Autorovi slávnej Apológie Jánovi Baltazárovi Maginovi odhalili bustu v Dubnici nad Váhom


/, Trenčiansky kraj/Autorovi slávnej Apológie Jánovi Baltazárovi Maginovi odhalili bustu v Dubnici nad Váhom

MO Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom sa radí medzi najaktívnejšie v Trenčianskom kraji a svoju činnosť zameriava hlavne na oblasť kultúry, histórie, vzdelávania a snaží sa hlavne podieľať na kultúrnom a spoločenskom rozvoji mladých ľudí.

Medzi významné osobnosti nášho mesta patrí aj Ján Baltazár Magin, ktorému bola dňa 5. júla 2020 o 10.00 hod. slávnostne odhalená busta. Realizácia sa podarila v spolupráci s MO Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom, mestom Dubnica nad Váhom a Farským úradom v Dubnici nad Váhom. Slávnostnej udalosti odhalenia busty J. B. Magina sa zúčastnili: predsedníčka MO MS Ing. Jana Rybárová a členovia MO MS, primátor mesta Mgr. Peter Wolf, zástupca primátora Ing. Tomáš Truchlý, poslanci TSK – Mgr. Eva Bočincová a Ing. Pavol Bagin, správca farnosti vdp. Marián Bielik, SDB, zhotoviteľ busty Mgr.art. Tomáš Polonský, hostia – matičiari z okolitých miest, vedúci oddelenia kultúry a knižnice PhDr. Richard Benech, riaditeľka Dubnického múzea Ing. Monika Schwandtnerová, PhD.. Spolu s predsedníčkou MO MS Ing. Janou Rybárovou bustu slávnostne odhalil primátor mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Peter Wolf. Po slávnostnom odhalení bustu posvätil správca dubnickej farnosti vdp. Marián Bielik, SDB. Po posvätení busty sa o kultúrny program postarala spevácka skupina Studnica. J. B. Magin veľmi podporoval cyrilo-metodskú tradíciu ako dedičstvo otcov. Aj preto sa úprimne tešíme, že sa nám podarilo bustu odhaliť práve dnes, 5. júla, na sviatok sv. Cyrila a Metoda.

J.B. Magin sa narodil sa 6.1.1681 vo Vrbovom, teológiu a právo vyštudoval vo Viedni a do Dubnice nad Váhom prišiel v roku 1719. Zomrel 27.3.1735 v Dubnici nad Váhom vo veku 54 rokov a je pochovaný v krypte dubnického kostola. J. B. Magin, ktorý v Dubnici nad Váhom zakončil svoju životnú púť, sa zaslúžil o to, že v roku 1720 sa tu prvý raz konala procesia na slávnosť Božieho Tela a odvtedy sa z tejto procesie stala tradícia. Rovnako zakúpil pre farnosť nové zvony, liturgické predmety, obstaral nový organ, zadovážil krstiteľnicu, posvätné rúcha. Veľkou mierou sa podieľal na dobudovaní kaplnky v Dubnickom kaštieli, kde aj slúžieval sväté omše.Okrem kňazských povinností sa však aktívne venoval aj histórii. Rovnako venoval veľkú pozornosť duchovnému rozvoju dubnickej farnosti. J. B. Magin sa natrvalo zapísal do dejín slovenského národa tým, že na dubnickej fare napísal v roku 1723 Apológiu čiže Obranu Slovákov. J. B. Magin bol prvý, ktorý presvedčivo a odborne dokumentoval, že Slováci sú rovnoprávny národ s ostatnými národmi v Uhorsku. Kto pozná históriu nášho národa dobre vie, čo táto obrana pre slovenský národ v tom období znamenala. Bol to význam čin medzinárodného dosahu, ktorý neskôr vysoko hodnotili bernolákovci i štúrovci. Zároveň poukázal na územie slovenskej národnosti ako významného celku. Predstavitelia Uhorska túto ideu v tom období popierali a neuznávali. Apológiu napísal z poverenia predstaviteľov Trenčianskej stolice a duchovenstva. Bola to fundovaná odpoveď na spis, ktorý napísal v roku 1722 profesor uhorského práva Michal Bencsík.

Práve busta J. B. Magina by mohla k tomu pomôcť a pripomínať obyvateľom i návštevníkom Dubnice nad Váhom, že v tomto meste  J. B. Magin žil a napísal Apológiu, ktorá  sa natrvalo zapísala do dejín slovenského národa svojim obsahom a významom. Je dobré, keď dnešná generácia si začína viac uvedomovať, že si máme vážiť svoju históriu i významné osobnosti, ktoré majú dôležité postavenie v slovenskej histórii. Mesto Dubnica nad Váhom má veľkú úctu k významným osobnostiam a váži si ich prácu. Veľkú pozornosť J. B. Maginovi venujú aj doterajšie monografie, ktoré boli vydané v Dubnici nad Váhom. V roku 1990 vedenie mesta podporilo návrh, aby dubnický park mal názov Park J. B. Magina a želáme si, aby aj busta J. B. Magina, ako kultúrna pamiatka, pripomínala túto významnú osobnosť slovenského národa nielen súčasníkom, ale i ďalším generáciám.

Text: PaedDr. Peter Špaček

Foto: Jana Vanková

X