Dom Matice slovenskej Nitra


/Dom Matice slovenskej Nitra

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Nitra

Mgr. Veronika Bilicová

Adresa:           Dolnočemánska 737, 949 01 Nitra

Mobil:              0918113 212
E-mail:            bilicova.dmsnitra@gmail.com,  dms.nitra@matica.sk
https://www.facebook.com/dmsnitra

 

Mgr. Hana Košťaliková – kultúrno-osvetový pracovník

Adresa: Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra

tel.: 037/3812850

e-mail: hana.kostalikova@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej v Nitre

Dom Matice slovenskej v Nitre  (D MS) pôsobí v meste Nitra od 13. januára 1995. Od roku 2019 má v poverení aj riadenie Domu Matice slovenskej Šurany, k miestnym odborom  (MO MS) v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany týmto pribudli odbory v okrese Nové Zámky, oblastné pracovisko Štúrovo (momentálne personálne neobsadené) a MO MS Nesvady. D MS Šurany momentálne nemá v správe ani podnájme žiadne priestory.

Pod D MS Nitra pôsobí celoročné Tréningové stolnotenisové centrum a Klub filatelistov 52-51 Nitra, ktorý je aj kolektívnym členom Matice slovenskej. Pracovisko vo veľkej miere zabezpečuje voľnočasové využitie svojich priestorov pre verejnosť. Je sídlom Športového odboru MS, O MM Nitra,  MO MS Nitra, MO MS Nitra – Klokočina, OR MS Nitra a KR MS NSK. Spolupracuje s MV SR – OŠÚ v Nitre, NSK, Mestom Nitra, so sieťou škôl od materských až po univerzity, s umeleckými školami, kultúrnymi, osvetovými, vzdelávacími a sociálnymi inštitúciami, so záujmovými a vedecko-záujmovými združeniami, s rímskokatolíckou cirkvou a evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku, so Zväzom protifašistických bojovníkov, Zväzom zdravotne znevýhodnených, s Jednotou dôchodcov Slovenska a Nitrianskym šachovým klubom. Priestory sú denne využívané aj na profesionálnu divadelnú činnosť Nového divadla v Nitre.  Posledné roky D MS Nitra pokračuje vo využívaní priestorov na voľnočasové aktivity a občianskej kultúrnej vybavenosti pravidelnými tréningami historického šermu a cvičeniami power jogy.

Špecifikom pracoviska D MS Nitra je tvorba vlastných vzdelávacích programov zameraných na deti a mládež a tvorbou vlastných edukačných materiálov s dôrazom na interaktivitu a zážitkové učenie. Pracovisko za posledné roky vytvorilo samostatnú ponuku putovných projektov a výstav. Od roku 2019 je pracovisko D MS Nitra partnerom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Predmetom činnosti DMS je:

 • zachovávanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva našich predkov,
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, podpora regionálnych periodík, archivácia ich výstupov, podpora a rozširovanie regionálnych zbierkových fondov vo folklórnych súboroch a odborových múzeách,
 • podpora prezentácie neprofesionálnych folklórnych a iných záujmových združení pôsobiacich pri MO MS, podpora ochotníckej divadelnej činnosti
 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS, grafická a marketingová spolupráca, propagácia pre MO MS, aktívna pomoc pri organizácii podujatí,
 • oživovanie ľudovej kultúry a tradícií, vzdelávanie v tejto oblasti,
 • práca s deťmi a mládežou – samostatné vzdelávacie programy a edukačné materiály, organizácia súťaží,
 • upevňovanie národného povedomia, organizovanie besied, prednášok, konferencií,
 • organizovanie spoznávacích turistických výletov a zájazdov,
 • samostatná podpora MO MS na jazykovo zmiešaných územiach,
 • podpora a distribúcia matičných periodík a publikácií,
 • organizovanie a tvorba samostatných výstav,
 • vlastný predaj výrobkov – obchod S láskou k tradíciám, propagácia regionálnych remeselníkov, členov MS.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského
 • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
 • Knihomole
 • Stavanie Mája
 • Čermáňske červené
 • Vlasť moja (súťaž MO MS Neded)
 • Súťaž v prednese poézie a prózy Janka Kráľa (MO MS Zlaté Moravce)
 • Medzinárodný deň školských knižníc (MO MS Sľažany)
 • Nitra milá Nitra/Cyrilo-metodská národná púť
 • Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda na území NSK /Putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda v Nitre
 • Medzinárodný gajdošský festival Zagajduj gajdoško
 • Matičná stolnotenisová liga
 • Beh o Pohár Domu Matice slovenskej v Nitre
 • Vlastné autorské výstavy /Milan Rastislav Štefánik, Osudy legionárov Cabajského potoka, Svätí sedmopočetníci, Gajdošská izba, Krása ukrytá v kroji
 • Matičný krojový ples
 • Prednášky – rôzne historické témy (v Nitre a v MO MS)
 • Zájazdy pre členov MO MS
 • Spomienka na slávnych zosnulých
 • Od Kataríny do Troch kráľov

Pri DMS Nitra  a Šurany pôsobí spolu 44 dobrovoľných MO MS a 1 Odbor Mladej Matice  (Nitra, Nitra – Staré Mesto, Nitra – Klokočina, Nitra – Čermáň, Nitra – Janíkovce, Nitra – Dražovce, Šurianky, Veľké Zálužie, Lehota, Ivanka pri Nitre, Čakajovce, Jelenec, Lukáčovce, Diakovce, Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Šaľa, Neded, Vlčany, Jacovce, Topoľčany, Tovarníky, Krnča, Solčany, Čierne Kľačany, Hostie, Obyce, Sľažany, Skýcov, Topoľčianky, Veľké Vozokany, Zlaté Moravce, Bánov, Dolný Ohaj, Maňa, Nové Zámky, Semerovo, Šurany, Trávnica, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Nesvady, Štúrovo a OMM Nitra).

Matičné kolektívy/kolektívy pri MO MS v pôsobnosti D MS Nitra a Šurany:  

V pôsobnosti DMS Nitra pracuje spolu 53 folklórnych, divadelných a záujmových združení, z toho 30 združení sú aj kolektívnymi členmi Matice slovenskej. V súčasnosti sa kolektívni členovia rozširujú o podpísané dohody s MO MS v okrese Nové Zámky. Viaceré MO MS majú rozvinutú družobnú spoluprácu s inými MO MS zo Slovenska, ako aj s krajanmi z Chorvátska, Rumunska a Srbska.

Okresy Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Topoľčany: Obyce – Fsk Skerešovanka, DFS Matičiarik z Topoľčianok, Topoľčianky – FS Topoľnica, Divadelný súbor Hrušov v Skýcove, Veľké Vozokany – Dychová hudba Vozokanka, Sľažany – SS Sľažianka, Fsk Rocháň, Krnča – Fsk Krnčianka, Solčany – MSS Lidovec, Močenok – SS Zúgovanka, ŽSS Cantica, MSS Močenskí speváci, SS Močenčanka, FS Sečkár, DFS Malý Matičiarik, Hájske – FSk Kepeždanka, SS Matičiari z Čakajoviec, Janíkovce – SS Janíkovská studnička, Fsk Senior – Matičiar Nitra, Jelenec – FS Jelenčan, FS Jelenka, DFS Jelenček, Veľké Zálužie – Gajdošskí Trogári, Fsk Drienka, Šurianky – FS Šuriančanka, Dražovce – Fsk Tradícia, Ivanka pri Nitre – SS Ivančanka, Nitra – Klokočina – SS Nevädza, SS MO MS Lehota, Lehota – Matičný klub mladých, Lehotská štvorka, Nitra – Heligonkári z Nitry, Horná Kráľová – Spevokol Klubovanka a Historický krúžok Horná Kráľová a Klub filatelistov 52-51 pri D MS Nitra.

Okres Nové Zámky vrátane mesta Nesvady: D a MFS Matičiarik Nové Zámky, Spevácky zbor Lipa pri MO MS Nové Zámky, Slovenské ochotnícke divadlo v Nových Zámkoch, Nesvady – Matičný spevokol, Divadelný krúžok a Krúžok šikovných rúk, Trávnica – Spevácky zbor Škovránok, Veľké Lovce – FS Lóťanská Dolina, FS Fialka a FS Radosť, Dolný Ohaj – Divadelný súbor Juraj Holčeka, Spevácky súbor Juraja Holčeka, FSk Dolina Maňa, Bánov – DH Kesanka, Humorno-tanečný súbor Mrchane a Mrchaňky, Dychová kapela Bánovčanka, Semerovo – Folklórno- estrádny súbor Semerovčan pri Matici slovenskej a Šurany – DFS Šurianček.

 

2024-04-04T14:36:04+00:0024 marca 2022 |
X