Odporučili prednášku predsedu MS k M. R. Štefánikovi a oživotvoreniu MS


/, Žilinský kraj/Odporučili prednášku predsedu MS k M. R. Štefánikovi a oživotvoreniu MS

MO MS si pripomínali 75. výročie SNP

Predsedovia matičných miestnych odborov rokovali v Turci. Začiatkom októbra sa stretli vo výborovni Matice slovenskej, aby prerokovali prípravy na Snem MS. Informácie poskytol ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., tajomník MS a predseda Oblastnej rady MS Turiec, a členka Výboru MS Anna Dubovcová. Informácie sa týkali novelizácie Stanov MS a Programu MS, ako aj personálneho a technického zabezpečenia. Milan Stromko, predseda Krajskej rady MS Žilinského kraja a člen Dozorného výboru MS, doplnil informácie z ich rokovaní, ako i k Stanovám MS.

Doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc., predsedníčka MO MS Turčianske Teplice, a JUDr. Ľubomír Liskaj, predseda MO MS Turany, sa vyjadrili k zakladajúcemu členstvu MS. Božena Blahušiaková, predsedníčka MO MS Vrútky, hovorila o podujatiach a Dňoch Stanislava Zachara, ktoré budú venované tomuto velikánovi, ktorý okrem iného postavil aj súčasnú matičnú sídelnú budovu, ako aj o iných podujatiach MO MS Vrútky. Ján Lučan, predseda MO MS Valča, doplnil, že staviteľovi S. Zacharovi udelí. Obec Valča čestné občianstvo in memoriam.

Tajomník MS ThLic. Mgr. V. Komora, PhD., informoval o celomatičných podujatiach, spomenul najmä veľkú účasť matičiarov v Brezovej pod Bradlom a na Bradle pri výročí tragickej smrti M. R. Štefánika, kde na podujatí zabezpečili viaceré hudobné a divadelné predstavenia, ako i sprievod. Pri príležitosti 100. výročia oživotvorenia MS sa uskutočnilo v Martine slávnostné rokovanie Výboru MS, odhalenie busty bývalému predsedovi MS Jánovi Vanovičovi, kultúrny sprievod mestom a položenie venca na Národnom cintoríne.

Činnosť Krajskej rady MS Žilinského kraja priblížil jej predseda Milan Stromko, spomenul končiace sa funkčné obdobie a požiadal predsedov MO MS, aby zaslali správy o činnosti odborov za posledné štyri roky, spomenul aj činnosť iných OR MS a MO MS v kraji. Osobitne sa venoval problematike severnej Oravy, zvlášť v Trstenej, kde sa stretávajú Slováci zo severnej Oravy, ktorá teraz patrí k Poľsku, k čomu sa vyjadrili aj Zdenka Kotrhová z MO MS Bystrička a doc. J. Brincková. M. Stromko informoval k výročiu Tatrína, ktorého oslava sa uskutoční t. r. 13. 10. v Liptovskom Mikuláši, a 100. výročie oživotvorenia MO MS, ktoré sa pripomenulo 7. 10. v Liptovskom Mikuláši. A. Dubovcová pozvala na odhalenie pamätnej tabule 25. 11. do Turčianskych Teplíc, pripomenú si ňou Janka Hrušku, držiteľa Česko-slovenského vojenského kríža. Medzi pozvanými budú aj zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a členovia Výboru MS.

Doc. J. Brincková spomenula podujatie k výročiu básnika a novinára Izidora Žiaka Somolického, ktoré ako literárno-výtvarná súťaž už prebieha. Osobitne sa venovala prednáške na ich turčianskoteplickom gymnáziu, ktorú viedol predseda MS JUDr. Marián Gešper a zameral ju na 100. výročie M. R. Štefánika a 100. výročie oživotvorenia MS. Všetkým prítomným ju dala do pozornosti a odporučila, aby ju zabezpečili aj na iných miestach a pozvali na ňu ako prednášajúceho predsedu MS. A. Dubovcová doplnila, že busta I. Žiaka Somolického do pamätnej izby je hotová, spomenula besedu v ZŠ: Bájky a rozprávky. JUDr. Ľ. Liskaj hovoril o podujatiach MO MS Turany, a to o rodákovi Milošovi Alexandrovi Bazovskom, družbe s MO MS v Lehote pri Nitre, o Večere v múzeu. Dňa 19. 10. o 17. hod. usporiadajú Matičné Turany, kde sa predstavia hudobné súbory, koncom roka uskutočnia výlet do Zbojskej (tradičná zabíjačka). Taťana Sivová, podpredsedníčka OR MS a predsedníčka MO MS Martin, hovorila o uskutočnených podujatiach odboru: o cykle po historických stavbách mesta Martin, návšteve rodného domu Jána Kollára v Mošovciach, o knižnici a obci Nolčovo: „Celé Slovensko číta deťom“, spomenula výlet na Oravský zámok: hrad, múzeum stredovekých kočov, Krušetnice – múzeum kávy, besedu s riaditeľom knižnice v Dolnom Kubíne, Martinskú poetickú jeseň a venovala sa plánovaným podujatiam: Vianočný koncert a Literárne a matičné Vianoce, dňa 4. 11. si pripomenú 100. výročie MO MS v Martine. Ján Lučan priblížil podujatia MO MS Valča: Echo heligónky – s účasťou z celého Slovenska, Valčianske melódie – prehliadky matičných spevokolov a Spieva naša rodina, ktoré okrem iného usporadúvajú aj s Hudobným odborom MS. Osobitne sa poďakoval Turčianskemu kultúrnemu stredisku. Hovoril o oslave 85. výročia založenia MO MS, ktorého prvým predsedom bol miestny učiteľ ľudovej školy, zahynul v SNP. Posledných 11 rokov je predsedom odboru J. Lučan a odvtedy tu pôsobí nepretržite. Boli na zájazde v Komárne, čo zabezpečil Dom MS, sprevádzal ich riaditeľ Černek, spomenul plánované podujatia, kde bude vystupovať spevokol Valčianka, a to v Sučanoch, Vrútkach a Valaskej. Mgr. Miroslava Kováčová, predsedníčka MO MS Bystrička, informovala o podaní grantov, na ktoré z MS dostali peniaze, a to na kroje a ich súčasti, a spomenula podujatie Vianoce s Maticou. Matičiari spoločne s folkloristami zabezpečovali či spolupracovali na podujatiach v Dome sociálnych služieb, stavaní mája, majálesu, majú družobnú obec Bystrička, pripomenuli si 75. výročie SNP, 13. 10. usporiadajú Folklórnu Bystričku, 15. 12. Vianoce s Maticou. Milan Kubizňa informoval o podujatiach MO MS Belá-Dulice, 350 rokov školstva v obci, ktoré pripravila predsedníčka odboru Mgr. Vlasta Kubizňová, spomenul výlety a návštevy na Liptov, dom Martina Rázusa, Galériu Ľ. Fullu, dolnú Oravu (Vyšný Kubín, artikulárny kostol v Leštinách, dom Kukučína, Oravskú galériu, oslavy 75. výročia SNP, výtvarnú výstavu v Žiline, spoluprácu v divadelníctve, dostali aj financie z projektu MS. Pripomenul aj ďalšie podujatia ich odboru, a to najmä ochotnícke divadlo, ktorému sa dlhodobo a úspešne venujú. PaedDr. Branislav Kohút informoval o prezentačnej pečiatke k 100. výročiu oživotvorenia MS, ktorá bude na Sneme MS, za MO MS Diaková hovoril o podujatiach, a to o M. R. Štefánikovi, o výletoch: Harmanecká jaskyňa, Sklabiňa, Prázdniny bez nudy, Vianočný punč, výročná členská schôdza. Ján Šteuček, predseda MO MS Sučany, hovoril o ich podujatiach: dňa 10. 11. to boli Vojenské melódie k výročiu ukončenia 1. svetovej vojny, spomenul ďalšie podujatia a návštevy aj v iných MO MS, Sučianka pôsobí ako kolektívny člen pri MO, vlani mali 35 podujatí. A. Dubovcová informovala, že akademický sochár a matičiar Štefan Pelikán dokončuje bustu M. R. Štefánika, ktorá bude darom pre ministra obrany Francúzskej republiky. Aj takýmto spôsobom si matičiari uctievajú pamiatku na našich predkov a významné osobnosti nášho národa.

Viliam Komora; Foto: Ján Šteuček

X