Organizátori 20. ročníka súťaže Pro Slavis predlžujú termín uzávierky do 31. októbra 2021


/, Žilinský kraj/Organizátori 20. ročníka súťaže Pro Slavis predlžujú termín uzávierky do 31. októbra 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline vypisuje 20. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2021 pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského.

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline

Spoluorganizátori súťaže: Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Žilinský samosprávny kraj – odbor školstva, Matica slovenská Martin, Mesto Žilina

Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

Kategórie:

I. kategória

Materské školy: a) triedne časopisy

b) školské časopisy

II. kategória

Základné školy: a) triedne časopisy 1. – 4. ročník

b) triedne časopisy 5. – 9. ročník a príslušné ročníky osemročných gymnázií

c) školské časopisy ZŠ a príslušné ročníky 8 ročných gymnázií

III. kategória

Stredné školy: a) triedne časopisy

b) školské časopisy a internátne časopisy

IV. kategória

Špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia, špeciálne predškolské zariadenia

V. kategória

Časopisy materských, základných a stredných škôl v zahraničí s vyučovacím jazykom slovenským

Kritéria súťaže:

1) Do súťaže je nutné zaslať 3 rôzne čísla časopisov – periodikum vydaných v školskom roku 2020/2021, poprípade 2 čísla časopisov – periodikum

2) Časopis musí byť riadne označený názvom.

3) Časopis musí obsahovať tiráž so základnými údajmi:

– kto vydáva časopis (adresa),

– šéfredaktor časopisu – žiak,

– predseda redakčnej rady – žiak,

– či ide o mesačník, príp. občasník,

– časový údaj – kedy časopis vyšiel v príslušnom roku

– kedy bol založený, t.j. od kedy časopis vychádza,

– prípadne ďalšie dôležité informačné údaje.

4) V kategórii triedne časopisy uviesť triedu, ktorá časopis zostavuje

5) Časopis tvoria žiaci, nie ich učitelia (neplatí pre MŠ a špeciálne školy), ktorí môžu vykonávať len dohľad (nie cenzúru !!) v oblasti jazykového, koncepčného poradenstva a pod.

6) V obsahu jednotlivých čísel by mala dominovať vlastná tvorba a nie prebrané články z iných masmédií, resp. xeroxové ukážky.

7) S časopismi zaslať priloženú vyplnenú prihlášku do súťaže.

8) Ukážky časopisov spolu s prihláškou odosielajúcej školy zasielajte do 31. októbra 2021 na adresu:

DOM MATICE SLOVENSKEJ

Hollého č. 11

010 01 Žilina

Porota udelí tri ceny v každej z uvedených kategórií a podkategórií.

Vyhodnotenie sa uskutoční v novembri 2021. Termín a miesto bude všetkým oceneným včas oznámené spolu s pozvánkou na slávnostné odovzdanie cien.

Propozície súťaže sú zverejnené na webovej stránke www.matica.sk, Facebook – Dom Matice slovenskej v Žiline a výsledky súťaže budú zverejnené tiež na webovej stránke www.matica.sk, Facebook – Dom Matice slovenskej v Žiline a výsledky súťaže budú zverejnené tiež v Učiteľských novinách, v Slovenských národných novinách a v časopise Predškolská výchova po slávnostnom vyhodnotení uvedenej súťaže.

Ing. Katarína Kalanková

riaditeľka DMS v Žiline

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kalanková

Telefón: 041/562 12 19, 0911 910 426

Email: dms.zilina@matica.sk

Poznámka: Termín uzávierky súťaže sa vzhľadom na opatrenia v súvislosti s COVID-19 predlžuje z pôvodného termínu 30. 9. 2021 na 31. 10. 2021.

Prihlášku nájdete v priloženom dokumente: Propozície PROSLAVIS 2021

X