Nové memorandum medzi Maticou slovenskou a Národným inštitútom vzdelávanie a mládeže


//Nové memorandum medzi Maticou slovenskou a Národným inštitútom vzdelávanie a mládeže

Matica slovenská a Národný inštitút vzdelávania a mládeže podpísali spoločné memorandum o spolupráci, ktoré má za cieľ posilniť a rozšíriť spoluprácu v oblasti vzdelávania, kultúry a rozvoja mládeže na Slovensku.

Podpísaním tohto memoranda sa obe inštitúcie zaviazali k intenzívnejšej spolupráci pri realizácii projektov zameraných na podporu slovenského jazyka, histórie, kultúry a národného povedomia medzi pedagógmi a mladými ľuďmi. Spoločným cieľom je vytvoriť príležitosti pre mládež, ktoré im umožnia hlbšie sa zoznámiť s národnými hodnotami a tradíciami, a tak prispieť k ich osobnému a profesijnému rastu. Sme radi, že na čele tejto dôležitej inštitúcie stojí matičiar, predseda Krajskej rady MS Trnavského kraja a predseda Pedagogického odboru Martin Bodis.

Vzdelávanie a kultúra sú základnými piliermi každej spoločnosti, a preto je dôležité, aby inštitúcie v týchto oblastiach spolupracovali na dosahovaní spoločných cieľov. Podpísané memorandum posilňuje túto spoluprácu a zavádza opatrenia na podporu vzdelávania a kultúry vo viacerých smeroch.

Jedným z hlavných cieľov tohto Memoranda je plnenie poslania oboch inštitúcií v otázkach vzdelávania a kultúry na území Slovenska. Táto spolupráca zahŕňa nielen výmenu informácií a skúseností, ale aj rozširovanie a budovanie profesionálnych, regionálnych, národných aj nadnárodných partnerstiev. Navyše, memorandum zaväzuje zmluvné strany k príprave a realizácii rôznych druhov vzdelávania pre pedagogických, odborných a výskumných zamestnancov, ako aj organizácii rôznych typov projektov na podporu vedy, výskumu a inovácií v oblastiach pôsobenia. Spomenuté iniciatívy a aktivity budú prispievať k rozvoju vzdelania a kultúry, posilnia vedecký výskum a inovácie a podporia regionálne a nadnárodné partnerstvá.

Podpísanie memoranda privítali predstavitelia oboch inštitúcií ako významný krok k prehĺbeniu spolupráce. Predseda Matice slovenskej Marián Gešper zdôraznil, že „spolupráca s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže je pre Maticu slovenskú príležitosťou šíriť kultúrne dedičstvo našej krajiny medzi mladou generáciou“. Generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Martin Bodis uviedol, že „táto spolupráca nám umožní ešte efektívnejšie podporovať vzdelávanie a osobnostný rozvoj našich mladých ľudí, čo je kľúčové pre budúcnosť Slovenska.“

Spoločné aktivity a projekty vyplývajúce z tohto memoranda budú realizované postupne a ich výsledky budú pravidelne hodnotené s cieľom dosiahnuť čo najväčší pozitívny dopad na vzdelávaciu a kultúrnu sféru na Slovensku.

Text: Peter Schvantner
Foto: NIVaM

 

2024-05-31T08:37:51+00:0031 mája 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X