Nový Historický zborník: Od najstaršej slovenskej šľachty až po zápas o prezidentskú stoličku


/, Bratislavský kraj, Žilinský kraj/Nový Historický zborník: Od najstaršej slovenskej šľachty až po zápas o prezidentskú stoličku

V novom čísle periodika medievista prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. píše o čermianskej vetve rodu Diviackovcov, jedného z najstarších slovenských šľachtických rodov, ktorého počiatky treba hľadať ešte v preduhorskej dobe. PhDr. Ján Tkáč, PhD. ktorý sa dlhodobo zaoberá dolnozemskými Slovákmi, analyzuje sociálnu štruktúru a hospodárstvo Slovákov vo Vojvodine v rokoch 1918 – 1941. Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., odborník na medzivojnové obdobie, sleduje na stránkach slovenských periodík posmrtný diskurz matičiara, evanjelického biskupa Jura Janošku. Mladý historik PhDr. Adam Bielesz sa detailnejšie pozrel na činnosť Wehrmachtu na Slovensku v súvislosti s inváziou do Poľska. Právny historik JUDr. Michal Malatinský, PhD. skúma prípad Imricha Nahajčuka, prvého popraveného slovenskej retribúcie. PhDr. Peter Mulík, PhD. historicko-kriticky analyzuje cyrilo-metodské encykliky pápežov. Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. vovádza čitateľov do problematiky slovensko-maďarských vzťahov za ostatných sto rokov. Doc. JUDr. Pavel Pollák, CSc., dlhoročný  kronikár prezidentov Slovenskej republiky, sleduje zápas o prezidentský stolec v rokoch 1992 – 1993.

Z krátkych príspevkov hodno spomenúť medailón k 765. výročiu udelenia mestských práv Banskej Bystrici od PhDr. Marcela Pecníka, prácu HEDr. Ľuboslava Hromjaka, PhD. Spišský biskup Ladislav Zábojský – bernolákovec na spišskom biskupskom stolci a spomienku prof. PhDr. Marty Dobrotkovej, CSc. k nedožitým deväťdesiatinám prof. PhDr. Vincenta Sedláka, CSc., zaslúžilého člena Historického odboru Matice slovenskej a nositeľa Ceny Daniela Rapanta.

Periodikum má veľmi dobrú odozvu vo vedeckej verejnosti, lebo ponúka širokú škálu tém a nie je nijako ideologicky alebo názorovo vyhranený. Dáva priestor na publikovanie aj mladým vedcom, ktorí si túto možnosť vážia.

Historický zborník je vedecké periodikum na prezentáciu slovenských národných dejín a širších dejinných súvislostí. Tematicky sa orientuje najmä na oblasť slovenských dejín od najstarších čias až po súčasnosť.

Historický zborník vydáva dvakrát ročne Matica slovenská. Redakčne ho pripravuje Slovenský historický ústav v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej. Redakcia Historického zborníka je súčasťou Slovenského historického ústavu. Šéfredaktorom je PhDr. Peter Mulík, PhD.

 

Členovia Historického odboru Matice slovenskej môžu poukázať svoj členský príspevok za rok 2021 (študenti a dôchodcovia minimálne 2 Eura a zamestnaní minimálne 5 Eur) na účet Historického odboru Matice slovenskej v Slovenskej sporiteľni číslo SK91 0900 0000 0001 7186 6845.

Na tento účet môžete poukázať aj svoj dobrovoľný príspevok na činnosť HO MS.

Členovia HO MS majú nárok dostať zadarmo matičné periodikum Historický zborník, ktorý vychádza dvakrát ročne. K dispozícii sú aj staršie čísla.

Distribúciu Historického zborníka členom HO MS zabezpečuje Mgr. Lukáš Krajčír zo Slovenského historického ústavu MS na Grösslingovej 26 č. d. 1  v utorok a vo štvrtok v čase od 13.00 do 16.00 hod.

Záujemcovia o členstvo v Historickom odbore Matice slovenskej vyplnia prihlášku z prílohy a doručia ju s podpisom označeným v. r. na adresy: letz12@gmail.com a natalia.rolkova@gmail.com. Prihláška do Historického odboru Matice slovenskej

PhDr. Peter Mulík, PhD., šéfredaktor Historického zborníka, e-mail: peter.mulik@matica.sk, mobil: 0902 430 615

X