Národný zraz Mladej Matice v znamení Štefánika, Malej vojny a turistiky


/, Košický kraj/Národný zraz Mladej Matice v znamení Štefánika, Malej vojny a turistiky

 „Ó, mládež naša, tys’ držiteľkou rána…“ To sú slová nášho velikána P. O. Hviezdoslava, ktorý stál pri oživotvorení MS v roku 1919 a ktorý bol aj jej predsedom v rokoch 1919 – 1921. Už vtedy bolo zrejmé, že budúcnosť bude patriť novej generácii, ktorá sa bude formovať v novej Československej republike. Tieto jeho slová sú stále aktuálne. Dôležitosť výchovy budúcich elít v rámci MS „zabezpečuje“ Mladá Matica na svojich pravidelných aj nepravidelných podujatiach. Jej najväčším podujatím  je každoročne Národný zraz Mladej Matice.

Národný zraz Mladej Matica sa v roku 2019 konal v krásnej prírode Slovenského raja v dátume 21. – 23. 6. Jeho témou, bol o. i., aj osud gen. M. R. Štefánika, keďže sme si v máji tohto roku pripomenuli tragické 100. výročie od jeho smrti. Ďalšou témou ale bolo aj 80. výročie od konca Malej vojny. Pre tieto pripomienky sa vedenie Mladej Matice rozhodlo využiť Spišskú Novú Ves a prírodu Slovenského raja.

Piatkový príchod sa niesol v znamení zoznamovania sa účastníkov. Účastníci z rôznych kútov Slovenska začali prichádzať do Slovenského raja, do oblasti Podlesok v popoludňajších hodinách. Prichádzali z Bratislavy, Zvolena, Banskej Bystrice, Zvolenskej Slatiny, Častkoviec, Lučenca, Liptovského Mikuláša, Podturne, Martina, Košíc, Humenného, Sečoviec, Turčianskych Teplíc, Dlhého Klčova, Kamennej Poruby, Prešova a podobne. Po príchode všetci zasadli v spoločenskej miestnosti, kde sa oboznámili s programom zrazu. V úvode vystúpil predseda Mladej Matice Marek Nemec, ktorý privítal aj predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a prvého podpredsedu Matice slovenskej Mareka Hanusku, okrem nich sa na zraze zúčastnili aj tajomník Matice slovenskej Viliam Komora či riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko. Sobotňajší program bol pestrý. Po presune do Spišskej Novej Vsi účastníkov zrazu privítal pred Domom Matice slovenskej jeho riaditeľ Rastislav Zacher, ktorý potom sprevádzal mladých matičiarov do Múzea Spiša, kde bola pripravená výstava a pútavá prednáška s názvom 100 rokov bez Štefánika. Neskôr sa sprievod presunul mestom k buste M. R. Štefánik,a kde vzdali matičiari hold a úctu tomuto velikánovi nášho národa. Kroky účastníkov potom zamierili na cintorín v Spišskej Novej Vsi, kde si pri pamätníku uctili hrdinov Malej vojny. Na tomto mieste sa im prihovoril a krátko mladých matičiarov oboznámil s históriou riaditeľ Domu MS Rastislav Zacher. Ozvláštnením programu bola aj skutočnosť že mladí matičiari so sebou niesli aj dobové uniformy, ktoré zaujali nielen samotných mladých matičiarov, ale aj verejnosť. Po absolvovaní programu sa mladí matičiari presunuli do obce Spišské Tomášovce, aby odtiaľ vystúpili po turistickom chodníku na Tomášovský výhľad. Predsa, keďže sa podujatie uskutočnilo v malebnej prírode Slovenského raja, program bol čiastočne venovaný aj turistike. Matičné zástavy a plno mladých ľudí v tričkách s matičnou symbolikou počas výstupu vzbudzovali hrdosť na skutočnosť, že mladí vlastenci v našej krajine majú svoje pevné základy. Poobedňajší program pokračoval zaujímavou formou, pre všetkých bolo pripravené súťaženie a to nielen v zručnosti a šikovnosti, ale aj absolvovanie vedomostného testu zameraného na otázky z histórie a súčasnosti Matice slovenskej a z dejín Slovenska. V týchto disciplínach si najlepšie počínalo družstvo, v ktorom bol aj tajomník MS a zároveň tajomník MM Ján Seman. Podvečerný program sa niesol v znamení športového vyžitia, ale aj pálenia ohňa. Keďže je práve obdobie pálenia jánskych vatier, aj mladí matičiari zapálili oheň, ktorý im vo večerných hodinách poslúžil ako miesto na diskusiu, vymieňanie si skúseností a plánovanie ďalších podujatí. Národný zraz Mladej Matice sa každoročne dá hodnotiť pozitívne a pri jeho organizácii sa mladí matičiari neustále snažia priniesť niečo nové, ale ciele zostávajú rovnaké. Prebúdzať národné povedomie, vzbudzovať u mladých ľudí lásku k vlasti, vštepovať mládeži hrdosť na predkov, históriu, významné udalosti nášho národa. Absolvovanie prednášok, návšteva pamätných miest i vzdelávanie sa spĺňa tieto požiadavky. Spĺňa sa aj druhá nutnosť, aby sa mladí ľudia venovali láske k prírode, turistike a vďaka tomuto zrazu bol aj tento atribút splnený. Výmena skúseností, spoznávanie sa, nadviazanie spolupráce a priateľstiev ľudí z celého Slovenska, aj toto zraz splnil. Samozrejme, v neposlednom rade ide o výchovu novej generácie, ktorá môže byť pre Maticu slovenskú prínosom, aj toto je cieľ Národného zrazu Mladej Matice. Samozrejme, zraz je limitovaný možnosťami či už finančnými, alebo kapacitnými a to je dôvod daného počtu účastníkov a nie väčšieho. Posledné ročníky boli na zraz prizývaní aj mladí krajania zo zahraničia, v ostatných rokoch to boli napríklad mladí krajania žijúci v Poľsku, Srbsku alebo pred rokom bratia z Ukrajiny. V tomto roku sa na zraze mali zúčastniť Slováci žijúci v Maďarsku, no na poslednú chvíľu z pracovných alebo zdravotných dôvodov nemohli prísť. V prizývaní našich krajanov však budeme aj naďalej pokračovať v spolupráci s Krajanským múzeom.

Rok 2019 je pre MS špecifický. Pripomíname si 100. výročie jej oživotvorenia, čo predstavuje historický zlom v jej dejinách. Myšlienku MS sme sa snažili vštepiť aj novým členom Mladej Matice, ale aj všetkým tým, ktorí sa na Národnom zraze zúčastnili. MS tu bola, je a aj dlho bude. Ak sa nám, samozrejme, podarí vychovať následníkov súčasných funkcionárov, ale aj iných predstaviteľov verejného života. Takéto akcie preto majú význam a uvidíme, čo prinesie budúci rok.

Peter Schvantner a Marek Nemec

Foto: Jozef Paulenka a Marco Gajdoš

 

 

 

X