Nový predseda Dozorného výboru MS: Budem vždy brániť záujmy Matice slovenskej


/, Žilinský kraj/Nový predseda Dozorného výboru MS: Budem vždy brániť záujmy Matice slovenskej

Vážené matičiarky, vážení matičiari, delegátky a delegáti Valného zhromaždenia MS 2021.

Najdôležitejšie zasadnutie matičiarov, ktoré sa spravidla koná raz za štyri roky a ktoré sa uskutočnilo minulý víkend v Liptovskom Mikuláši, je zdarne za nami. Sobotňajší volebný deň prebehol bez komplikácií a v súlade s legislatívnymi normami, prijatými najvyšším matičným orgánom. VZ MS patrí svojím rozsahom k jedným z najnáročnejších volieb v MS a samotný priebeh VZ MS znamenal bezmála 24 hodín nepretržitej práce pracovníkov ústredia MS.

Už ako bývalý riaditeľ Členského ústredia MS vyjadrujem obdiv a poďakovanie všetkým matičiarom, ktorí na úkor svojho voľného času pracovali ako členovia organizačného tímu. Poďakovanie patrí aj mojim kolegom z ČÚ, FEÚ, TIÚ, Archívu MS a kolegyniam a kolegom z D MS a OP MS za pomoc a technicko-organizačné zabezpečenie tohto zasadnutia.

Výnimočné poďakovanie patrí primátorovi mesta a riaditeľovi Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši za ústretovosť a poskytnutie priestorov pre samotný priebeh VZ MS.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zvládnutiu VZ MS. O nič menšie poďakovanie patrí rovnako delegátkam a delegátom VZ MS. Svojou účasťou na VZ MS ste vyjadrili záujem o dianie v našej najstaršej ustanovizni. Napriek zložitému covidovému obdobiu ste prišli na VZ MS a počtom 307 delegátov s hlasom rozhodujúcim ste účasťou prevýšili všetky očakávania. Patrí Vám výnimočné poďakovanie – ďakujem Vám.

Nasledujúce štyri roky budem spoločne so svojimi kolegami z Dozorného výboru MS pracovať tak, že jednoznačne nebudeme porušovať zákon ani Stanovy MS, alebo svojvoľne vykladať ustanovenia našich stanov. Nedovolím, aby Dozorný výbor MS politikárčil a zneužíval svoje postavenie na osobné ambície niekoľkých jednotlivcov. Budem vždy brániť záujmy Matice slovenskej a jej postavenie ako verejnoprávnej ustanovizne. Budem rozhodovať citlivo a vždy v súlade so Stanovami MS, ktoré sú základom našej práce a sú pre mňa posvätné. Nebudem protiprávne pozastavovať ustanovenia stanov, keďže to nie je a nikdy nebolo v kompetencii Dozorného výboru MS. Budem vždy konzultovať  všetky podnety od matičiarov so svojimi kolegami a rešpektovať a ctiť si ich ako rovnocenných kolegov, ich názory. Mojím cieľom je vytvoriť súdržný kolektív v DV MS.

Predseda DV MS musí vykonávať vnútornú kontrolu nielen smerom k ústrediu MS, ale aj k oblastným strediskám. To znamená vykonávať pravidelnú kontrolu predovšetkým finančných a technických ukazovateľov, parametrov činnosti týchto matičných subjektov a v prípade oblastných stredísk aj stavu členskej základne v regiónoch. Len takýmto spoločným úsilím zistíme včas chyby. Informovať budem matičiarov o výsledkoch kontroly prostredníctvom informačných prostriedkov MS. Spolupracovať so všetkými útvarmi MS je preto kľúčové.

Dozorný výbor MS bude riešiť problémy matičiarov a pomáhať útvarom MS v ústredí. Nebude sa správať ako cudzí orgán pred predstaviteľmi MS ani MK SR, ale bude dôsledne pomáhať MS, aby sa veci zlepšili v jej vnútornom riadení.

Urobím všetko pre to, aby sa znormalizovali vzťahy a zlepšila dôvera a spoločná práca medzi Výborom MS a Dozorným výborom MS, ktoré neboli v poslednom období najlepšími. Blahoželám predsedovi MS Mariánovi Gešperovi k zvoleniu a rovnako gratulujem všetkým členom Výboru MS.

Práca na DV MS je založená na tímovej práci plnej odbornosti a profesionality jeho členov. Do rozhodovacieho procesu vnesiem objektívnosť a spravodlivosť tým, že pri sporoch si je potrebné vždy vypočuť všetky zainteresované strany, a až následne rozhodnúť.

Novozvoleným členom DV MS gratulujem k zvoleniu. Prajem mojim kolegom veľa tvorivých síl, energie a nápadov vo výkone tejto dôležitej funkcie – člena Dozorného výboru MS. Na našich ramenách stojí veľká zodpovednosť vykonávať kontrolnú činnosti v našej najstaršej ustanovizni. Verím, že to spoločnými silami dokážeme a zvládneme, budeme si pomáhať a robiť dobré meno nielen Dozornému výboru MS, ale hlavne Matici slovenskej.

Chcem sa vám všetkým poďakovať za prejavenú dôveru, ktorá je pre mňa ocenením doterajšej práce, ale aj záväzkom do nasledujúceho volebného obdobia práce predsedu DV MS. S obrovskou úctou a rešpektom vnímam vašu dôveru! Prajem nám všetkým veľa zdravia a vzájomného porozumenia.

S úctou a matičným pozdravom

PhDr. Martin Fejko, predseda DV MS

X