, ktorým prekážala. Ale oveľa silnejšie boli osobnosti, ktoré ju aktívne viedli, ktoré sa k nej hlásili, zápasili o jej existenciu – až po radových členov, ako sme tu dnes my, akých sú tisícky v našej drahej vlasti i mimo nej“.

85 rokov od založenia miestneho odboru Matice slovenskej v našom meste je príležitosťou vzdať hold tým, ktorí stáli pri jeho zrode 30. októbra 1935 a nedožili sa dnešných čias. Funkcionármi odboru boli: predseda Viliam Štrek, notár, podpredseda Karol Migra, vrchný riaditeľ finančnej stráže, tajomník Eugen Szakáli a pokladník Karol Melai. Miestny odbor vznikol na základe ozrejmovania vlastných národných tradícií a oživovania národnej pamäti. Klaniame sa a vzdávame hold všetkým, ktorí sa príčinlivo zaslúžili o vznik miestneho odboru Matice slovenskej, aby sa slovenčina a slovenská kultúra ďalej rozvíjala v našom meste. 50. roky neboli pre Maticu slovenskú priaznivé, ale na konci roka 1989 prišlo uvoľnenie a možnosť obnovenia miestnych odborov.

Áno, je to 30 rokov odvtedy, ako sa 14. februára konalo zhromaždenie oživotvorenia MO MS v Štúrove v budove Slovenských škrobární za účasti 175 občanov nášho mesta a okolia. Na tomto zhromaždení bol zvolený 15-členný výbor na čele ktorého stáli: predseda František Marček, podpredsedníčka Dana Pakošová, 2. podpredsedníčka Katarína Valovičová, pokladníčka Mária Polomová a tajomníčka Ľudmila Vandová. Členmi výboru boli: Milan Lajčiak, Jozef Hruboň, Jarmila Moravčíková, Jozef Kužel, Miroslav Petrech, Ján Ružička, Ján Kováčik, Štefan Groma a Vlado Ďuriš. Začiatky fungovania výboru boli ťažké, pretože sa predstavitelia nemali kde schádzať, preto ich raz prichýlila základná škola a neskôr súkromná akadémia. Činnosť výboru sa však napriek týmto problémom rozbehla na plné obrátky. Už v roku oživotvorenia sa zorganizovali udalosti ako Veľkonočná zábava, Deň detí, Juniáles i Mikulášske odpoludnie s finančným príspevkom MZ z fondu kultúry. Okrem týchto kultúrno-spoločenských aktivít sa zúčastňovali členovia MS rôznych rokovaní, ktoré sa týkali spolužitia obyvateľov na zmiešanom území.

Po získaní vlastných priestorov a zriadení Oblastného pracoviska v Štúrove sa naša kultúrno-spoločenská matičná činnosť rozbehla naplno vďaka dobrej spolupráci so základnými a materskými školami. Pod vedením učiteliek M. Kaplanovej, D. Pakošovej a D. Zelinkovej fungoval 40-členný detský folklórny súbor Štúrovčatá, organizovali sa vedomostné súťaže žiakov ZŠ, recitačná súťaž Štúrovský chodníček s p. Evou Kristínovou v porote, besedy so spisovateľmi, výstavy veľkonočných kraslíc, výšiviek, krojov, známok, rodinných fotografií i vianočnej výzdoby, konali sa zájazdy do Martina, k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle, k vodnému dielu Gabčíkovo, do Bratislavy, Ivanky pri Dunaji, Hornej Marikovej i do družobného mesta Klobuck v Poľsku. Okrem iného sme besedovali s p. Dr. Igorom Bukovským o správnej výžive a pozývali sme poslancov NR SR na besedy. Každoročne sa u nás koná Reprezentačný matičný ples, pričom najbližší bude v poradí 30. Plodná je spolupráca so slovenskými samosprávami v Maďarsku, konkrétne v Pilíšskej Čabe, Mlynkoch a Senváclave. K tradičným aktivitám pribúdajú ďalšie, napr. divadelné predstavenia a návšteva DAB v Nitre. Zvlášť významnými udalosťami sú Dni Ľudovíta Štúra, od položenia základného kameňa 25. októbra 2015 až po odhalenie pamätníka Ľudovíta Štúra na brehu Dunaja 12. mája 2019.

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo odhalenie pamätnej tabule, položenie vencov  predsedom JUDr. M. Gešperom, podpredsedom Mgr. M. Hanuskom i predsedom miestneho odboru Ing. J. Janokom. Za slovenskú samosprávu v Mlynkoch položila veniec p. H. Juhászová, nakoľko sa tohto aktu nemohla delegácia z Maďarska zúčastniť z dôvodu zatvorenia hraníc. Slávnostné odpoludnie pokračovalo vystúpením speváčok z folklórneho súboru Matičiarik z Nových Zámkov. Krásne slovenské pesničky boli v ich podaní pohladením duše. Matičnou hymnou Kto za pravdu horí sme slávnostné odhalenie pamätnej tabule ukončili. Pokračovali sme na matičnom dvore malým občerstvením a posedením pri muzike.

M. Vavreczká

 

X