Dom Matice slovenskej Nitra


/Dom Matice slovenskej Nitra

 

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Nitra

Mgr. Veronika Bilicová

Dolnočermánska 737
949 01 NITRA

mobil: 0918/113 212
telefón + fax: 037 / 381 28 50
dms.nitra@matica.sk

 Pracovníčka DMS

Bc. Michaela Pavelová

Dolnočermánska 737
949 01 NITRA

pavelova.dmsnitra@gmail.com
telefón + fax: 037 / 381 28 50

Informácie o Dome Matice slovenskej Nitra

Dom Matice slovenskej v Nitre pôsobí od 13. 1. 1995, kedy sa uskutočnilo slávnostné otvorenie budovy a umiestnenie busty zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Od roku 1995 Dom MS v Nitre vydáva vlastný časopis Matičný spravodajca, ktorý sa v roku 1997 premenoval na mesačník Matičné zvesti a pod týmto názvom ako občasník výchadza dodnes. Dôležitým mementom bolo slávnostné odhalenie Pamätnej tabule Karolovi Kuzmánymu na priečelí Domu MS v Nitre 15. 11. 2011. V rokoch 2009 – 2010 prebehla kompletná rekonštrukcia budovy spojená s interiérovým a technickým dovybavením pracoviska, čím začal priestor Domu Matice slovenskej v Nitre spĺňať kritériá štandardného kultúrno-osvetového pracoviska. Dom Matice slovenskej v Nitre bol v roku 2010 organizátorom XI. ročníka Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže. Do podujatia sa zapojilo 13 satelitných obcí z okresov Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa a Topoľčany. Počas festivalu bola jednou zo sprievodných akcií vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Jozef Cíger Hronský a Zahraničná Matica slovenská. Priestory Domu MS v Nitre dlhodobo využíva na záujmovú činnosť Klubu filatelistov 52-51 Nitra. Pod správou Domu MS v Nitre v súčasnosti pôsobí 37 miestnych odborov Matice slovenskej z okresu Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany.
V rámci samosprávy DMS spolupracuje s Mestom Nitra, NSK, VMČ-Čermáň, okolitými obecnými úradmi a v rámci verejnej správy s MKSR. Na úrovni školstva spolupracuje s Okresným úradom v Nitre, so školami od MŠ až po študentov a pedagógogv UKF v Nitre a SPU v Nitre. Na poli kultúrnych inštitúcií je rozvinutá spolupráca s DAB v Nitre, Diecéznym múzeom, Nitrianskou galériou, Poštovým múzeom a Slovenskou poštou. DMS aktívne komunikuje a pripravuje podujatia aj za odbornej garancie vedeckých a záujmových združení, akými sú Spoločnosť Juraja Selepčéniho Pohronca, Bernolákova spoločnosť, Spoločnosť M. R. Štefánika, Jazykový a výtvarný odbor MS, Klub filatelistov, Zariadenia sociálnych služieb a domov v Nitre, Centrum pre seniorov, Jednota dôchodcov, Zväz záhradkárov či Parlamentný inštitút NRSR. Rozvinutá je tiež spolupráca s rímsko-katolíckou cirkvou, Biskupským úradom v Nitre a Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku.

Predmet činnosti DMS:

 • rôznorodé aktivity zamerané na deti a mládež od predškolského veku až po študentov na univerzitách,
 • aktivity a podujatia zamerané na skupinu seniorov,
 • udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok, vedeckých konferencií, turistických výletov a zájazdov,
 • aktivity podporujúce šírenie a správne používanie spisovného slovenského jazyka a reči,
 • podpora a organizovanie kultúrnych aktivít na jazykovo zmiešanom území,
 • pripomínanie si dôležitých kalendárnych udalostí histórie Slovákov,
 • zachovávanie a vytváranie pozitívneho vzťahu k duchovnému, národnému a kultúrnemu dedičstvu formou udržiavania tradícií, ich sprostredkovanie predovšetkým najmladšej generácii,
 • podpora, zachovávanie tradícií a šírenie regionálnej kultúry na vidieku,
 • podpora ochotníckeho divadelníctva,
 • organizovanie samostatných výstav,
 • inštitucionálna platforma pre MO MS v okrese Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany.

Pravidelné aktivity DMS:

 • Matičný stolnotenisový turnaj pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky,
 • Matičný reprezentačný ples,
 • Krojovaná zábava,
 • Fašiangy – sprievod, karneval, tvorivé dielne,
 • Veľkonočné sviatky – tvorivé dielne,
 • Čermáňske červené,
 • Zájazd – Národná slávnosť na Devíne,
 • Máj, máj zelený,
 • Deň matiek – akadémie a tvorivé dielne,
 • Cyrilo-metodské slávnosti,
 • Záverečné detské akadémie,
 • Medzinárodný deň detí,
 • Matičný stolnotenisový turnaj venovaný výročiu Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky,
 • Prírodná lekáreň – cyklus prednášok,
 • Zájazd – Národné matičné slávnosti v Martine,
 • Spomienka na slávnych zosnulých,
 • Prehliadka matičných kultúrnych kolektívov,
 • Od Kataríny do Troch kráľov.

 

Dňa 15. 2. 2016 bola odvysielala TV Central reportáž z prednášky DMS Nitra venovanej k výročiu úmrtia sv. Konštantína-Cyrila:

http://www.cetv.sk/index.php/spravodajstvo/item/1269-spravy-15-02-2016

(minutáž 2.35-4.28)

2021-04-14T15:40:39+00:009 októbra 2018 |
X