Nová kniha o Samuelovi Jurkovičovi


//Nová kniha o Samuelovi Jurkovičovi

Pracovník Slovenského literárneho ústavu vydal novú knihu o všestrannom národnom dejateľovi Samuelovi Jurkovičovi 

Počas novembra 2023 vyšla ďalšia kniha z produkcie Matice slovenskej s názvom SAMUEL JURKOVIČ: STOPÄŤDESIAT ROKOV ŽIVOTA VEČNÉHO (Zakladateľ družstevníctva, prvého slovenského divadla a ľudovýchovy). Kniha bola prezentovaná aj v rámci východoslovenského matičného turné s predsedom Matice slovenskej Dr. Mariánom Gešperom, pričom o ňu prejavil záujem celý rad čitateľov. Recenzent knihy, Dr. Jaroslav Durec (Slovenský historický ústav MS), o knihe napísal:

„V slovenských dejinách nachádzame často osobnosti, ktoré bohatosťou svojho života a diela zasiahli do niekoľkých oblastí spoločenského diania. Práve touto nevšednou mnohostrannosťou si zvyšovali svoj sociálny status v kontexte prebiehajúcich historických udalostí a fenoménov doby. Bezpodmienečne do skupiny týchto neobyčajne aktívnych ľudí môžeme zaradiť tiež významnú postavu SAMUELA JURKOVIČA (1796 – 1873). Jeho životný príbeh sa niesol v znamení služby slovenskému ľudu. Z tohto poslania vyplývali rovnako jeho početné pedagogické, ľudovýchovné a kultúrne aktivity. O týchto a iných charakteristických znakoch osobnosti Jurkoviča pojednáva nová publikácia s názvom SAMUEL JURKOVIČ: STOPÄŤDESIAT ROKOV ŽIVOTA VEČNÉHO. Zakladateľ prvej európskej kooperatívy a prvého slovenského divadla od autora PhDr. Lukáša Perného, PhD. Napriek tomu, že táto uvedená publikácia nie je rozsahovo príliš veľká, ponúka čitateľom kvalitný prehľad o životnom príbehu a základných oblastiach záujmu Samuela Jurkoviča.“

Prínos tejto osobnosti by sa dal zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • založil prvú európsku, ba dokonca svetovú kooperatívu, prvé úverové družstvo na svete (Spolek Gazdovský)
  • založil prvé slovenské ochotnícke divadlo (samotná jeho dcéra Anička Jurkovičová, manželka veľkého Jozefa Miloslava Hurbana, je považovaná za prvú slovenskú herečku)
  • postavil základy ľudovýchovy, nedeľných škôl, presadzoval Komenského koncepciu kreatívneho vzdelávania atď.
  • pomáhal slovenským národným buditeľom štúrovskej generácie v meruôsmich rokoch
  • vydával články, tvoril učebnice, písal oslavné básne
  • patrí k zakladateľom environmentalizmu v slovenskom prostredí (sám vysádzal lipy, experimentoval s úpravou prírody a zveľaďovaniu okolia svojho pôsobiska, venoval sa hospodárskej činnosti)
  • jeho odkaz je veľkou inšpiráciou pre súčasné sociálno-filozofické koncepty (ekonomická demokracia, sociálne podniky, participatívna ekonomika, súčasné európske družstevníctvo)
  • je súčasťou významného rodu; k jeho potomkom patrí publicista, politik a šéfredaktor Slovenských pohľadov Svetozár Hurban Vajanský či významný slovenský architekt Dušan Samuel Jurkovič

Kniha je k dispozícii na INLIBRI, ukážka tiež na Google books a Academia.edu.

2023-11-27T14:29:28+00:0021 novembra 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X